Intrarea în literatură
Mihai Ignat
În anticameră
 

În aprilie 1988 mi-am citit pentru prima dată poemele într-un cenaclu, la Brașov, comentariul lui Alexandru Mușina fiind decisiv pentru turnura actuală a textelor mele, efect datorat în bună măsură lecturilor recomandate atunci. Peste exact patru ani, în aprilie 1992, debutam cu trei poeme în unicul supliment studențesc al revistei „Contrapunct“, texte selectate de Ion Bogdan Lefter. În 1993 citeam pentru prima dată în cenaclul condus de Mircea Cărtărescu, pentru ca în 1995 să apar, datorită aceluiași scriitor, în volumul colectiv Tablou de familie, alături de Sorin Gherguț, Svetlana Cârstean, Răzvan Rădulescu, Cezar Paul-Bădescu și T. O. Bobe. În decembrie același an îmi apărea și primul volum „individual“, Klein, ca urmare a cîștigării concursului „Aurel Dumitrașcu“ de la Piatra Neamț (ediția a II-a), concurs al cărui juriu a fost prezidat de Liviu Ioan Stoiciu. Dacă adaug și numele lui Gheorghe Crăciun, cel care a fost „cheia“ celei de-a treia (și ultimei, deocamdată) apariții editoriale personale, intitulată Eu - cea pe care o consider un re-debut - aș zice că am în față o chintă optzecistă ai cărei membri mi-au fost, într-un fel sau altul, nași literari. O nășie colectivă (de fapt mai degrabă o nășie sub forma unei ștafete) și de oarecare durată care a avut ca efect principal intrarea mea în literatură. Mai exact, în anticamera acesteia, loc de așteptare stingherită, sub privirea profesionalizată a unei secretare țîfnoase, laolaltă cu mulți alți candidați care stau cu ochii pe ușa capitonată și impozantă a camerei de unde, atunci cînd este permisă intrarea vreunuia dintre aspiranți, răzbate rumoarea unei lumi efervescente, lume din care, la deschiderea ușii, ai timp să decupezi o figură-două, să prinzi o replică ori să întrevezi un gest...
Limbul acesta este, pentru mine, locul destrămării unei iluzii: aceea că textul e suficient pentru a asigura „existența“ autorului. Îmi închipuisem cîndva că opera face totul, că totul se joacă pe (o) carte și că, deci, atenția scriitorului trebuie să fie concentrată exclusiv asupra scrisului. Iluzie subțiată treptat, pînă la dispariție, de constatarea frecventă a importanței contextului pragmatic (id est, a lumii literare). Cînd mi-am dat seama că pagina publicată nu e decît prima etapă (cu dificultățile ei, desigur) - necesară, dar insuficientă - , cea mai puțin dificilă, de fapt, a unui rit de trecere complicat și cu variante de la caz la caz, în care hazardul își are rolul său deloc neglijabil, am avut senzația anormalității. Și acum sînt în stare, de pildă, să fac mare caz de faptul că debutul meu cu „Klein“ se datorează exclusiv poemelor, că am cîștigat un concurs literar „pe bune“, iar nu în urma curtării unor membri ai juriului, a amiciției cu vreunii dintre aceștia etc. Mi se pare și acum fabulos faptul că, trimițînd un manuscris prin poștă, unor destinatari care nu mă cunoșteau, l-am primit înapoi sub forma unei plachete pe care îmi regăseam numele. Însă dacă ceea ce a urmat acestei bucurii inegalabile a fost, pe de o parte, primirea binevoitoare a unor tineri critici literari și-a cîtorva optezciști, pe de altă parte a reprezentat indiferența celei mai mari părți a criticii literare (atîta cîtă mai există), îndeosebi a celei care se bucură de audiență și de influență. După cum s-a văzut din „darea de seam㓠de mai sus, nu de șansa publicării am dus eu lipsă. Ci de șansa receptării, și asta cu toate că placheta mea a ajuns în mîinile a zeci și zeci de, vorba vine, „cititori profesioniști“.
