Zona Liberă
Andrei Țăranu
Cultura - mediu al democrației

Obligându-se la democrație, România a acceptat qasi-unanim ideea că prin libertate se poate ajunge la un nou model de viață, cu enorm de multe beneficii, dar cu parazitările inerente “celui mai rău sistem dintre toate, dar singurul acceptabil”- cum încerca Churchill să definească acest regim. Dar, considerându-se handicapați de o lungă perioadă de nelibertate,  românii au tras concluzia că singura formă prin care pot “arde etapele” este de a copia cât mai repede și cât mai bine modelele țărilor care au reușit să transforme vicisitudinile în avantaje. Această transpoziție mai are un avantaj, se crede în genere, acela de a persuada “modelele”, că într-un ritm rapid ne putem apropia de ele, intrând în “concertul națiunilor civilizate”, devenind parteneri egali în toate formele de schimb. Imitatio, captatio benevolentiae est. Dar, de fapt, această încercare de copie la indigo, care preia și cele bune și cele rele, în devălmășie, nu arată, ni se pare, decât complexul acelui rus in urbe care dorește prin orice mijloace să-și uite proveniența, și să parvină cu orice preț.
Dorința de parvenire, într-un fel naturală la un popor sărac și aproape continuu dat la o parte, se manifestă printr-o spoială de civilizație calchiată pe un fond valoric tot mai pauper, și pe dorința insațiabilă de a ajunge la clipa când va reuși să trăiască și el mai bine. Așa-zisa civilizație este de fapt problema cea mai gravă a societății românești încă de la stabilizarea sa în stat, căci, așa cum remarcau încă din secolul trecut junimiștii, dar nu numai ei, fondul pe care s-a aplicat această civilzație nu era pregătit, și poate nici doritor, de a o asimila. (Neexistând în epoca respectivă o știință ca sociologia empirică, este greu de spus în ce măsură aveau susținătorii formelor fără fond dreptate). Dar suprapunerea de tipuri de civilizație a continuat, de la “vizirat” până la “sultanat”1, cu mici insule de democratizare. Este evident că acest împrumut de valori, impus sau dorit, a modificat esența mentalității românești, dându-i o aură de perpetuu căutător de indentitate sau identități paralele.
Cea care exprimă, poate, cel mai bine această căutare de identitate este cultura românească, căci ea dă într-o formă sau alta mărturie de modificările mentalității, dar și de dorințele cele mai ascunse ale imaginarului colectiv. Însă, dintotdeauna a existat o suspiciune  privind fapul că prin cultură, în sensul de element cult al acesteia, se eludează fondul tradițional, cel care a format și formează originalitatea spațiului românesc. Aceasta ar putea fi, doar, o interpretare prin care să se explice voalat motivul pentru care mare parte din cultura română a devenit un auxiliar al culturii occidentale, preluând de la aceasta teme și raporturi care, de cele mai multe ori, sunt fie străine, fie greu de înțeles pentru o societate care nu a ajuns încă la asemenea tipuri de probleme. Pe de altă parte, cultura preia grosso-modo modele culturale străine implantându-le pe o conștiință absentă și traumatizată de cotidian, mirându-se apoi că nu sunt receptate la nivelul așteptat. În sfârșit, preluând formele societății de piață, cultura s-a aruncat în vâltoarea concurenței propunând o cultură a loisir-ului, sau a reușitei în viață calchiată perfect după cea vestică, fără ca acestea să reprezinte și realitatea curentă, ale cărei determinante sunt formate de “societatea de supraviețuire”.
Paralel, și în opoziție cu acest tip de perspectivă culturală se perpetuează, desigur mult mai slab, dar cu ieșiri mai vehemente decât în perioada comunistă, protocronismul și ceea ce am putea numi cultura de reacție, care proslăvește un trecut sau o mentalitate idealizată, în evidentă contradicție cu realitatea. Această cultură, neracordată la prezent, cu accentele ei mesianice sau excepționaliste, nu reprezintă însă o șansă pentru un reviriment cultural, datorită, în primul rând, politizării excesive a accentelor sale nostalgice sau, nu în cele din urmă, a epuizării aproape totale a subiectului. Tot o formă de protocronism, deși de altă factură, o reprezintă idealizarea perioadei interbelice sau a creștinismului primitiv practicat de Biserica Ortodoxă Română, care dau o altă imagine deformată realității, privind-o printr-o lentilă retrospectivă, ce nu încurajează nici prezentul și nici trecutul.
