Zona liberă
Daniela Pălășan
A rescrie trecutul. Pentru un trecut în mod necesar grafematic
 — citindu-l pe Derrida —

Pentru a putea situa, așa cum se obișnuiește, expunerea ce va urma, vom recurge la sintagma ce ne orientează cu generozitate prezentul studiu: a rescrie trecutul. Sintagmă ce se va constitui, pentru noi, într-un punct pivotal, alimentându-ne perpetuu reflecția și în același timp furnizându-i acesteia instrumentele adecvate terenului sondat; sintagmă metamorfică ce se pliază și se repliază în traficul bulversant al forțelor care o traversează, constituind-o. Scrutându-și trupul difuz, pradă unei autofagii simptomatice, titlul căruia prezentul excurs nu se vrea a-i fi mai mult de o nevrednică glossă își spune aici efortul specular. Să-l ascultăm.
A rescrie trecutul ne îndreptățește să considerăm că:
1. există trecut (că a existat deci un moment prezent, modificat și păstrat acum ca trecut).
2. trecutul (orice fel de trecut) e scris; că e, adică, un text — sau, cum vom vedea mai departe, (un) context.
3. există prezent (și că acesta e scris, text, țesut, împletit cu fire ce-l leagă de țesătura precedentă).
În ceea ce ne privește, gândul (un fel de arriere-pensée pascalian) ce ne va însoți mai mult sau mai puțin manifest prezenta dezvoltare este că trecutul este dintotdeauna scris, iar scrierea dintotdeauna rescriere. Dintotdeauna-deja (toujours-déja). Iar în miezul acestei glosse mai extinse, care acum și dintotdeauna se țese, a rescrie trecutul nu e decât o glossă la a scrie prezentul.
În structura de tip grafematic a oricărui tip de comunicare (și chiar de existență și manifestare), prezenta-la-sine și iradiant, în-jurul-său, și în general plenitudinea oricărui prezent e irecuperabilă (datorită necesarei dedublări în sine a lucrului care, stabilindu-și identitatea, se înstrăinează de sine însuși — acest însuși sau ca atare al lucrului fiind rezultatul unei mișcări diferențiale, diferențiatoare și creatoare de sens, di-feranța (différance) care instituie absența, urma tuturor celorlalte elemente — ele însele nefiind altceva decît fascicule de urme, mărci ale absenței dintotdeauna absente — în miezul oricărei realități, al oricărei unități semnificative), iar trecutul devine unul necesar și inconturnabil. Identitatea unui trecut (identitate implicată de sintagma noastră călăuzitoare) nu se conturează decât în cadrul opoziției trecut-prezent — diferențiere care se țese, se scrie în spațiul urmei instituite în care se articulează indisolubil legate raportul cu celălalt (urma celuilalt înăuntrul aceluiași), temporalizarea și limba. Iar arhi-urma, urma ca origine a originii — căci în jocul infinit al semnificațiilor, într-o falie irecuperabilă și care se adâncește, nu atât ca „profunzime“ ori ca „plonjon“ în „lucrurile însele“, ci mai degrabă ca densitate seminală, o „urmă originar㓠e imposibil㠗 e o arhi-scriitură.
Conceptul secund, curent de scriitură, ca semn al unui  semn — cuvântul vorbit aflat în proximitatea, într-un mod natural imediat (căci ce consistență, ce indice de refracție s-ar putea atribui, zice-se, semnificatului) al logosului plin al prezenței, recurgând în permanență la ajutorul patern al acestuia pentru a semnifica, și asigurîndu-i acestuia transparența, supunîndu-se autorității părintești a „lucrului“ — poate fi extins, într-un mod îndreptățit de „conceptele“ de urmă și diferanță pe care urmează să le detaliem, nu numai limbii vorbite (implodând astfel opoziția clasică parole-écriture), ci oricărui tip de comunicare ori structura semnificativă care își arogă proximitatea unui „semnificat transcendental“, ultima verigă a trimiterilor în lanț, succesive, veriga ce s-ar sustrage mișcării diferențiatoare — di-feranței — formatoare și individualizatoare.

