Unda de Șoc
Alin Cristian
Spatele întors culturii
 

Propunem cititorilor cîteva remarci pe marginea articolului „O poveste românească despre globalizare“ semnat de Sorin Matei (Interval, nr. 7/1999 - pe web in numarul 9). El reține atenția în special prin candoarea cu care pășește în arena disputelor despre globalizare convins fiind că numai o pace intelectuală poate salva de la dispariție ceea ce autorul eseului numește „promisiunea unei lumi globalizate“ (p. 72).
Pentru nevoile comentariului de față, vom adopta poziția acelei stîngi care, după diagnosticul lui Sorin Matei, suferă de neputința de a-și „dezlipi ochii de la teoriile culturale ale societății“ (ibid.) Ne grăbim, deci, să asumăm nobilul și, din păcate, nu îndeajuns meritatul „stigmat“ al excesului de preocupare pentru cultură. Dacă promisiunea globalizării cu sumbru-i paradis pragmatic se găsește, într-adevăr, compromisă de fascinația căutării culturale, promitem la rîndu-ne să recidivăm în această felix culpa pe atît de strălucit pe cît ne vor permite limitele propriei anverguri intelectuale...
Se cuvine să precizăm că unitatea stîngii ultrasofisticate cultural nu apare decît la nivelul opoziției ei față de fenomenul globalizării și în acceptarea de principiu a unei posibile ameliorări în raporturile sociale — o formă de apartenență comună mult prea rarefiată pentru a putea vorbi, așa cum face Sorin Matei, despre un „caracter sectar al analizei de stînga“ (p. 70). Secta oamenilor care vor să fie lăsați în pace? Care se preocupă în primul rînd de dejucarea feluritelor artificii de unificare ideologică (din care cel ce structurează promisiunea globalizării nu e deloc cel mai puțin redutabil)? Care tînjesc după Gelassenheit, socialité, educated anarchy și alte fructe prea exotice pentru a se lăsa pîrguite de soarele oricărei peninsule? Care cred că perfecțiunea într-ale echității nu a fost încă atinsă și că are puține șanse să apară ca partener în jocul solitar, impersonal al capitalului?
În rest, divergențele de opinie între aceste cercuri animate de puternice individualități sînt cît se poate de mari. Mai mult decît atît, ele sînt cultivate cu grijă, ca și cum erodarea lor ar amenința să ne transforme în particule sterile ale unui nisipos material global modelabil cu ajutorul undelor informaționale transmise prin satelit. Este vorba tocmai de ceea ce Sorin Matei numește „atenuarea diferențelor sociale și culturale“ (p.69) — o tendință față de care eseul său manifestă optimism. Aceste diferențe constituie tocmai premisa ontologică indispensabilă a dialogului, condiția lui de posibilitate (dacă un eventual interlocutor este în prealabil modelat după chipul și asemănarea mea,  interesul pentru un schimb de replici devine cît se poate de problematic). Altfel spus, ce ar mai motiva deschiderea către celălalt dacă el nu reprezintă decît o variantă repetitivă a sinelui? În momentele sale cele mai lucide, „stînga“ culturală nu favorizează atenuarea diferențelor de tot soiul ce dau relief unei comunități umane, ci emanciparea lor de dictatul unui cod universalist al semnificației, adică subminarea ierarhiei valorice ce se insinuează între termenii diferenței. Spre exemplu, din această perspectivă, diferența industrializat/neindustrializat nu este izomorfă cu avansat/înapoiat, unde conotația valorică apare în mod evident.
Eticheta „de stînga“ nu poate fi atribuită unei diversități de demersuri culturale numai pentru că toate își permit să pună sub semnul întrebării — și prin asta să suspende, să ceară socoteală, să întrerupă, să stînjeneasc㠗 „bunul“ mers inerțial al lucrurilor ce s-ar îndrepta, chipurile, către progres. Pentru aceast㠄stîng㓠culturală foarte eterogenă (cu spiritul prea viu pentru a răbda uniforma unei unice înregistrări doctrinare), o promisiune de Bine viitor nesupusă dezbaterii este suspectă; în raport cu obscuritatea familiară ce face ca un astfel de Bine să apară drept evident, de la sine înțeles, singurul progres intelectual autentic îl reprezintă transparentizarea structurii ei în arena dezbaterii. Progresul în care „stînga“ crede vizează lăuntrul articulației dintre concept și fenomen, nicidecum un set de concepte scos aprioric în afara disputelor și erijat ilegitim în referențial al gîndirii (acel „vocabular de idei“ propus de Sorin Matei către sfîrșitul eseului său). O asemenea axiomatică a Binelui reprezintă sigla frustei obști a oamenilor de bine.