Valorizând numai viitorul sau numai trecutul, cultura română pare a nu mai acorda nici un preț prezentului, vizualizat numai printr-o prismă politică. Construindu-se diverse variante ale unui prezent eminamente rău, care fie dintr-o perspectivă, fie din alta are doar rolul de punct de referință, fiind desconsiderat ca valoare culturală în sine. De aceea, majoritatea consumatorilor de cultură, inițiați sau nu, se îndreaptă spre un domeniu paralel sau străin, simțindu-se părăsiți în golul cultural ce se manifestă tot mai mult în ultimul timp.
Nu mai este nevoie să se repete că România nu a fost  aproape niciodată un centru cultural de prima mână, rolul jucat de ea fiind de multe ori de furnizor de talente sau intelectuali. Dar, fiecare generație - și nu au fost multe-care și-a disputat, într-un fel sau altul locul în plan cultural, a dat prezentului său o determinantă care a modificat conștiințele, făcând istorie. Ni se pare că o asemenea generație culturală lipsește prezentului nostru, lăsat aproape total în grija unei educații aculturate și “sincretice”.
Noutatea adusă de deschiderile realizate după revoluție a fost în primul rând culturală, atâta vreme cât bună parte din obiceiurile românești nu s-au schimbat în materie de muncă sau dietă (ambele având un constituient cultural însemnat), cultura operând mai ales la nivelul pieței de subproduse, acceptate fără complexe de majoritatea românilor, ba chiar lăudate pentru culoarea (de cele mai multe ori, kitsch) pe care o aduceau în viața lor. În paralel, sub semnul restituției, desigur necesare și binevenite, s-au re-publicat, sau au fost  traduse o multitudine de opere ale marilor scriitori români și străini, ocupând, pentru o bună etapă, locul operei prezentului redusă la apariții sporadice și adesea scrisă într-o cheie ce viza paradigma occidentală.
Astfel, după puțină vreme, cererea pentru prezent aproape a dispărut, mai ales dacă acesta nu purta girul unei perspective politice sau intelectuale aflată în conștiința contemporanilor, sau nu răspundea unei așteptări de moment, de obicei tot de factură politică. Dar, prezentul nu a dispărut sufocat de aceste atitudini, ci a evoluat în formele sale naturale, adresate în special tinerilor, sub formă de lectură sau muzică on fashion, decretată de mulți ca lipsită de orice motiv cultural. Tocmai îndepărtarea de expresia contemporană face ca relația dintre nou și vechi să fie tot mai ambiguă, împletirea lor fiind, deseori, o imagine a modernității. Prin post-modernism împletirea formelor clasice cu cele aparținând strict modernității capătă o nouă dimensiune, de care tinde să se abuzeze, poate datorită faptului că o mișcare culturală de proporții nu se conturează încă.
Faptul că nu se zărește nici o nouă mișcare culturală în orizontul de așteptare nu înseamnă automat că nu se mai face cultură, sau că aceasta a murit. Noua formulă, tot mai des invocată este aceea a multiculturalismului, care dorește să reconsidere și să recunoască dreptul fiecărei culturi la existență. Întrebarea care se pune, de aceea, este foarte complexă: Ce rol și ce expresie va adopta cultura românească în acest nou sistem?
Dacă putem spune cu seninătate că formele protocroniste sunt perimate și nu mai pot juca nici un rol în formarea viitoarei culturi românești, tot atât de adevărat este că, actualmente, cultura română nu poate juca nici un rol în universul cultural, pentru simplu motiv că îi lipsește elementul de noutate atât de necesar impunerii sale în conștiința lumii.
Am arătat mai sus principalele motive pentru care cultura română nu se poate lăuda cu originalitatea sa. Este un subiect care merită să fie analizat cu mai mare luare aminte. Importul masiv de literatură (și mă refer în primul rând la cea științifică) a format într-un timp foarte scurt un cititor mult mai capabil să se informeze într-o altă limbă, și într-o altă cultură (ceea ce nu este rău), numai că acest tip de lectură i-a făcut pe mulți să folosească paradigmele culturale ale limbii și culturii respective, punând o mască realității românești. În același timp, lectorul acestui tip de paradigme a devenit, alături de alții, specialistul în noile tehnici culturale. Acești tehnicieni ai culturii s-au limitat la a formula judecăți de valoare pe baza paradigmelor occidentale, fiind prea puțin interesați de a construi pe baza lor altele noi, mai capabile să explice realitățile românești. A apărut așadar un hibrid cultural a cărui lipsă de originalitate iese în evidență imediat. Exemplu cel mai elocvent, ni se pare tratarea problemei minorităților naționale din România prin apelul la paradigmele de integrare americane, care are o cu totul altă perspectivă națională, măcar prin modul de formare a națiunii americane.
