Intrarea în literatură
Gilbert Danco
Un (alt) paradox
 

Atunci cînd am luat cunoștință de tema pe care redactorii Intervalului o propun pentru acest număr gîndurile mi-au fugit imediat spre acei tineri intelectuali români care se străduiesc să bată la porțile închise ale literaturii, ieșind dintr-o editură și intrînd în alta sau completînd formulare după formulare în scopul obținerii unor sponsorizări. Cu alte cuvinte, aș fi vrut să vorbesc despre acel „bal al bobocilor“ mereu amînat ori despre nerăbdarea cu care unii așteaptă rezultatele concursurilor de literatură - aproape singurele chei în astfel de încercări - sperînd că vor reuși cîndva să-și vadă numele impregnate pe coperțile unei cărțulii de cîteva pagini. Ulterior, mi-am dat seama că această idee a preocupat destul discuțiile din cafenelele frecventate de acești tineri aspiranți sau  - merită s-o spunem - de diverși ratați paranoici; mi-am dat seama, mai departe, că se vor găsi în mod sigur autori care să analizeze fenomenul cu o pertinență superioară. Pe de altă parte, eu însumi mă număr printre cei ce-și păstrează încă manuscrisele în sertar și, drept urmare, aș fi riscat să desfășor un discurs total inadecvat. Dar nu acestea sînt adevăratele motive care m-au determinat să tratez tema dintr-un punct diferit de vedere; ele au meritat totuși amintite, iar această scurtă justificare sper că-și va găsi rostul în cele ce urmează.
„Intrarea în literatur㓠mi se pare infinit mai complexă dacă o situăm în infrastructura contextului cultural actual. Din această perspectivă, îndrăznesc să afirm că în cea mai proaspătă literatură intră mulți și rămîn puțini sau, chiar dacă aceasta ar părea o atitudine extremistă, nu rămîne aproape nimeni. Iar motivul acestei „întîmplări“ nu ține, așa cum poate părea la prima vedere, de criteriul valorilor. Mă voi explica.
Am impresia că acel autor - și mă refer aici la situațiile recente, se-nțelege - despre care teoriile literare nu vor înceta să vorbească după dispariția sa fizică rămîne în literatură mai degrabă ca nume printre alte nume sau ca reprezentant al unei comunități culturale specifice printre alți reprezentanți, nu ca și creator al unui „univers literar“ propriu. Remarca poate părea banală deocamdată. Observ însă astăzi că, în ceea ce privește literatura, se vorbește mai mult de generații intelectuale, de „școli“ decît de un singur scriitor care să se fi izolat de „mulțime“. (Excepție fac, bineînțeles, recenziile de cîteva rînduri care însoțesc apariția unui volum.) Acest fapt nu are de-a face cu lipsa de profesionalism a autorului respectiv, ci, cred, cu o alegere supraconștientă a acestuia din urmă. În acest sens, dacă ar fi să ne referim la conceptul de literatură așa cum a funcționat el în urmă cu multe decenii, ar trebui să spunem că se face astăzi o „literatur㓠în marginea literaturii. Sau, dacă e să nimicim acest „reper“ deja uzat, ar trebui să redefinim literatura, ținînd seama, desigur, de schimbările mai mult sau mai puțin continue petrecute în istoria literară.
Este interesant, de asemenea, faptul că o carte al cărei titlu să coincidă chiar cu numele unui singur autor actual și care ar fi, obligatoriu, construită în jurul concepțiilor acestui autor - așa cum s-a întîmplat, de pildă, cu tomuri intitulate „Goethe“, „Rimbaud“, „Eminescu“ ș.a.m.d. - ar stîrni zîmbete celui care s-ar fi oprit să o privească în rafturile unei librării. Nu-mi pot închipui, cel puțin în clipa de față, volume pretențioase de peste două sute de pagini cu titul „A. Mușina“, „L. Antoanesei“ etc., în care să se vorbească exclusiv de literatura acestor autori (de altfel, remarcabili). În schimb, poți găsi cărți excelente despre scriitorii „generației ’80“, despre „postmodernism“ (mai exact, postmodernitate), despre textualism ș.a.m.d. Dacă ipotezele mele sînt pertinente, se ridică următoarea întrebare: de ce se intră în literatură și nu se rămîne acolo? Răspunsul imediat, pe care l-am schițat ceva mai sus, ar putea fi acesta: pentru că nu vrea autorul; sau, mai exact, pentru că autorul este conștient de faptul că nu trebuie și nu poate să rămînă în literatură de unul singur; el nu mai este izolat, de aceea, într-un fel sau altul, va trebui să dispară. Probabil numai refuzul de a accepta o asemenea poziție l-a determinat pe Castoriadis să adopte un ton extrem: „Cultura contemporană este, la o primă aproximare, nulă“. În fapt, mesajul lui Artaud - „ să ne descotorosim de capodopere“ - se dovedește a fi un simplu diagnostic, însă unul profesionist. Nu de puține ori s-a întîmplat ca poetul să scrie poeme împotriva poemelor, prozatorul - proză împotriva prozei și, în general, scriitorii nu mai sînt atît de preocupați ca textele lor să stîrnească efecte de lungă durată. Nu știu dacă aceste acțiuni trebuie interpretate ca o criză a artei în sensul pesimist al termenului și nu cred că artistul ar face mai bine să tacă decît să-și urmeze vocația. Sînt sigur însă că se poate vorbi de un scurt-circuit în ceea ce privește raportul dintre gestul artistic (intenția) și produsul artistic („obiectul“ final, palpabil). Spiritele nostalgice consideră că succesiunea acestor termeni este definitivă: ultimul urmează în mod necesar celui dintîi. Numai că, dacă în literatura (și nu numai) anterioară sensul acestei succesiuni era de la sine înțeles, se întîmplă astăzi, și nu de puține ori, ca gestul artistic să fie mai presus de orice. Această răsturnare a fost dusă pînă la capăt de dadaiști; aici, produsul artistic era, cel puțin într-o perioadă, inexistent. Sigur că lucrurile s-au mai temperat. Pentru a reveni la subiectul nostru, trebuie spus că din moment ce produsul literar nu este precedat de intenția durabilității sale și, ca atare, nu va fi niciodată definitiv, și dacă se întîmplă ca gestul literar să-și fie, uneori, sieși suficient, atunci voința deliberată a unui autor de a intra în literatură fără să rămînă acolo ca un caz singular pare normală.
Unde vom plasa, în aceste condiții, stăruințele tinerilor noștri scriitori de care aminteam la începutul acestora rînduri?; pentru că, nu de puține ori, naivitatea acestora din urmă le stimulează - jur pe roșu! - imaginația în sensul unei megalomanii incredibile. Nu sînt puțini cei care cred c㠄intrarea în literatur㓠le dă dreptul să afirme: „posteritatea ne va fi recunoscătoare“. Aș! În fapt, această credință contrazice însuși spiritul artistic actual care, vrînd nevrînd, ne inspiră pe toți. În concluzie, ca tînăr scriitor nepublicat, încep să mă mai liniștesc. Sau nu?... Este important, desigur, să intri în literatură, dar fără pretenții atît de serioase. Mai apoi, nu se știe cine, ce și cum va alege.