Posibilitatea formulării unei sintagme ca și cea pusă în discuție relevă o concepție linearistă a timpului, inseparabilă, după cum vom arăta, de linearismul vorbirii și de cel al scrierii, concepție care orientează discursul lingvistic de la Saussure la Jakobson, precum și istoria conceptului modern de semn. Diferența stă la baza articulării (articulus, ne semnalizează Saussure, înseamn㠄membru, parte, subdiviziune într-o succesiune de lucruri“, Cours de linguistique générale, p. 26), a apariției înt-un eveniment unitar a unei succesiuni, înlănțuiri grafice (spațiale), și a unei înlănțuiri vorbite (temporale). Unitățile de semnificație nu se pot naște decât pornind de la o sinteză temporalizatoare care permite articularea diferențelor în cadrul unei înlănțuiri semnificative, făcând deci loc apariției sensului. Sensul e inseparabil de ideea de articulare (și, vom vedea, de „amprenta psihică“, inscripție); logosul este în mod originar inscripție, sensul nefiind cu putință decît ca în-spațiere (espacement), ca diferențiere. Semnificația nu poate fi decât înscrisă într-un element „sensibil“, „exterior“, nu poate apărea decât în căușul unei scriituri originare, arhi-scriitura.
Cuvântul (vorbit sau scris, distincția se va dovedi irelevantă) este, în mod originar, pasiv, situându-se în cuprinsul unui ireductibil dintotdeauna-deja, al timpului linear ca pasivitate fundamentală (atât cu sensul de „sensibilitate în general“ cât și de „trecut — passé — absolut“). Necesitatea, ireductibilitatea trecutului, toujours-déja-la, a amprentei — ca mișcări ale formării diferențelor — țin de calitatea, anunțată în conceptul de urmă, a diferanței de a difera, a întârzia transmiterea unei prezențe, fie chiar și modificate sub forma unui prezent-trecut. Succesivitatea, „consecutivitatea“ (Jakobson) înlănțuirii fonetice sau grafice merg împreună cu acest timp vulgar, cu un trecut care a însemnat întotdeauna un prezent-trecut, o prezență modificată. Arhi-scriitura ca espacement, ca urmă, nu mai încape cu rigurozitate în limitele acestui concept de timp; urma e recipientul unui „trecut absolut“ și ea marchează, re-marcă timpul mort în orice experienț㠄prezentă“.
Urma originară nu este, va arăta Derrida 1 o zonă care poate fi ocolită, în parcursul lingvisticii de la Saussure la Hjelmslev; plecând în această demonstrație de la posibilitatea, deschisă în aceste lingvistici, de a  neutraliza substanța fonică, vom putea înțelege o a doua detrminare  a trecerii prin formă ca trecere prin amprentă. Distincția care trebuie păstrată, dintre sunetul care apare, sensibilul „obiectiv“, materia sensibilă, și apariția sa trăită, „imaginea acustic㓠(Saussure), ne înlesnește gândirea unui spațiu al temporalizării unui conținut trăit (conținutul imaginii) — element non-real al trăitului, care nu este nici în lume și nici în afara ei, nici în spațiu, nici în timp — un spațiu al operării diferențelor, al constituirii elementelor și a sensului, al in-formării „materiei sensibile“, amorfe, pasive, de către mișcarea diferențiatoare, de către diferanță2. Or, și asta constituie, credem, partea cea mai importantă a demonstrației, apariția unei plenitudini sensibile, a elementului fonic (în forma lor constituită prin diferențiere) și funcționarea diferenței presupun o sinteză originară (numită de Derrida trace originaire) neprecedată de nici o simplitate absolută.
Dac㠄celălalt“ nu e reținut „ca atare“ în „același“, ca urmă, dac㠄același“ reține în el urmele „celorlalți“ — fără de care el n-ar exista ca atare, ca „același“, ar fi imposibilă producerea ulterioară a diferențelor și apariția sensului. Condiție a oricărei plenitudini sensibile, fonice sau grafice, urma sau diferanța nu este nici sensibilă, nici inteligibilă; neexistînd, ea constituie posibilitatea oricărei articulații, a oricărui semn. Neapartenența acstei mișcări diferențiatoare, a imprimării amprentei, la o regiune a sensibilității mai degrabă decât la alta ne îndreptățește să refuzăm pertinența unei ierarhii pre-stabilite, naturale, între imaginea acustică și cea vizuală (grafică). „Diferența dintre unitățile pline ale vocii nu se aude. Nici diferența într-un corp scris nu se vede“3.