Desigur și motivația dată de tranziție joacă un rol important în cadrul creației culturale, dar el nu este (sau n-ar trebui să fie) crucial. În perioada comunistă, cultura a jucat un important rol de refugiu în fața mizeriilor ideologice și politice, devenind o importantă armă în lupta cu totalitarismul. Dar, după revoluție, când tranziția spre economia de piață a adus inerentele ei probleme, în special materiale, cultura nu a mai jucat același rol, ba dimpotrivă pare că a devenit oțioasă. Mai mult, atunci când ea a reapărut pe scena socială s-a observat o puternică impregnare politică, creatorii culturali lăsându-se antrenați în jocurile partizane, sau devenind autentici oameni politici. Imprimându-se o anumită formă de parti-pris asupra culturii, de la cea artistică la cea științifică, interiorul esențial al acesteia s-a golit, în cea mai mare măsură, creând încă o dată o stare de incertitudine asupra a ceea ce înseamnă cultura și lăsându-se impresia că ea nu poate fi decât o anexă a politicii. Apare clar, astfel, de ce marea parte a celor ce ar fi dorit să se ocupe de elementul cultural s-au îndreptat spre politică, manifestând o curioasă reținere față de tot ceea ce este în afara politicii. De aceea, orice încercare de manifestare nouă sau originală (deși cele mai multe preluau elemente simbolice formate pe patternuri occidentale) a fost privită cu, cel mult, amuzament, dacă nu a fost trecută total cu vederea. Intersul publicului fiind scăzut, iar al specialiștilor întors cu fața spre alte zări, este normal ca dorința de manifestare culturală să scadă, mai ales când opera este oricum valorizată slab financiar.
Dispărând emulația spirituală atât de necesară formării curentelor culturale care să determine mișcările originale, a fost mult mai facil să se importe cultură sau să se adapteze aceste forme la ceea ce se crede a fi specificul național. Lipsa resorturilor care să potențeze acest specific național, obligat să se modifice în funcție modele și de mode, a făcut ca tocmai acea căutare a identității culturale să fie tot mai grea sau să fie văzută ca determinată politic. Se cade atfel într-o dilemă circulară, care tinde să se perpetueze. Dacă, în secolul trecut cei care doreau să implementeze cultura occidentală în spațiul românesc erau priviți cu suspiciune sau în batjocură, fiind numiți bonjuriști, astăzi aceeași încercare pare a fi firească și chiar de dorit, ca o completare naturală a domeniului care devine tot mai puțin românesc.
Deși în România valul importurilor culturale este enorm în comparație cu capacitățile sale de a exporta valori noi, dorința de a se forma capacități și structuri pentru a demara pe cont propriu acțiuni culturale de anvergură  se manifestă slab. Nu se poate aștepta ca adevărații creatori să preia metodele culturale ale altor țări, dar nici nu se poate specifica o politică care să fi oferit o șansă de mărire a exportului cultural de un real succes. Plecând de aici ar putea să apară parspectiva falsă că statul ar fi singurul vinovat de starea precară a culturii. În fapt statul nu poate gestiona idei culturale, mai ales dacă se declară cu adevărat democrat. Singurul său rol poate fi acela de susținător și nici într-un caz de creator de curente sau modele, așa cum s-a încercat în statul ideologic comunist. Cei vinovați de această denaturare sunt tocmai cei care nu fac cultură, nici ca profesiune, nici ca hobby, așa cum se întâmplă în spațiul pe care îl copiem cu atâta sârguință: “un număr mereu sporit de bărbați și femei, având acces la instrucție și la distracții, explică de ce fiecare dintre ei vrea să scrie, să picteze, sau să compună și nu se mulțumesc cu un statut pasiv de receptor. Pe cine să blamăm, de altfel dacă nu speranțele Luminilor promițând mana spiritului tuturor, de la colibă la palat? În numele cui ar fi interzis ca masa pierdută în plictisul unei slujbe plătite să nu încerce să se alinte cu Muza?”2
În fapt ceea ce motivează o cultură este tocmai modificarea percepției contemporanilor despre lumea în care trăiesc, și deci despre cultura însăși. Cultura devine mărturisitorul lumii și astfel creatoarea ei. Uitând acest lucru societatea românească, chiar dacă ar ajunge la dezvoltarea pe care și-o dorește atât, nu ar însemna mai mult pe scena mondială. În lucrarea sa despre simbolica politică, Lucien Sfez atrăgea atenția asupra faptului că oamenii sunt mult mai dispuși să apere o idee decât o țară3. Căci fără cultură o țară nu există nici pentru locuitorii ei, nici pentru umanitate (așa explicându-se războaiele civile din țările africane, ale căror granițe au fost trasate cu rigla de fostele metropole coloniale).