Ce anume rămîne opac în proiectul lui Sorin Matei, care își propune să promoveze un anume bonum, mai precis posibilitatea unui consens intelectual în legătură cu globalizarea? Să precizăm: articolul său nu pune în centru, așa cum pretinde (p.68), problemele globalizării ca atare, ci consensul asupra ei, adică tocmai depășirea problematicei rezistențe a „stîngii sectare“ întru netezirea căii globalizării. Aceasta din urmă trebuie neapărat (imperativ repetat de patru ori în penultimul paragraf al eseului) să dobîndească acceptarea noastră, singura chestiune rămînînd una tehnică, de lubrifiere persuasivă a accesului. Așadar, nu ne așteptăm să găsim aici, ca în analiza „stîngii“, posibile răspunsuri la întrebarea: „Ce înseamnă globalizarea?“ (ce ne rezervă, ce modificări ireversibile e susceptibilă să provoace, ce sacrificii ar putea ea, tacit, revendica etc.?), ci cum să-i descoperim aspectele pozitive, capabile să o promoveze: „dezbaterea despre globalizare trebuie să descopere care este proiectul social și cultural pozitiv în jurul căruia să se înjghebe un dialog cultural“ (p.72).
Atunci cînd poartă semnătura lui Baudrillard, descoperirea incomodei „stîngi sectare“ arată că dialogul social a devenit un bun de larg consum a cărui absorbție pe piața mondială ascultă de legile simple ale profilului. La rîndul său, Chomsky denunță structurile de putere disimulate în exigența de dialog mondial, generalizat, precum și tehnicile coercitive de obținere a consensului în legătură cu necesitatea unei astfel de comunicări. Atunci cînd mandarinii imperialismului cultural „propun“ un dialog, „propunerea“ disimulează de fapt o impunere ce lasă, mai mult sau mai puțin discret, în penumbră cornul amenințător al dilemei („dacă refuzi să stai de vorbă în termenii dictați de noi, atunci precis că ești deja vorbit cu puteri potrivnice nouă și, ca urmare, trebuie să primești vizita inopinată a unui viguros corp de Marines, Air Force etc. cu misiunea de a te convinge să-ți repari greșeala“). Teama serioasă a „stîngii“ este că această versiune pervertită de dialog s-ar putea insinua în globalizare.
După o lungă perioadă de izolare îndărătul cortinei de fier, e cît se poate de firesc ca promovarea unui dialog fără limite să domine preocupările tinerei generații de intelectuali români. Închiderii nu îi putem opune decît deschiderea. Și totuși, nu această opțiune este în joc aici. Globalizarea este un anume tip  de deschidere ce face cu neputință situarea unei idei sau a unui fapt în referențialele tradiționale. Virtualizarea comunicării, dizolvarea actului concret al dialogului într-o liberă circulație a informației particularizează această specie de deschidere tocmai ca deschidere a unui circit... închis. În afara lui ar rămîne, după Baudrillard, nimic mai prejos decît realitatea. Acel mediu conceptual în care dialogul global ar dori să aibe loc este delimitat printr-o convenție, așa încît el să garanteze accesul oricărui element din sistem la oricare altul: „trebuie să se cadă de acord, scrie Sorin Matei, care este vocabularul de idei al noii societăți globale“ (p.72). Oricît de necoercitiv și larg am concepe acest acord, remarcăm cu ușurință că posibilitatea de a comunica este rapid transformată de mecanismul publicitar în necesitate și, mai departe, cum necesitatea trebuie prin definiție satisfăcută, într-o formidabilă sursă de profit. Creată de comuniști, penuria de dialog a Europei de Est este actualmente recuperată foarte profitabil în circuitul valoric al pieței mondiale.
Dezacordul asupra globalizării, ce găsește mereu argumente proaspete în filozofia culturii, nu trebuie însă confundat cu refuzul dialogului, căci el nu vizează decît scoaterea acestuia din urmă de sub tutela inperativelor pretins absolute. Nu comunic pentru că trebuie (în virtutea unul decret imposibil de  localizat și atribuit vreunui responsabil în condițiile globalizării), ci pentru că într-o situație concretă, dată, în preajma unui interlocutor fictiv sau real, cuvinte a căror proprietate nu o pot decît cu greu revendica mi s-au așternut inexplicabil în ființă, asemenea unei mese a tăcerii la care ceva din ființa celuilalt pare să mă fi poftit. Dacă rafinamentele fenomenologice „de stînga“ pot fi, în vreun sens inteligibil, considerate sectare, atunci sectarismul lor se leagă de credința că, în esență, comunicarea constă în acest miracol nespectaculos. Nici un imperativ productivist nu este tolerat să asiste nașterea discursului autentic, nici o strategie de satisfacere a unei așa-zise nevoi de comunicare nu este lăsată să îl structureze.