Revenind acum la problema temporalizării, pe care am văzut-o ca efect al urmei, al diferenței, sinteza originară, arhi-scriitura care  făcea posibil travaliul diferențiator înlătură iluzia unei simplități originare absolute, sinteza temporalizatoare face cu neputință simplificarea unui prezent originar care ar legitima întrebuințarea „conceptului metafizic de trecut“ ca prezent-trecut, ca prezent modificat. Pasivitatea originară a cuvântului, condiție a oricărei plenitudini sensibile, trimite cu necesitate la un dintotdeauna-deja, la un trecut absolut (la différance differe, întârzie), cu neputință de absorbit printr-un fort de recaptare a originii, a unei prezențe simple, ne-afectate de retragerea marcată în urmă, fie chiar pură. Mai tîrziu vom explica acest efort orientat spre re-captarea unei origini non-absente ca mișcarea însăși a cărții, a textului, a rescrierii nesfîrșite a acestuia4. Iluzia ori pasiunea constituie viața cărții și rescrierea, potențial infinită (căci ceva-ul dinaintea urmei e de negăsit) a ei: „amăgire a originii, a sfîrșitului, a liniei, a buclei, a volumului, a centrului“.
În linearismul, consecutivitatea sa „tradițională“, timpul („temporalizarea“) originează în arhi-scriitura ca espacement — atemporală, în-existența ca atare în faptul unei prezențe, arătându-se în intervalul dintre „prezent“ și „trecut“, dintre Carte și Carte, ca „veghe scripturală în intervalul dintre limite“ (E. Jabes); în spațiul neutru al succedării se insinuează, dintotdeauna-deja, dintotdeauna acolo, cartea, mărturie atât a constituției pasionale a scriiturii — pasiune a originii —, cât și a neputinței acestei origini, ea însăși susceptibilă de a fi scrisă, înscrisă ca un loc, fie și central, în sintaxa unui sistem. În-spațierea (espacement, atât ca îndepărtare cât și ca spațializare/temporalizare) nu se poate gândi în afara amprentei, cum nu se poate gândi nici semnificația, sensul — ceea ce îl va face pe Derrida să conchidă că logosul, existând de la început ca amprentă, și această amprentă fiind resursa scripturală a limbajului, logosul deci nu e un element continuu și plin, păstrător al prezenței din cuvântul demiurg. Această rupere, fracturare (brisure) originară poate servi drept antidot oricărei prejudecăți continuiste (a fonologismului, în speță5), obligate să ia în considerare necesitatea analizei lingvistice de a izola în fluxul fonetic, fizic continuu, elemente diferențiate („trăsături distinctive“)6. „Fracturarea“ ca scriitură, arhi-scriitură, înseamnă și imposibilitatea semnului de a funcționa în succesiunea, în continuitatea unei prezențe absolute, de a se produce în plenitudinea unei prezent nepasivizat7.
Înainte de a purcede, în incusiunea noastră arheologic㠗 deși invers orientat㠗 la dezvelirea unui strat ulterior în sedimentarea constitutivă sintagmei pe care ne-am propus să o solicităm (de la sollus, în lat. arh. întreg și citare, a îmbrânci), să o preocupăm (soucier) sau zdruncinăm, să observăm și gemelaritatea celor trei linearități: a „conceptului vulgar de timp“ — a linearizării timpului — , a linearizării scrisului („conceptui vulgar de scriitură“, am putea-o numi) și a linearismului fonetic, fonologist (sensul limbajului fiind tradițional determinat ca și continuitate plină a cuvântului vorbit, parole), toate acestea regăsindu-se, de pildă, într-o teorie ca și cea saussuriană a „linearității semnificantului“ 8, bazată, după cum am amintit deja, pe conceptul de timp omogen.
Iată ceea ce, de bine de rău, am reușit să transcriem, să rescriem, din răspunsul sintagmei noastre la o primă îmbrâncitură, solli-citare, iată ceea ce, dintr-un străfund a cărui structurare  scripturală ne-a fost oferită în primă instanță, un străfund a cărui părelnică adâncime (căci adâncimea presupune un interval care conține limita, nu unul care mănâncă din ea nestăpânit, un interval determinat la ambele capete, un sol și un subsol, doi întregi (sollus-întreg)) e doar un efect specular (cu mențiunea că  acest doar e dintotdeauna-deja unica posibilitate) al jocului trimiterilor semnificative, a unei desigur existente și organizatoare ierarhii (a semnificantului trimițând la un semnificat-semnificant al lui, propriu), iată deci ceea ce din această bogăție seminală subterană, fecundă, ni s-a vădit. Să-i mai dăm un brânci (căci ea, sintagma cu pricina, — și aici stă tot dramatismul scriiturii — cere astfel de ghionturi).