Un articol recent din “The New Yorker” relua o problemă pe care și-o puneau intelectualii greci la sfârșitul epocii Papandreou și anume că, deși în Grecia se face un intens turism “cultural”, inteligentsia greacă este pe cale de dispariție. Căci, după sfârșitul dictaturii coloneilor, când toți se așteptau la revenirea marilor intelectuali greci ce făceau mândria stângii europene, ca Gavras, Phapas și alții, în locul acestora, uneori chiar prin intermediul lor, cultura europeană a venit ea însăși în Grecia înlocuind-o treptat și-așa cum declarau intelectualii care puneau această
problemă-definitiv. Chiar dacă există filmografie și cultură grecească, aceasta nu diferă cu nimic ca formă și conținut de cea anglo-saxonă sau germană. În afara de bouzouki cântat pe instrumente electronice, Grecia culturală a devenit o colonie culturală a Uniunii Europene, și a Angliei în special4.

***

Actuala criză politico-militară din Iugoslavia a dat măsura reală a dualismului percepției culturale din spațiul românesc. Cultura română a acționat de cele mai multe ori mai mult ca un factor explicativ pentru opțiunile politice ale diverșilor acționari ai acesteia, și nu ca un element creator, chiar în spațiul politic. Astfel, încă de la începutul crizei două curente majore de perspectivă s-au înfățișat publicului românesc: unul cu puternice accente regionaliste și disprețuitoare la adresa acțiunilor NATO, considerate ca ilegitime și nonconforme cu dreptul internațional (sic!) și altul reprezentând linia intervenționistă, cu puternice accente pro-NATO și anti-Miloșevici. Acestor două direcții li s-a alăturat pe parcurs o a treia, care a acționat mai voalat și care se pretinde a fi neutralistă, dar acceptând că este o șansă pentru România ca acest război să fi izbucnit la granițele țării și deci să aducă pozițiile românești în prim-planul atenției internaționale.
Toate aceste perspective, toate de înțeles la nivel politic, au reprezentat un debușeu extraordinar pentru confruntările de curente culturale, refăcând traseul discuțiilor, cu un slab ecou altădată, legate de moștenirea culturală românească.
Primul curent, cel regionalist, și-a propus să impună o viziune catastrofică asupra relațiilor internaționale în noul context al sfârșitului Războiului Rece, în care o singură super-putere reconstruiește noua ordine mondială conform intereselor și planurilor sale, impunând un nou colonialism mondial. Prin intervenția în conflictul iugoslav, Statele Unite ca și unic conducător NATO își demonstrează totala lipsă de scrupule față de interesele “legitime” ale țărilor mici și mijlocii, acționând militar asupra unui stat suveran și independent. Majoritatea celor care s-au înscris în acest curent au susținut mitul prieteniei seculare dintre poporul sârb și cel român, și au deplâns lipsa de loialitate a conducerii statului român față de prietenii de peste Dunăre. Astfel, sub pretextul ralierii la cauza păcii mulți intelectuali au transpus conflictul din țara vecină în declarații mai mult decât politice (uneori frizând suburbanul) la adresa puterii de la București.
Aceast㠓raliere”  la interesele sârbilor nu denotă, însă, o reală preocupare față de ce se întâmplă de fapt în spațiul iugoslav, ci mai degrabă o regresie a interesul cultural la politic, transformat în apanaj complet al unei elite ce emerge din popor, și care se opune actualei elite ce se opune voinței poporului. Discursul majorității celor care fac parte din acest curent - și mulți dintre aceștia sunt intelectuali sau oameni de presă ascultați și respectați - arată un complex extrem de puternic de a face parte dintr-o cultură mică și deci, dintr-o națiune minoră. Apelurile la mituri istorice sau catastrofice adresat unui auditoriu deja pregătit și obișnuit cu un asemenea limbaj n-a făcut altceva decât să sporească NATO-fobia* deja instalată printre mulți români.
Trei direcții pot fi decelate în discursurile acestui curent.