Prin urmare, eu nu exist. Eu, poetul M.I., autorul, pînă la urmă, al unei singure cărți de poezie intituluată orgolios „Eu“ (prima și ultima mea carte de poeme), nu exist. Cu doi ani în urmă am fost invitat să răspund întrebărilor unei anchete întreprinse de revista „Tomis“, printre care și aceleia referitoare la existența sau inexistența unei așa-numite „generații 90“. Am refuzat să răspund, motivîndu-mi gestul prin trei argumente mai mult sau mai puțin subiective: 1) nu-mi plac anchetele; 2) obsesia defalcării zecimal-generaționiste mi se pare falsă (în măsura în care lipsește coagularea teoretică a membrilor respectivei „generații“) și deformatoare pentru individualități; 3) nu pot să-mi dau cu părerea despre o literatură pe care nu o cunosc, căci tinerii scriitori, în majoritatea lor, îmi sînt inaccesibili. Cărțile lor sînt imposibil de găsit - ele sînt de ordinul zecilor sau, spun unii, chiar al sutelor pe fiecare an, dar și de ordinul sutelor sub aspectul tirajului fiecăreia dintre ele. Iar situația acestora mă reprezintă. Pentru că ei sînt eu. Fiindcă pentru cei mai mulți dintre potențialii cititori (nici aceia nu prea numeroși) cartea/cărțile mele nu există. Poate au auzit de ea ori au citit despre ea, dar tirajul confidențial nu le-a permis accesul. Ca să nu mai vorbesc despre modul jalnic în care este difuzată o carte în țara asta. Ca să nu mai vorbesc de ingrata ipostază de debutant, care îndepărtează dintru început posibilii critici și cititori. Cu excepția unui număr relativ restrîns de critici și scriitori, poemele mele nu au fost apreciate, de fapt nici măcar „văzute“ (deși, spre deosebire de virtualii cititori, le-au avut în față), pentru că privilegiul de a fi văzut îți este acordat nu de textele însele (au existat, în ce mă privește, și excepțiile de rigoare, „excepții“ cărora nu pot decît să le mulțumesc), ci de o sumă de factori de natură preponderent pragmatică. Accidentul biografic, norocul, întîmplarea, ritualul cultivării personalităților-cheie ale mecanismului mediatic care are puterea de a crea imagini la scară mare (în sensul difuzării ei) - acestea sînt elementele importante, iar nu textul în sine. Jocurile nu se fac pe teritoriul operei și de aceea sensul publicării mi se pare pierdut, cel puțin în ce mă privește.
De fapt, probabil că niciodată jocurile nu au fost făcute exclusiv pe acest cîmp minat care este o operă literară. Doar că a trebuit să ajung eu însumi la această concluzie, prin proprie experiență, pentru a mă convinge de realitatea imprevizibilă și adesea nedreaptă a unei „aventuri“ încercate de atîția alții înaintea mea. Nimic nou sub soare. A fost nevoie de ceva timp pentru a realiza că a exista ca scriitor presupune a intra într-o cursă cu obstacole, a fi un alergător combinat cu un impresar, entitate androgină în care cel din urmă trebuie să-l susțină pe cel dintîi promovîndu-i imaginea, urmărind la modul cel mai interesat conexiuni, relații, semnalîndu-i prezența, punîndu-i în evidență performanțele și ascunzîndu-i slăbiciunile etc.; situația dezastruoasă a României complică și mai mult lucrurile, dat fiind că ea nu e de natură a favoriza vînzarea literaturii (a celei românești contemporane îndeosebi) și lectura în genere, ca să nu mai vorbesc de dengringolada din „instituția“ criticii literare. Prin urmare, revolta mea cred că are ca obiect mai degrabă mecanismul însuși al omologării critice, decît strict propria (non)omologare, care, în fond, poate avea și cauze mai „omenești“ cum ar fi de pildă persistența, la unii, a unui anume gust literar sau, știu eu, persistența mea în a scrie într-un mod prea „închis“, prea „criptic“ (zic unii).
Obligațiile acestea care țin de strategia promovării și, totodată, necesitatea de a nu slăbi nici un moment firele acestei strategii mi-au apărut la un moment dat a ține de o dimensiune prea meschină a existenței, fapt care, corelat cu impresia - ce ține de o „sănătoas㓠și deloc excentrică vanitate scriitoricească  - că poemele mele nu s-au bucurat de atenția cuvenită, mi-a creat o stare pe care aș numi-o „orgoliul underground“. E acel sentiment care se naște în anticamera mai sus pomenită atunci cînd așteptarea se prelungește atît de mult încît încăperea respectivă nu mai pare a fi una de tranzit, ci un loc al tău, un purgatoriu cvasi-etern. Frustrare, așteptare înșelată, ambiție înăbușită, invidie, o doză de pesimism, dar mai ales impresia că, deși ai doar vreo 50 de cititori și ești remarcat doar de 3-4 instanțe critice, ești totuși la fel de bun ca scriitorul ajuns în paradisul