Puterea în cultură
Anatol Ghermanschi
„Cultura sub vremi"
 

Motto: „A scrie pe linie înseamnă a scrie tematic, utilitarist, partinic, adică a transforma Pegasul în armăsar de prăsilă raional". (Lucian Blaga)

La zid!
Editat de Ministerul Artelor și Informațiilor în 1948, la „Societatea Națională de editură și arte grafice - Dacia Traiană", volumul „Publicațiile interzise" (530 p.) reprezintă unul din numeroasele exemple de insinuare în forță a cancerului roșu, comunist în ființa culturii românești încă din primele zile de după izgonirea din țară a Majestății Sale Regelui Mihai. Cronologic, acesta este cel de al doilea pas al „purificării" ideologice, după acela, mai amplu, făptuit organizat și cu metodă între
1944-1947, cînd toate publicațiile literare au fost suspendate, unele fără a mai apărea nicicînd („Revista Fundațiilor Regale"; „Revista Cercului Literar de la Sibiu", „Gândirea"), iar altele revenind în arenă pe la mijlocul anului 1948 - și chiar mai încolo, - bolșevizate, de nerecunoscut.
Volumul este publicat în luna mai și este urmat, la doar cîteva săptămîni, de un supliment intitulat similar, ale cărui instrucțiuni din Prefață prevăd: „Broșura de față cuprinde toate titulaturile de cărți interzise, tipărite pînă acum în publicațiile ministerului (broșura „Publicațiile scoase din circulație pînă la 1 iunie 1946", plus „Monitoarele Oficiale" numerele 70, 142, 169, 185, 218, 240 din 1947 și 29, 32 din 1948), precum și o altă serie de titluri pînă acum nepublicate. Ea înlocuiește orice publicație anterioară similară. În punctele unde diferă de publicațiile anterioare se va considera definitivă numai soluția din prezenta broșură".
În continuarea instrucțiunilor se prevăd cîteva „Indicațiuni generale" din care se poate deduce lesne direcția din care veneau interdicțiile: „1. Se vor scoate din circulație numai edițiile specificate în broșură. Atunci cînd datele bibliografice lipsesc din aceasta, lucrarea se va îndepărta numai pe baza numelui autorului și a titlului volumului; 2. Unele ediții ale autorilor clasici sînt interzise pentru spiritul fascist în care au fost făcute editarea, comentarea și prezentarea lor. Sînt interzise, prin urmare, numai edițiile din clasici precis indicate în broșură; 3. Toate manualele școlare anterioare anului 1947, sau care nu figurează pe tabloul oficial al manualelor aprobate de Ministerul Învățămîntului Public sînt din capul locului interzise, fără a mai fi necesară menționarea lui expresă în prezenta broșură; 4. Orice cărți care înglobează între granițele Republicii Populare Române teritorii care nu-i aparțin sînt interzise. Hărțile din cuprinsul diferitelor lucrări științifice vor fi puse în acord cu granițele țării, prin diferite procedee (hașurare, decupare etc.), dar numai atunci cînd ele nu pot fi eliminate total. La fel se va proceda cu stema regală sau cu orice alte însemne ale fostei dinastii; 5. Sînt interzise toate calendarele, almanahurile populare etc. de orice fel din perioada 1938-1944".
Brutalitatea interdicției este evidențiată de finalul instrucțiunilor, unde sînt „interzise din principiu" toate lucrările aparținînd unor autori, „indiferent dacă sînt trecute sau nu în broșură". Urmează două liste de autori interziși total, 27 străini și 28 români, unde-i întîlnim, printre alții, pe A.C. Cuza, Mircea Cancicov, Romulus Dianu, Octavian Goga, Radu Gyr, Ion Sân-Giorgiu, Pamfil Șeicaru. Pentru a sublinia o dată în plus amploarea „purificării" e suficient să arătăm că lista cuprinde 7.487 titluri de volume și 224 periodice. Aproape un sfert din totalul acestor volume sînt semnate de: I. Agârbiceanu, V. Alecsandri, Gr. Alexandrescu, N. Bălcescu, N. Balotă, G. Brăescu, I. Al. Brătescu-Voinești, Virgil Carianopol, M. Celarianu, N. Crainic, V. Eftimiu, Mircea Eliade, M. Eminescu (11 volume!), N. Iorga, P. Ispirescu, Panait Istrati, M.Kogălniceanu, Gib I. Mihăescu, M. R. Paraschivescu, Cezar Petrescu, Sextil Pușcariu,