Primul este cel “moral”, care a prins cel mai rapid, reprezentat de un spectru larg  de la intelectuali la sportivi (de la un Octavian Paler, ambivalent, considerându-se obiectiv și dând lecții de democrație unui Bill Clinton până la fostul de tenisman Ion Țiriac, actual prosper om de afaceri). Această direcție, fariseică prin însăși natura ei denotă poate cel mai bine complexul națiunii mici. Încă din secolul trecut un Caragiale remarca această obsesie românească de a fi judecătorii și arbitrii întregii lumi, judecând acțiunile franceze sau rusești printr-o prismă a mahalalei bucureștene. Opera clasicului e plină de Mitici, Cațavenci sau coni Leonida care nu pot judeca o simplă întâmplare fără o analiză globală a politicii externe. Perioada dictaturii lui Ceaușescu a exacerbat această senzație de “buricul pământului” când se prezenta România ca un punct geometric al politicii internaționale, președintele României fiind consilerul înțelept al întregii lumi, nimeni nemailuând nici o hotărâre fără o prealabilă consultare cu acesta.
Astăzi, aproape în aceeași manieră, diverși gazetari, formatori de opinie publică, oameni din spațiul academic se lansează în supoziții de acțiune, mustrând blând sau vehement președintele Statelor Unite, pe Miloșevici sau chiar structurile abstracte ale NATO pentru lipsa lor de moralitate. Spațiile dedicate acestor dispute a fost, cel puțin la începutul conflictuluii, imense. Astfel, oameni de presă importanți ca Cristian Tudor Popescu (Adevărul) sau Ion Cristoiu (Cotidianul) s-au pus în poziția de a purta dialoguri imaginare cu comandantul operativ al forțelor NATO, Wesley Clarck acuzându-l de măcel, judecându-i moralitatea acțiunilor și considerându-l aprioric criminal de război. Toată această comedie bufă, (deși cu accente îngrozitor de dramatice, având în vedere că în discuție este un război) re-generează în public obsesia de global, aruncându-se perdele de fum peste probleme politice serioase și necesare. O nouă paradigmă culturală, cu puternice accente anti-americane, tinde, astfel, să se impună: cea regionalist-autohtonistă (și care ar conduce în final la izolaționism). Adepții moraliști ai acestui curent nu sunt neapărat radicali, ci doar reconstruiesc felonia importanței mondiale a țării noastre, impunând o mitologie reparatorie dar nu neapărat și benefică.
A doua direcție este cea moderată, care face pasajul de la moralismul găunos și fariseu la radicalismul anti-NATO. Acestă direcție își asumă desori o aură de științificitate făcând cel mai des apel la istorie, făcând paralele între trecutul interbelic al Iugoslaviei și prezent, la problemele nesoluționate de dictatura lui Tito și problemele naționalităților din Serbia etc. O analiză de acest tip nu face decât să schimbe luminile asupra conflictului**. Prin această filieră politicul românesc se îmbină cu cel regional, conducătorii actuali fiind trași la răspundere civică și istorică pentru acțiunile pe care le iau, în ciuda realităților regionale. Este de cele mai multe ori o critică cu un puternic caracter partinic și voit tendențios. Astfel românii vor fi trași la răspundere de istorie pentru că se dovedesc a fi niște trădători în zonă, abandonându-și prietenii la nevoie. De aceea trebuie spus că românii nu sunt de acord cu cedarea spațiului aerian în folosul aviaoanelor NATO, ci numai clasa politică trădătoare care nu mai are nici o susținere populară (declarații făcute de Ion Coja la emisiunea lui Adrian Păunescu de la Antena I).
Construcția de mituri politice atinge aici apogeul: se vorbește deja de o cabală internațională ce tinde să distrugă spațiul balcanic, să atace fondul ortodox majoritar în zonă și să impună colonii economice. Discursul anti-occidental evident este exemplificat cu tragedia iugoslavă, făcându-se apel la morală și istorie și se trag puternice semnale de alarmă declarându-se că ce se întâmplă în Kosovo s-ar putea întâmpla și în Transilvania, că există scenarii deja puse la punct, că momentul Târgu Mureș 1990 ar fi trebuit să fie începutul unui conflict în zonă, și dacă el nu s-a produs, s-au găsit alte locuri în Balcani și așa mai departe. Mitul conspirației este dublat de mitul trădării, politicenii români fiind agenți ai cabalei internaționale în pofida dorințelor legitime de pace și prietenie cu sârbii ale poporului român. Discursul tinde de cele mai multe ori să treacă sub tăcere refugiații albanezi, vinovăția dovedită a sârbilor în Bosnia și evidenta dictatură a Partidului Socialist condus Miloșevici, punând în lumină doar bombardamentele NATO, drama sârbilor ce ar putea să-și piardă leagănul civilizației lor și trecutul comun al celor două popoare prietene, cel sârb și cel român.