Rescrierea trecutului reprezintă dorința însăși, nostalgia însăși a originii, în efortul, în același timp disperat și agreabil, de reapropiere (a face propriu, aproape de sine: prope, proprius) a acesteia, de recâștigare a proximității unei prezențe pierdute sau imposibile 9. Rescrierea trecutului se înscrie în câmpul unei etici a prezenței, cel puțin sub această formulare nevinovată, visând la descifrarea unor origini care scapă jocului și sistemului de urme — mărci ale absenței celuilalt în prezența aceluiași, a unei origini situate în afara jocului reprezentării. Aici, travaliul hermeneutic e unul nerăbdător, dornic să se încheie degrabă, dornic de a opera cât mai repede o reabsorbție a urmei într-o prezență, de a pune capăt jocului.
Rescrierea trecutului ca efort de traducere, de interpretare, pornește de la presupoziția unei idealități a sensului, care și-ar anexa doar ulterior și auxiliar un semnificant, un veșmânt al sensului: rescrierea spune aici un efort hermeneutic de precizare a acestei idealități, a acestui „conținut“ transcendent semnului. La rigoare, trecutul nu ar mai fi un text, ci un conținut având loc, în inteligibilitatea sa, în prezentul unei experiențe, un conținut căruia scrierea nu vine decât pentru a i se adăuga, servilă, pentru „a-l păstra“. Scrierea nu are un „corp“ propriu, ea e semn al semnului fonetic — care trimite la rândul lui la un conținut „ideal“, la un „semnificat transcendent“ ce ar asigura atât funcționarea semnului (stabilitatea, existența chiar a interfeței dintre semnificant și semnificat) cât și putința traducerii. Iar rescrierea ar fi această traducere sau chiar interpretare a unui aceluiași conținut din spatele semnificatului, o schimbare de grafeme care nu produce o depreciere a acestui conținut; dimpotrivă, o rescriere își propune să lase să se vădească mai bine acest „inteligibil“ din spatele semnului „sensibil“ care-l fixează mai mult sau mai puțin fidel10.
O lectură (critică), o rescriere deci a unui text „trecut“ sau a unui trecut „text“, țesut, păstrat în ochiurile din împletitura semnelor, trebuie să vizeze și să expliciteze raportul, dat dintru început, operând încă din (și dinainte de) momentul „inițiativei“ auctoriale, între limba și logica ale căror sisteme, legi și funcționare proprii nu pot fi, prin definiție, dominante de o instanță individuală, și ceea ce scriitorul reușește să asimileze, să folosească, să domine din acestea. Faza „comentariului redublant“11 pe care orice lectură trebuie să o includă își propune, desigur, rămânând în interiorul textului, să vădească în mod cât mai fidel, într-o voită anulare de sine, această proporție inițială, voluntară, conștientă, instituită de scriitor cu privire la sistemul căruia îi aparține prin limba sa. Însă acest stadiu menit să asigure o anumită protecție a textului vizat nu epuizează, fără îndoială, o lectură critică; nici măcar nu o deschide. Lectura nu poate rămâne la nivelul comentariului redublant, însă nu poate nici să transgreseze, s㠄transcead㓠textul spre un conținuit extra-textual, extra-lingvistic — deci, după cum am văzut, extra-scriptural. Însă tot demersul nostru de până acum a încercat să arate că metafora scriptural㠗 metafora „prim㓠care instituie posibilitatea tuturor celorlalte metafore — e internă și structurează orice „viață real㓠țintită de traiectul extra-scriptural amintit. Orice „conținut real“ în raport cu care textul, semnificantul literar nu ar surveni decât în mod secundar, auxiliar, contingent și extrinsec, nu căpăta sens și contur decât în căușul unei urme, arhi-urme, decât prin intervenția mișcării diferențiatoare.12 Scrierea și rescrierea nu vin decât să se adauge ca mărturii ale instituirii diferanței ca retragere a prezenței naturale. Altfel spus, o rescriere care nu rămîne la nivelul comentariului auto-tadiant, submisiv, nu se poate, totuși, situa în exteriorul textului; ea trebuie să rămână în text, în con-textul lui. Căci „îl n’y a pas de hors-texte“.13, nu există extra-text, nu există decât con-text. „Prezentul“ lecturii, al rescrierii, face parte din contextul „trecutului“, al „textului“. Ceea ce acum „apare“ ca „trecut rescris“ era deja desenat, marcat (și acum re-marcat, urmărire a urmei prin ștergerea ei, remarcare a mărcii) în interiorul prezentului-trecut, nefiind decât un ochi în urzeala nesfârșită a acestuia, marcat în interiorul aceluiași.