Dialogul autentic: ceea ce ne aduce împreună în jurul cuvintelor și ne menține în celași timp în ireductibila noastră diferență; ceea ce ne rînduiește de o parte și de alta a unei falii ontologice din care unicitatea interlocutorilor se împrospătează păstrîndu-se numai prin pierdere, prin expunere la efectul uniformizant al unui limbaj comun. Dar, în această versiune, dialogul nu are nevoie de un „vocabular de idei“ gata făcut, adică de un circuit/mediu conceptual recunoscut și aprobat la scară globală. Mai mult decît atît, e de crezut că numai o dată ce se leapădă de un asemenea instrumentar de împrumut interlocutorii astfel purificați, goliți de reziduurile unui model „corect“ de comunicare, ar putea primi în făptura lor un eventual dar mai înalt al limbajului ce nu se lasă anticipat. Într-o lume globalizată în care productivitatea de mesaje a devenit o directivă de ultimă or㠄liber“ acceptată, cît vor mai adăsta ei în tăcere, așteptîndu-se reciproc și răbdător la o întîlnire în sens superlativ — acela al unui limbaj nou-născut? După Heidegger, grecescul legein din care logos derivă are sensul originar de a culege, a aduce împreună. Este starea noastră de a fi împreună dăruită sărbătorește cu un buchet de conotații subtile, aburind de roua unei depărtări în care umanul nu e decît promisiune divină?
Cu aceste accente fenomenologice,
iartă-ne deja alunecați într-o regiune crepusculară a problematicii dialogului,
într-un orizont pe care Sorin Matei îl exclude deliberat din sfera de interes a eseului său: „Din motive de istorie socială și intelectuală mult dincolo de orizontul acestui articol, stînga intelectuală a încorporat în bagajul său de teorii și explicații o însemnată parte a arsenalului fenomenologiei, filosofiei vieții și neo-kantianismului“ (p. 69). A le întoarce spatele înseamnă tocmai a ne „dezlipi ochii de la teoriile culturale ale societății“, o ispravă de care „stînga“ e declarată incapabilă și pentru care, deci, creditul și responsabilitatea îi revin lui Sorin Matei.
Abandonul acestui „balast“ (aurifer pentru autorul rîndurilor de față) al motivelor profunde de istorie culturală are loc în numele promisiunii făcute de lumea globalizată. Să reluăm firul celor enunțate mai sus: în versiunea sa „de stînga“ — prea sofisticată pentru gustul pragmatiștilor puși neapărat pe fapte mărețe, cum ar fi salvarea lumii globalizate de la o ipotetică dispariție „în focul războaielor verbale“ (p.72) — promisiunea conținută în dezacordul asupra unui „vocabular de idei“ mondial este aceea a nașterii unui limbaj mai nou, specific unei situații particulare date, nu modelate artificial, și capabil să aducă interlocutorii într-o lumină neînțărcată a înțelegerii reciproce. Refuzul unui acord mondial asupra comunicării se face, deci, în vederea deschiderii posibilităților de încheiere spontană a unei diversități cît mai eterogene de acorduri cu valabilitate pur instantanee. Ca și încheierea, ruperea lor stă sub semnul circumstanțialului și rămîne în sfera privatului, neavînd nevoie de aprobarea nimănui. În locul producerii dirijate de mesaje, avangarda fenomenologică propune pregătirea purificatoare a înțelegerii întru primirea unui eventual sens mai inspirat al lui „împreună“. Dar el nu poate veni decît în locul rămas gol în urma respingerii sensurilor prefabricate provenind din manufacturile de consens de care vorbește Chomsky.
Dimpotrivă, pragmatismul proclamă consensul asupra unui „proiect social și cultural pozitiv“ drept promisiunea promisiunilor, rămînînd doar de stabilit conținutul lui concret. Din perspectiva sa, tratamentul de aplicat ca răspuns la sindromul cultural al globalizării este nu pur și simplu combaterea flagelului, ci recursul la o globalizare... sănătoasă. Mai precis, în versiunea lui Sorin Matei, secretul sănătății dialogului global constă în raționalizare, socializare tehnologică, individualism expresiv și comunitate morală (fiecare din acești termeni apare suficient de neelaborat în eseu pentru a rămîne invulnerabil la o examinare critică). Tocmai nucleul semantic al celor patru concepte e menținut într-o obscuritate protectoare, avînd mult de-a face cu mărturisirea autorului că orizontul social-istoric și intelectual al genezei lor — arheologia complexă a acestor fundamente — depășește cu mult posibuilitățile eseului ce ni le recomandă. Să acceptăm, așadar, numai ispititoarea lor lucire de suprafață fără a descinde în intimitatea vieții secrete și subterane ce o susține? Un asemenea mod de a ilumina experiența provine de pe meleaguri ale înțelegerii unde soarele, chiar dacă nu tocmai zgîrcit, ajunge cu o întîrziere considerabilă și rămîne inevitabil, cum ar spune Heidegger, ein Spatkommender. Acolo oamenii își dezlipesc în pripă ochii de cele văzute considerînd că au văzut deja totul.