Aceste discursuri sunt cele care alimentează cea de a treia direcție (tendință) extremistă și radicală ce se opune oricărei intervenții NATO în zonă. De data aceasta nu mai avem de a face cu expresii culturale ci cu acțiuni politice reale: tinerii din ASCOR care fac marșuri de solidaritate până în fața Ambasadei Iugoslaviei la București sau Timișoara, adoptarea de sigle țintă în piept ca expresie a prieteniei și solidarității cu sârbii bombardați ș.a.m.d.
Fondul cultural al acestui curent este mai mult decât evident, el trăgându-și rădăcinile din construcțiile mentale ale unui univers mitic românocentric ce își vizualizează perpetuu viitorul amenințat de forțe exterioare. Apelul continuu la o istorie frământată și la nesiguranța ființei naționale dau semn de imaturiatea culturală din care iau naștere aceste proiecții. Românismul, ortodoxismul, regionalismul prost înțeles reconstruiesc continuu aceste frici colective de un exterior pe care și-l doresc (și în mod sigur îl invidiază) dar care  provoacă în același timp și  spaime de înstrăinare, dând astfel șanse discursurilor naționalist patriodarde și xenofobe. Mai mult, în spatele lor se ascunde frica de reformă politică, economică și în final culturală.
Discursurile de acest tip împiedică în mod evident formarea unei culturi politice participative autentice ( ca sursă sigură a unei democrații) punând pe primul plan o unitate de idei și sentimente naționale ce umbresc șansele democrației, producând o cultură politică dependentă de o conștiință politică și națională unică. Intersectarea ideilor unor intelectuali cu orientări politice diverse în același spațiu de discurs asupra problemelor din Iugoslavia demonstrează că tendința conservatoare pe plan cultural nu a dispărut, ea continuând să fie un punct de întâlnire a mai multor idealuri politice care în final, însă, nu vor face decât să reconstruiască continuu același piedestal al unui naționalism preconștient, introectat în perioada comunistă***

În același timp este evident faptul că nici discursul cosmopolit și excesiv de obedient față de valorile occidentale nu are nici o priză la publicul românesc. Cum spuneam mai sus există o relație complexă între acceptarea și refuzul valorilor occidentale contemporane. Pe de o parte aceste valori au fost negate și refuzate o perioadă mult prea lungă pentru ca negarea lor să nu lase amprente puternice asupra majorității. Pe de altă parte, scăderea dramatică a nivelului de trai datorită implementării reformei și creșterea nesiguranței zilei de mâine datorită trecerii la o economie de tranziție a sporit refuzul acestor valori generând spaime colective pe care nivelul scăzut al educației le-a adâncit.
Mai mult discursurile celor care susțin în totalitate acțiunile NATO în Iugoslavia sunt percepute ca fiind discursurile oficiale ale puterii actuale. Dezamăgirea, de care am mai vorbit, produsă de respingerea României la aderarea de la Madrid, urmată de discursul vag de la Washington a produs o indiferență destul de mare la nivelul populației față de problematica implicării țării în structurile euro-atlantice, în condițiile sărăciei generalizate și galopante. Astfel declarațiile pro NATO ale independenților au fost privite cu suspiuciune, iar cele ale oficialilor cu indiferență, considerându-se că e mai necesară coordoanrea politicilor interne decât formularea unor principii de politică externă.
Pe de altă parte, cei care sunt percepuți ca susținători ai NATO provin în marea lor majoritate din acea parte a societății civile considerată ca fiind mult prea elitistă și prea “rupt㔠de popor. Aceștia sunt promotorii unui discurs de multe neinteligibil pentru marea majoritate și considerat ca nefiind românesc. Motivul îl reprezintă rezistența fățișă la valorile considerate ca fiind eminamente românești și deci o asimilare a acestui discurs cu cel al străinului. În mod vizibil discursul perceput ca și cosmopolit devine discursul în oglindă a celui naționalist, cele două intrând în spațiul non-discursului, anihilându-se reciproc. Între cele două tipuri de discurs nu există punte de legătură construind astfel un fel de maniheism cultural cu puternică aplicabilitate la politică.

***
Însă, disjuncția dintre cele două tipuri de discurs nu este decât formală, pentru că la nivelul limbajului politic cele două sunt tot mai sărace neoferind nici unul decât fantoșe culturale lipsite de voința politică pe care o dorește majoritatea.