L. Rebreanu, Vl. Streinu, Radu Tudoran, Al. Vlahuță, V. Voiculescu.
Invazia, la puțin timp, a maculaturii realist-socialiste în paginile publicațiilor sufocate de orientări, indicații, repere sau alinieri și în librării, avea să pună temeliile unei perioade de autentic genocid cultural, al cărei preț încă nu a fost calculat cum se cuvine.

Poeme după gratii
Dacă este adevărată cugetarea potrivit căreia „numai suferința naște artă," atunci tragicul destin al lui Radu Gyr o ilustrează cu prisosință.
Debutul său și chiar o parte a evoluției ulterioare se află, potrivit monumentalei „Istorii..." călinesciene, sub semnul verbozității excesive și a unor influențe neasimilate integral din: Ion Pillat, Arghezi și chiar ... Elena Farago (!?), pe linia unui simbolism superficial. Nu vom zăbovi în cele ce urmează, nici asupra debutului, nici asupra „maturizării" poetului sub zodia „gîndirismului-ortodoxist", ci asupra unei părți a creației sale ce-adună în sine suferința unei întregi generații de intelectuali români, care au unmplut temnițele comuniste și lagărele de muncă forțată. Acest martiraj venea după o perioadă vitalistă, tradiționalistă în care poetul - puțină vreme demnitar în Guvernul legionar, autor al Imnului biruinței legionare și al Cîntecului Căpitanului - avea sclipiri vizionare, în stilul lui Aron Cotruș: „Dar va veni cîndva o Dimineață / cînd Neamu-ntreg va fulgera spre viață / cuminecat cu sfinții din morminte".
Că încercările de „spălare a creierelor" (mai precis de
„decerebralizare"), prin celebra „reeducare", ale siniștrilor torționari comuniști de cele mai multe ori nu și-au atins țelul o mărturisește volumul „Poezii III" al lui Radu Gyr, apărut la editura timișorean㠄Marineasa", cu subtitlul „Poezia orală", și unde întîlnim zguduitoare poeme, precum acesta intitulat Rugăciune: „Stăpîne-nsîngerat, Domn al luminii / și Veșnicie-limpede, Iisuse! / Tu, care ai primit pe frunte spinii / și cuie-adînci în mîinile-ți supuse, // Tu, Domn al Răstignirii și-nvierii / care din cruce ne-ai făcut lumină / și Răsărit din rănile tăcerii / și cîntec din osînda-Ți, vină, / dă-ne-ncleștarea Ta, dă-ne puterea / din ceasul pironirii-nsîngerate, / să ne primim și cuiele și fierea / ca Tine-n marea Ta singurătate".
Poemele de față au o istorie a lor și ediția - îngrijită de fiica poetului, Simona Popa - ne-o dezvăluie: compuse fără nici o unealtă de scris la-ndemînă, răspîndite oral, pe șoptite, de teama gardienilor, ele au fost reținut surprinzător de un alt deținut, Dumitru Cristea, dotat cu o memorie prodigioasă. La ieșirea din închisoare, în 1954, acesta le-a așternut pe hîrtie, faptă ce l-a costat o nouă condamnare la 25 de ani muncă silnică. Și te cuprinde revolta cînd te gîndești că în timp ce acolo, în infern se zămisleau asemenea comori spirituale, afară, în „libertate", într-o atmosferă de nerușinat carnaval, poeții „pozitivi" nu mai pridideau să fabrice cu ghiotura însăilări agramate precum: „Lazăr de la Rusca", „Mierla lui Ilie Pintilie", „Broz Tito, călăul", „Sirena lui Roaită", „Tătuca Stalin", „Cîntec de dragoste pentru tovarășul Gheorghiu-Dej", „Balada tovarășului care a căzut răspîndind „Scînteia" în ilegalitate", ori „Silverster Andrei salvează abatajul".