Rescrierea trecutului pornește, implicit, de la identitatea (cu sine) a unui trecut, de la o identitate fixată a acestuia care i-ar asigura o trecere teafără prin focul reprezentărilor, repetițiilor, scrierilor și rescrierilor, reformulărilor. Or vom vedea că procesul de stabilire a acestei identități e cel care ridică problemele cele mai serioase în calea bine-intenționatului hermeneut. Unicitatea, idealitatea unui semn sau a unui trecut apare doar o dată cu putința repetării sale, a memorării sale; un moment prezent nu se constituie ca atare, ca el însuși, decât o dată cu posibilitatea iterării sale. Unicitate și iterabilitate“.14 (care e în același timp o alterare, itara însemnînd în skr. altul) merg împreună. Trebuie să recunoaștem unul și același conținut dincolo de toate variațiile posibile, iar ceea ce asigură trecutului respectiv identitatea trebuie să nu fie ceva pur sensibil, a-memorabil, ci o „idealitate“; idealitatea trecutului e stabilită doar prin diferențiere față de alte idealități. Posibilitatea iterabilității sale e una esențială: prezentul acum modificat ca prezent-trecut este marcat, în momentul survenirii lui ca atare, în momentul producerii identității sale, de această posibilitate a repetiției, a re-formulării. Reproducerea sau reprezentarea lui sunt oricând posibile.15 Îndată ce un moment prezent (sau trecut) există ca atare, ca urmă, diferența dintre „prima dat㓠și repetiție, între prezentare și re-prezentare își pierde din relevanță: exigența prezenței și a unicității și necesitatea esențială a iterabilității sunt ireconciliabile. Orice prezent originar nu poate începe decât prin a se repeta, dublul divizând și suplinind simplul.16
„Scriitura este dorința însăși, căci această dorință poartă în ea semnul neîmplinrii sale.17 Căutarea non-reprezentabilului absolut, a unui prezent necariat de propria identitate e posibilă doar în măsura radicalei sale nesatisfaceri — produsă în diferanță. Producând prezența, diferența o interzice: stârnind dorința prezenței, diferența spune ireductibila ei satisfacere.18 Întrebuințăm numele de „dorinț㓠acolo unde putem, dintotdeauna-încă, dori (sau gândi, sau spune19) ceea ce nu ni se oferă20 (spre cunoaștere, spre experimentare, spre trăire): nu putem dori decât imposibilul, un imposibil, firește, fără măsură. 21
De la liber mundi, enciclopedia teologică și cartea omului, volumul închis asupra lui însuși, la graphein-ul rătăcitor, la suprafața textului, la țesătura nesfârșită de urme și diferențe, drumul deci de la una la cealaltă e spus de sintagma noastră. Rescrierea trecutului apare prin descentrarea cercului în elipsă, prin dedublarea centrului în repetiția ori traducerea vrut inocentă.22
„A scrie înseamnă a avea pasiunea originii“ (E. Jabes, Le Retour au livre). Rescrierea e scurgerea grammei din volum printr-o crăpătură a acestuia, decisiva zonă a iterabilității (și a alterării), sau, dacă vrem, un petec de țesătură, de text, care atârnă compromițător din tivul volumului, dintr-o liminaritate esențială nehotărâtă. A rescrie înseamnă a solicita, a înghionti acest volum închis, și a pândi apoi, cu o foaie sub fisura căutată,23 picăturile de cerneală texturată. Ca să fi scăpat diseminării, cheltuirii sau rescrierii, trecutul structurat ar fi trebuit să-și poată sustrage centrul reprezentării, scrierii (deoinței de re-prezentificare); din clipa nașterii unui text al trecutului, repetându-i originea, centrul, trecutul își dezvăluie constituția speculară sau elipsoidală, el trădează un apriori grafematic. Rescrierea trecutului atârnă, esențial indecisă, între pasiunea centrului și mărturisirea descentrării.24
Imposibil dar. Imposibil volum: necesară lectura.