Diferența care se face între un limbaj modern și unul arhaic este bazată pe gradul de raționalizare al cuvintelor și pe nivelul de abstractizare al conceptelor, cu precădere pe eliminarea sensurilor duble din structura uzuală, preferându-se sinonimia. Analizând însă limbajul politic al contemporaneității românești observăm cu stupoare că acesta poate fi ușor considerat ca unul arhaic, în condițiile în care conceptele, ba chiar cuvintele folosite au mai mult un nivel simbolic decât unul inteligibil.
Limbajul politic curent astăzi se bazează tot mai mult pe câteva structuri simple care
s-au format aproape imediat după revoluție și care par a nu mai motiva decât în mică măsură demersul lui imediat. Astfel, încă de la început s-a considerat că România a intrat într-un proces de tranziție către democrație și economie de piață care să constituie bazele integrării țării în structurile euro-atlantice. Dar, în decursul anilor ce au urmat, aceste concepte s-au transformat în niște marote, a căror folosire prinde bine, cu atât mai mult cu cât de multă vreme ele nu mai ascund nimic în subtext. Tranziția este un apanaj al unei realități cu care deja ne-am obișnuit, finalul său fiind învăluit în obscuritate, căci viteza cu care societatea globală se mișcă dă impresia că aporia zenoniană prinde tot mai mult substanță. Cu cât înaintăm mai mult pe calea tranziției cu atât scopul se îndepărtează, iar noi suntem mai în urmă, fără a mai avea vreodată șanse să-l atingem. Dar aceasta nu împiedică pe nimeni să nu folosească termenul de „tranziție“ (sau să facă variațiuni ca „post-tranziția“) ca premisă de la care se pleacă în construcția noii societăți.
Fiind privită ca o premisă obiectivă, tranziția și-a făurit o simbolistică proprie care se combină cu o serie de alte simboluri, fie importate alături de conceptele necesare conscrierii unei democrații, fie autohtone, ce țin de structurile conservatoare și tradiționale ale recentului trecut național-comunist. Acest univers simbolic ușor de recunoscut în sintagmele vehiculate de aproape toată lumea, și în special de presă, învăluie realitatea deformând-o și chiar creând hiatusuri între realitatea ca atare și universul discursiv. Astfel în timp ce sărăcia crește și raporturile demografice se modifică tot mai dramatic în favoarea îmbătrânirii populației se realizeaz㠓macrostabilizarea economic㔠care este mai degrabă un concept economic, cu mică valoare de real (ca să folosim un termen al logicii formale). Dar macrostabilizarea se transformă într-un clișeu pe care toate forțele politice îl folosesc, fără însă a-i explica înțelesul. Acest cuvânt devine, dintr-unul tehnic, unul totalmente comun, dar cu o mulțime de sensuri, creând astfel structurile limbajului arhaic în plină modernitate. Și exemplul nu este unic.
Această suprasimbolizare a limbajului politic duce tocmai la sărăcirea conținutului său ideatic. Căci prinși în hățișul cuvintelor cu valoare mică sau relativă de real oamenii politici sau cei legați de politică în vreun fel devin dependenți de această nouă limbă, nemaiputând să construiască noi concepte pe baza celor vechi. Chiar indivizi cu un puternic potențial intelectual se blochează într-un astfel de limbaj și preferă să se îndepărteze cât mai mult de el, creând însă impresia că nu mai sunt interesați de politică, fiindcă nu îl mai folosesc.
Din acest motiv atunci când sunt necesari noi termeni ei mai degrabă sunt importați decât inventați, deși realitatea primilor nu acoperă decât în mică măsură problemele societății românești. Aceasta nu trebuie să ne facă să credem că limbajul politic al altor țări este cu mult mai evoluat, numai că acolo limbajul politic se calchiază pe cel al unei societăți civile care este mult mai interesată de probleme reale decât de limbaj și de aceea impune un limbaj al politicilor unuia al politicului. Ajuns însă în România  el se transformă într-unul solid politic, care caută viitorul și nu se poate aplica unei altfel de realități. Dar este preluat și folosit cu obstinație de clasele politice românești ca formă de legitimare a modernității lor. Astfel termeni ca antamare sau implementare  au făcut epocă, transformându-se însă repede în limbaj comun.
Pe de altă parte, nu trebuie uitat că limbajul politic este unul al autorității, adică acel limbaj care comandă și structurează grupurile sociale. Numai că acest limbaj al autorității a fost înlocuit destul de repede de cei aflați la putere într-un limbaj al unei campanii electorale continue care se referă mai ales la viitori posibili (bulgarizarea) sau la trecuturi nedemne (regimul Iliescu, comunismul etc.) adică la acel limbaj care transgresează prezentul și, deci, îl elimină. Populația percepe corect, de cele mai multe ori ambiguitatea acestui mesaj, eliberându-l de conținut, căci ea pare a fi mult mai doritoare de comandă decât de cuvinte vagi. Din acest motiv, perioada guvernului Stolojan, perioadă de pură tranziție, este valorizată în sondaje mult mai bine decât cele ce au urmat.