Nu este căutarea — alt nume dat fervorii culturale — un proiect suficient de „pozitiv“? Nu presupune ea un dezacord profund cu pretenția gîndirii obosite de a fi ajuns deja pe tărîmul făgăduinței, adică la un fundament conceptual incontestabil, universal valabil, la un fel de unică monedă a spiritului capabilă să stabilească un sistem general de echivalențe și ierarhii înstăpînit peste destinul oricărei expresii particulare? Ce altceva este acel „vocabular de idei“ cu ai săi „termeni-cheie“ propuși de Sorin Matei, de vreme de, în mod explicit, autorul nu dorește nimic mai prejos decît „așezarea unui cap de hotar în această direcție“ (p. 72)? „Termeni-cheie“? Cheie fermecată deținută de cine? Pentru accesul la al cui paradis și al cui infern? Cheie dătătoare de acces la un topos u-topic epurat de care elemente turbulente și nevoiașe de diferență cu orice preț? Umbrela unui stat global, federal a cărui rațiune de a fi o constituie atenuarea diferențelor culturale și sociale (cf. p. 69) seamănă îngrijorător de mult cu societatea fără clase și conflicte preconizată de un anume Marx, pe care însă dandyismul intelectual „de stînga“ l-a repudiat de mult. Numai o neobosită vigilență culturală și un neîncetat efort de gîndire ar putea menține într-o diferențiere reciprocă suficient de adîncă ceea ce se aseamănă cu atîta cerbicie. Altfel, istoria amenință să se repete sub ochii noștri toropiți de vizionarism mesianic și în sfîrșit „dezlipiți de la teoriile culturale“.
Un „cap de hotar“ este visul de pe urmă al tînărului cercetător din însorita Californie: un punct terminus, o temelie stabilă, un adevăr definitiv găsit, o garanție a imuabilului, o origine absolută pentru frămîntata experiență a comunicării umane, o limită pentru derapajul lumii înspre ceea ce, conform apocalipsei după Sorin Matei, ar fi o vorace vîlvătaie a conflagrației verbale. Istoria culturii — lăsată, vai!, deliberat pe dinafară în articolul său — pare însă să ne învețe că disputele verbale, atît cît au reușit să dăinuie înaintea trecerii la fapte de arme, nu au omorît pe nimeni, ci cel mult au spulberat convingeri pripite și ai invitat spiritul la un efort de renaștere. Dac㠄focul războaielor verbale“ e capabil să-l mai întîrzie, dacă nu de-a dreptul să-l stingă, pe cel al luptelor armate, atunci poate că Gheena lui conține ea însăși o promisiune capabilă să rivalizeze cu cea făgăduită de pragmatism. Pîrjolul său însă ar fi neiertător cu acea uscăciune a spiritului care este credința într-un punct terminus, ideal, al conceptualizării experienței. Numai
visîndu-se situați într-un asemenea topos u-topic, pe poziții regizorale absolute, în fine, ajunși, pragmatiștii pot întrerupe cu tact căprăresc jocul punerii în scenă dictînd ultima și cea mai prețioasă indicație: „exit cultura“.
Capul de hotar hotărăște că accesul înțelegerii  la propria-i experiență trebuie să contenească în punctul stabilit și că a fi în dezacord cu această hotărîre e un gest subversiv, turbulent, răuvoitor. Astfel, autorii săi sînt prezentați ca făcînd parte dintr-o tenebroasă conjurație a transgresorilor: „Ei (pesimiștii în legătură cu versiunea pragmatistă a progresului) sînt recrutați în special din partea stîngă a spectrului social și intelectual“ (p. 69, sublinierea noastră). O subtilă metaforă militară vine să creioneze chipul acestei „stîngi sectare“, care păcătuiește prin aceea că nu ia în serios vocația mitică de întemeietori a oamenilor de bine pragmatic. „Să fie consens!“ tună Dumnezeul lor (într-o limbă exasperant de cunoscută). „Mais enfin!“ cască plictisită secta eretică a stîngii dedîndu-se voluptuos tandrelor sale querelles.