Interogînd operațiunea de rescriere a trecutului, ne vom opri și asupra chestiunii temporalizării textului. Aceasta se produce o dată cu conturarea instanței auctoriale și, respectiv, cititoare — ambele având o determinare scripturală. Textul ca dar imposibil, ca volum eșuat, textul (sau trecutul) care nu se poate da sau primi absolut, instituie temporalizarea — rescrierea — necesară păstrării, însușirii lui, temporalizarea ca fenomen al schimbului (a da și a da înapoi) și ca imposibilitate a dăruirii ca atare. În constituirea autorului/lectorului ca dăruitor și primitor, ca subiect identic cu sine însuși, în reținerea — fie chiar și pentru o clip㠗 a „darului“ ca valorizare a lui, ca imposibilitate a unei „uitări“ sau „ștergeri“ absolute, implicite dăruirii, în reținerea — ca „dăruire“ și „receptare“ a textului, încunoștiințare a lui, reținere sintetizată în semnătură: în semnătura autorului și contrasemnătura lectorului, constitutivă de fapt „primei“ semnături (ea însăși deja o contrasemnătură, există oare vreo semnătur㠄unitară“25?), în această reținere se deschide temporalizarea textului, punerea lui în timp, într-un ireductibil trecut sau într-un prezent dintotdeauna cariat, divizat în sine. La rigoare, un text care nu s-ar rescrie nu se adresează lecturii. Un volum etanș, care nu ar avea nevoie de o contrasemnătură, nu s-ar adresa nimănui, ar fi ilizibil chiar. De unde o aporetică a unui prezent al sciiturii (deci al unui prezent-trecut al rescrierii): prezent care e ceea ce e fără să fie, care e prezent fără să fie: o „paralizie aporetic㓠înrudită cu cea a darului.26  Scriitura e tensionată, prinsă într-un double-bind. 27
Încercând o lectură a sintagmei ce ne-a orientat demersul, A rescrie trecutul, discursul nostru n-a făcut, în mare parte, decât să țintească și să imprime interstițiile, căușurile acestei înlănțuiri, să re-marce, grafematic, mărcile, urmele care o constituie, de fapt, ca atare, care îi dau sens, care pândesc, îmbulzindu-se pe culoarul strâmt — angustia scrierii, angoasa expresiei28 — spre vârful tremurând al stylus-ului.
 

Note
1 GR 91-95 passim.
2„La trace (pure) est la différence“, „le mouvement pur qui produit la différence, GR 92.
3 GR 92.
4 ED.
5 Cf. GR 101
6 R. Jakobson, Essais de linguistique générale, pp. 87—88.
7 Cf. GR 102-103 passim, ED 435-436. „Și la trace ... appartient au mouvement meme de la signification, celle-ci este apriori écrite, qu’on l’inscrive ou non, sous une forme ou sous une autre, dans un élément „sensible“ et „spatial“, qu-on appelle „extérieur“. Archi-écriture, premiere possibilité de la parole, puis de la „graphie“ au sens étroit, lieu natal de l’„usurpation“ dénoncée depuis Platon jusqu’a Saussure („usurpation“ de la premiere place accordée a la parole — présence vivante dans la phone — par l’écriture, son auxiliaire, technique, reproduction seconde), cette trace este l’ouverture de la premiere extériorité en général, l’enigmatique rapport du vivant a son autre et d’un dedans a un dehors; l’espacement. Le dehors ...
n’apparaitrait pas sans le gramme, sans la différence comme temporalisation, sans la non-présence de l’autre inscrite dans le sens du présent“ GR 103.
8 Cours..., p. 103.
9 Cf. ED, 390-391, 392-398 passim
10(„La sécurité avec laquelle le commentaire consideré l’identite a soi du texte, la confiance avec laquelle il en découpe le contour, va de pair avec la tranquille assurance qui saute par-dessus le texte vers son contenu présumé, du coté «du pur signifi黓 GR 228 Cf. și 226-229 passim).