Cartea de sertar
Cînd în toiul dezvăluirilor promise de feluriți autori, după însîngeratul decembrie 1989, că-și vor scoate manuscrisele de prin prăfuite și bine tăinuite sertare, iar moda dizidenței devenise aproape un fenomen de masă (conform parcă celebrului dicton al ilegaliștilot de nu demult: „Ce puțini am fost și ce mulți am rămas"), parcă ne cuprinsese un fel de neliniște: vom putea oare face față avalanșei de cărți scrise și interzise „înainte de"...?
Neliniștea s-a dovedit a fi fără temei căci, din toate cele făgăduite, aparițiile autentice „de sertar" se pot număra pe degete, iar una dintre acestea este - de departe - romanul „Luntrea lui Caron" al lui Blaga, carte ale cărei premoniții ne trimit, fără rezerve, în proximitatea celebrului „1984" al lui George Orwell.
În locul oricărei prezentări care, în cazul de față, ar fi fatalmente schematică, mai profitabil ne pare a fi un colaj, care ar lămuri și apariția doar postumă a romanului, cu precizarea că volumul a fost elaborat în anii '50: „Prin oraș și pe la margini mișunau, răzleți sau în cete, soldați «eliberatori". De obicei turmentați. Eliberarea duhnea. Din clipa în care se lăsa noaptea peste oraș și pînă dimineața nu se mai putea circula pe străzi, necum pe aleile Arinilor, ce duc spre Dumbravă, fără riscul de a fi buzunărit,dezbrăcat, mutilat sau ucis".
„Fi-vom în cele din urmă reduși la funcții fiziologice și la instinctul primar al foamei și al îndestulării acesteia? Evident, regimul urmărește într-adins un asemenea apocalips".
„A face coadă la intrarea unei «alimentare» cîte trei ceasuri pentru o bucată de unt, și alte două pentru un codru de pîine, nu este o îndeletnicire ce s-ar putea automatiza în avantajul sufletului. Îndatoriri atît de degradante vor ocupa tot mai mult spațiu în conștiința omenească, absorbind-o în cele din urmă cu totul."
„Mă zvîrcolesc pînă se crapă de zi, căci la această oră mai e posibilă, din clipă în clipă, vizita nocturnă. Mă văd mereu cuprins de conul de lumină al unei lămpi electrice, și aud un glas cu modulații moscovite: Sînteți arestat!"
„Corp delict și mărturie împotrivă-ți poate să fie orice obiect ce ți-a rămas în casă dinainte de 23 august".
„Pe la mijlocul lunii lui august s-a organizat un nou curs de îndoctrinare pentru întreg corpul didactic de grad superior și secundar. Timp de unsprezece zile am fost ținuți, toți profesorii, conferențiarii și asistenții, cîte 12 ore pe zi, să audiem conferințe despre materialismul dialectic și istoric, despre noua constituție, despre reformele economice și sociale, despre istoria partidului bolșevic". (...) „Îmi dam seama, în sfîrșit, că profesorii trebuie să-și suspende activitatea cerebrală proprie, și că trebuie să încerce imposibilul: să gîndească cu creierul «clasicilor marxiști». Schimbarea de mod revenea în fond la o operație de altoire. Trebuia să ne retezăm substanța cenușie a meningelui cum ai reteza părul la frizer. Și să acceptăm creierul «clasicilor» ca altoi". (...) „Scopul ultim al acestui «nemaivăzut măciniș al conștiinței de om» era, desigur, crearea omului nou, pe măsură ce vechea orînduire era distrusă". (...) „Și omul nou își va face loc la conducerea întreprinderilor naționalizate sau la conducerea instituțiilor de orice fel, care vor mai fi menținute sau care vor fi înființate din nimic. Și omul nou va fi cel care a lucrat pînă aici cu palma".
„Prin lipsuri impuse metodit și într-adins, ei vor încerca să ne convingă că omul este ceea ce mîănîncă și nimic alt. După ce vor fi distrus toate pretențiile la un nivel de trai omenesc, ei vor desființa orice simț de demnitate, prefăcînd pe om, încetul cu încetul, într-un automat al muncii în serviciul statului. Și cine-i statul? În primul rînd noua «elită», care considera pe intelectualul de vocație drept dușmanul numărul unu al ei.
Așa zisa «linie» va lua locul conștiinței, partidul va lua locul lui Dumnezeu".
Orice alte argumente prisosesc.