omologării, cu 5000 de cititori și zeci de cronici, cu senzația, deci, că deja ai intrat în literatură deși feed-back-ul emisiei tale auctoriale e doar o undă de parfum izvorît dintr-un „șip“ minuscul de sticlă într-o uriașă grădină botanică - acestea sînt elementele componente ale „orgoliului underground“, un sentiment - a cărui origine se află exprimată și în fabula strugurilor acri - născut în (anti)camera obscură a Literaturii care transformă, pînă la urmă, sala de așteptare într-o lume omoloagă celei în care se așteaptă accesul. Aceeași voință de obținere a puterii simbolice, aceleași vanități și defecte, metamorfozează anti-camera într-un dublu al camerei, într-o oglindă. CSVD aici este grăitor. Se văd, de pildă, scriitori care îți cer cărți (o chestie pe care nu o sufăr, deși uneori am fost suficient de slab pentru nu refuza astfel de „somații“), o specie foarte răspîndită, care reușește să te facă să te simți penibil - deși ea ar trebui să se simtă așa. Sau autori care au senzația că publicînd multe cărți - mai multe decît tine, incapabilule! - au dreptul la un loc mai bun în ierarhia literară. Ori poeți care confundă fronda textuală cu fronda de cafenea, teribili (monșer!) în particular, însă vînători cuminți de distincții oficiale. Sau... Reperele mentalității așa-zis „underground“ sînt, de multe ori, similare acelora ale „oficialilor“; și pentru unii și pentru ceilalți devin/sînt foarte importante locul unde trăiește scriitorul, editura la care îi apare cartea (din provincie sau din capitală, cît de cunoscută, cu redactori dezirabili sau indezirabili ș.a.), momentul din an al apariției, „giranții“ simbolici ai acestei apariții (numele pre(post)fațatorului, de exemplu, sau renumele celui care te prezintă la lansare), revistele la care scriitorul colaborează, faptul de a aparține, într-un fel sau altul, unui grup literar, unei instituții anumite, uneia sau alteia dintre asociațiile de scriitori, profesiunea și locul de muncă, gradul de identificare al autorului ca persoană (!?) și așa mai departe.
Ce rămîne, totuși, de făcut? Nu cred că există o rețetă unică. Dar există alternative de principiu: fie renunți la orice demers practic, așteptînd revanșa oferită de posteritate (poate în zadar, dat fiind că piața literară e suprasaturată de semne și că dacă acum nu ești, niciodată nu vei mai fi); fie accepți regulile jocului - oricît ar fi ele de bizare, contradictorii uneori, ignorate alteori, imprevizibile - și intri în sistem. De bună seamă, în acest din urmă caz, se poate discuta pe marginea modului în care îți faci intrarea, cu maximă obediență ori cu asumarea unor riscuri (care doar par a contrazice ideea de sistem, dar ele nefăcînd decît să-l reinstituie, cu alte componente, însă cam cu aceleași reguli).
Închei aici acest text care dă măsura frustrărilor personale. De altfel, închei aici, cu acest articol, orice formă de moralizare (deh, profesorul din mine își impune prezența!) - dat fiind c㠄nimeni nu e perfect“, nu-i așa?, nici măcar subsemnatul - și orice formă de lamentare a unei condiții care, luată în absolut, nu e atît de ingrată pe cît (a)pare unei vanități prea mari. Voi adăuga, în chip de post-scriptum, cîteva, doar cîteva dintre acele simili-legi-ale-lui-Murphy pe care le-am publicat cîndva în revista „Vineri“ (sper că redactorii acesteia nu se vor supăra), și care exprimă, zic eu, foarte adecvat mecanismele cvasi-obscure ale deloc „sacrei“ lumi literare și resorturile intime ale discursurilor literare:

- (Prima lege a valorii): Valoarea fiecărei noi creații urcă direct proporțional cu notorietatea autorului.

- (Constanta Autorului Frustrat)... este acea părere care, atunci cînd e adăugată la, sau scoasă din comentariul care ți s-a făcut, îți dă comentariul pe care ți l-ai fi dorit.

- Prietenia criticului deformează iremediabil „adevărul“ critic.
Dușmănia criticului deformează iremediabil „adevărul“ critic.
Neutralitatea criticului deformează iremediabil „adevărul“ critic.

- Nu toți oamenii sînt critici literari, dar toți criticii sînt oameni.