11 GR 227.
12 „ce qui ouvre le sens et le langage, c’est cette écriture comme disparition de la présence naturelle“; „dans ce qu’on appelle la vie réelle de ces existences «en chair et en os », au-dela de ce qu’on croit pouvoir circonscrire comme l’oeuvre de Rousseau, et derriere elle, il n’y a jamais eu que de l’écriture; il n’y a jamais eu que des suppléments, des significations substitutives qui n’ont pu surgir que dans une chaîne de renvois differentiels, le «réel» ne survenant, ne s’ajoutant qu’en prenant sens a partir d’une trace et d’un appel de supplément“, GR 228.
13 GR 227.
14 Cf. „Signature Evenement Contexte“ passim, in Limited Inc, pp. 17-51
15 GB 66.
16 Cf ED 397, GB 149-150 passim.
17 GR 206.
18 Ibid, loc cit.
19 Cf. Donner le temps, La fausse monnaie, p. 45.
20 „Si l’on veut ressaisir le propre du penser, du  nommer, du désirer, c’est peut-etre a la mesure sans mesure de cette limite que c’est possible, possible comme rapport sans rapport a l’impossible: on ne peut désirer, nommer, penser, au sens propre, s’il en est, de ces mots, que dans la mesure demesurante ou on desire, nomme, pense encore ou déja, au  on laisse encore s’annoncer ce qui pourtant ne peut pas se présenter comme tel a l’expérience, a la connaisance: bref ici un don qui ne peut pas se faire présent. Cet écart (de l’excessif, n.n.) entre, d’une part, la pensée, le langage ou le désir et, d’autre part, la connaissance, la philosophie, la science, l’ordre de la présence, c’est aussi un écart entre le don et l’économie“. Donner le temps, pp. 45-46.
21 Cf. Donner le temps, p.45-46; Psyche. Inventions de l’autre (l’étude séparée) passim, in Psyche; La Dissemination, p. 242.
22 Cf  ED, 392-398 passim.
23 „O gaură, nu era decît o gaură,
       șansa cărții“ (E. Jabes).
24 V.ED 295. „Disperată de atîta repetare și bucuroasă, totuși, să afirme abisul, să locuiască labirintul din prefață, să scrie gaura, „șansa cărții“ în care nu putem decît să ne înfundăm și pe care sîntem siliți să o păstrăm, distrugînd-o. Afirmarea dansantă și crudă a unei economii deznădăjduite“, ED 396.
25 „On peut déja noter, sans beaucoup s’en émouvoir, une division dans la signature d’un livre. D’abord parce qu-il n’y a pas vraiment de moment présent de l’écriture — on écrit sur une periode plus ou moins longue, plus ou moins interrompue, on écrit rarement dans l’ordre dans lequel le livre terminé est presenté, on revise son texte a plusieurs moments différents. Toute cette temporalité fort complexe de l’écriture est en principe ramassée non pas dans une seule signature... mais dans ce qui doit etre considéré comme une contresignature ajoutée a celle du contrat. Cette signature, qui este déja une contrasignature, fait semblant de rassembler tous le moments de l’énonciation du texte, en ce seul moment de méta-énonciation qui ferme le livre déja écrit pour l’écrivain, et l’ouvre pour le lecteur“. GB, pp. 144-145.
26 „si le don apparaît ou se signifie, s’il existe ou s’il est présentement comme don, comme ce qu’il est, alors il n’est pas, il s’annule. Son etre (du don) ou son apparaître tel, son comme tel en tant qu’il guide la signification intentionelle oul le vouloir-dire, suffit a annuler le don“, Donner le temps, p. 42.
27 V. Ibid. p. 42.
28 Cf. ED 24-25
 

Bibliografie

DERRIDA, Jacques, De la grammatologie (abreviată în text GR), Paris, Minuit, 1967.
Idem, L’écriture et la différence (abr. ED), Paris, Seuil 1979, trad. rom.   Univers, 1999 (referințele din text vizează traducerea română).
Idem La dissemination, Seuil, 1972.
Idem Positions, Minuit, 1972.
Idem Limited Inc, Paris, Galilée, 1990.
Idem Donner le temps, Gallilée, 1991 (am utilizat ediția 1998).
Idem Psyche. Inventions de l’autre, Galilée, 1987.
Idem Economimesis, în Mimesis des articulations, Aubier-Flammarion, 1975
BENNINGTON, Geoffrey, DERRIDA, Jacques, Jaques Derrida (abr. în text GB), Seuil, 1991