Transformându-se într-un limbaj arhaic, golit de sensuri clare, aproape dezideologizat (căci e foarte greu să mai faci distincția între discursurile politice românești din orice parte ar veni ele), percepută ca demagogie pură, limba politicienilor a devenit pur și simplu o realitate paralelă cu cea a societății, din care crede că a luat naștere. Limba politicienilor pare astăzi tot mai inteligibilă, cu cât devine mai banală și mai lipsită de conținut. Este o limbă care s-a înlemnit în propria-i neputință și care caută doar un succes facil.

***

Din exemplele date despre discursurile politice referitoare la Iugoslavia se remarcă imediat incapacitatea de a crea ceva nou, și aceasta tocmai datorită sărăcirii constante a limbajului politic. Cultura fără un limbaj adecvat rămâne doar la stadiul conservării ideilor vechi și reformulării lor continue, și doar adaptarea unui limbaj străin nu re-construiește ideile ci doar le dă o nouă formă, lipsidu-le de originalitate. De aceea, una din motivațiile fundamentale ale spațiului politic românesc contemporan ar trebui să caute originalitea. Modelelele au un rol imens în formularea de noi politici, dar nu pot să fie aplicate dacă nu sunt refomate  într-un conținut nou, aplicabil la condițiile specifice ale unei societăți. Iar pentru acceptarea și implemntarea lor nevoia de comprehensiune politică a societății este fundamentală.
De aceea cultura trebuie să se refere la prezent, să afirme și să construiască prezentul. Redusă doar la nivelul arhivisticii sau al importului ea nu mai poate crea acel mediu necesar care să devină el însuși mesajul5. Iar acest mediu este astăzi, sau ar trebui să fie, cel al democrației. Or, o democrație fără o cultură proprie ca mediu al ideilor sale rămâne doar o vorbă goală, nesusținută pe nimic. Acest circuit închis între cultură și democrație trebuie să devină astăzi obiectivul principal al unei politici realiste ce dorește să construiască un prezent pentru un viitor al democrației.
 

Note
1 Max Weber vorbește de sultanat, văzând în acest tip de regim dictatura personală coruptă și care generează corupție. Am similat acest termen perioadei regimului comunist, în special perioadei ceaușiste. A se vedea Politica, o vocație și o profesie, Ed. Anima, 1992
2 Pascal Bruckner, Melancolia democrației, pag 100 Ed. Antet, 1996
3  Lucien Sfez, La Symbolique politique, pag 27, PUF, Paris
4  John Tressminstore în interviul luat lui Alexandros Constandinis în „The New Yorker“ ianuarie 1996. Credem că acest articol ar putea da seamă de un viitor posibil al culturii române, dacă predispozițiile rămân aceleași.
* Această NATO-fobie provine ea însăși dintr-un complex puternic, dobândit de români după respingerea candidaturii românești la structurile NATO de la Madrid din mai 1997. Vina, în mod sigur nu aparține aliaților, ci mai degrabă tot politicului românesc, care a  lansat o ofensivă mediatică de persuadare a opiniei publice vizând o presiune suplimentară asupra alianței. Recuzarea politicoasă a ofertei românești a dezamăgit în primul rând populația care a înțeles-o ca pe un afront personal. Acțiunea NATO din Iugoslavia a putut fi astfel deturnată de diverși împotriva NATO, pe un fond de nemulțumire și neîncredere deja existent. Interesant de studiat acest fenomen care dă în bună măsură seamă de limitele și pericolele manipulării politice.
** iar paralelismele sunt deseori asemănătoare filmelor propagandistice din Serbia lui Miloșevici, în care ai desori impresia că sârbii continuă să lupte cu naziștii și ustașii, iar definirea agresorului se rezolvă prin apelul la Imperiul Otoman.
*** de fapt nu numai comunismul este vinovat pentru exacerbarea naționalismului. Naționalismul conservator este o problemă veche a statului modern românesc. Resurecția, după revoluția din 1989, a naționalismului ortodoxist, ca reacție față de comunism este o dovadă clară a acestui lucru.

5  ca să folosim expresia deja celebră a lui Marshall McLuhan. A se vedea pentru aceasta Marshall McLuhan - Galaxia Gutemberg, ed Politică, București, 1975