Puterea în cultură
Ștefan Borbély
Putere Și cultură

Relația propusă în acest număr - cea dintre putere și cultură - reprezintă o partitură dificilă, motivele unei abordări anevoioase fiind diverse. Întîi, fiindcă aproape toată lumea pare convinsă că cele două instanțe trebuie să fie separate, și neapărat decalate axiologic. După această convingere, puterea ține de instituționalul etatizat, discreționar al ierarhiilor politice concrete, față de care omul de cultură joacă rolul victimar de cavaler neprihănit al inefabilului. Distanța dintre cele două instanțe este enormă - susțin adepții acestei perspective -, și se traduce prin mitul cultural justificativ al replierii în calitate: rolul omului de cultură ar fi, conform acestor stereotipii, să se închidă frumos în turnul său de fildeș, zîmbind senin vicisitudinilor care i se oferă, încrezător în justiția corectivă a eternității. În subsidiar, ecuația enunțată mizează pe două accepțiuni de putere semantic vorbind decalate: puterea mundană, imediată, proximă aparține guvernelor, Puterii, mecanismelor statale și publice de coerciție, prin definiție inferioare, superflue și logodite cu efemerul. Dimpotrivă, puterea omului de cultură derivă dintr-un pariu sublim cu durata: ea neliniștește puterea mundană, fiindcă e virtual opozitivă, și oarecum - tot virtual - punitivă: reușita viitoare a unui om de cultură marginalizat azi în comunitatea în care trăiește pune în discuție în mod retroactiv întreaga luciditate justițiară a unei perioade, și discernămîntul însuși al valorizărilor pe care aceasta se clădește.
A doua dificultate metodologică a relației pe care o discutăm derivă din chiar interiorizarea opoziției pe care am enunțat-o. Cercetarea empirică demonstrează că Puterea politică și lumea culturii nu aspiră de fapt spre unul și același tip de putere: pentru un stat, sau pentru un regim politic, puterea înseamnă în primul rînd exercițiu, dominanță, forță de a supune. Dimpotrivă, omul de cultură înțelege de regulă prin putere prestigiul, valoare inefabilă pe care un guvern puternic și pragmatic o poate socoti ambiguă sau nefuncțională. Din triada clasică a problematicii (putere - prestigiu - dominanță), mundanul alege dominanța, pe cînd omul de cultură e interesat cu precădere de charismă; așa se face că puterea unei instanțe politice e preponderent tehnică, tranzitivă, funcțională, pe cînd dorința de putere a omului de cultură nu depășește adesea narcisismul vanitos al privirii în oglindă.
Exegeza sociologică de specialitate distinge, practic, între două concepții privind puterea. Prima e cea weberiană: după Max Weber, puterea reprezintă probabilitatea ca cineva să exercite o influență într-o comunitate, indiferent dacă aceasta opune sau nu rezistență. Fundamentul acestei concepții e conflictualitatea intrinsecă: întrucît o comunitate înregistrează simultan mai multe influențe de putere, rezultă că funcționarea comunității respective e determinată de capacitatea ei de a absorbi mai mulți vectori opozitivi deodată. Finalitatea acestei concepții rezidă în conceptul multiplicității charismatice: după el, puterea centrală a comunității derivă din capacitatea de a tolera tensiuni subliminale între diferiți subcentri charismatici de putere.
Cealaltă concepție e a lui Talcott Parsons; potrivit enunțului său de bază, puterea reprezintă capacitatea unei colectivități de a se articula într-o rețea de scopuri și finalități concertate, armonizate. Fundamentul ei îl reprezintă cooperarea: e adevărat, sugerează Parsons, că în interiorul unei comunități pot exista în mod virtual mai mulți centri de putere, dar ei se împart între o componentă egoistă și una altruistă. Colectivitatea selectează vectorii de altruism, și-i sancționează pe cei autarhici, egoiști; consecința e că armonia finală a relațiilor de putere funcționează pe criteriul validării generice, potrivit căreia subcentrul de putere e „recunoscut" doar dacă oferă energii altruiste, și „sancționat" dacă insistă pe sugestii exacerbat individualiste, anarhice.
Prima perspectivă dintre cele două enunțate are în centrul ei individul, a doua, grupul. La Parsons, grupul reprezintă o unitate de puteri parțiale care cooperează; la Weber, dimpotrivă, ele se exclud, intră-n tensiuni acerbe. La Parsons, grupul anulează competiția excentrică a valorilor prin armonizare; la Weber, dimpotrivă, competiția e discreționară, fiindcă reprezintă opoziția virtuală a două sau mai multe instanțe charismatice ireductibile. Recurgînd din nou la metafora oglinzii, la Parsons ea e opacă, în vreme de la Weber nimic n-o aburește, răsfățul charismei fiind, în esență, un răsfăț spectacular.
Acestei opoziții de concepții, R. Bierstedt îi opune relația mai nuanțată dintre putere, forță și autoritate. Ecuația sa e de o profunzime limpidă: „puterea reprezintă forță latentă, forța reprezintă puterea manifestată, și autoritatea reprezintă puterea instituționalizată". Transpunînd totul în relația dintre Puterea politică imediată și cultură, rezultă că a doua trebuie să întreprindă un efort dublu pentru a se impune: Puterea politică deține din start instituțiile puterii, pe care puterea culturii trebuie să și le creeze. Mai mult, decalajul va rămîne pentru totdeauna insurmontabil: Puterea politică dispune de legi, de justiție pentru a-și impune răsfățul, pe cînd puterea culturii acționează prin invariabila sublimă care e prestigiul. Consecința ultimă a acestei dihotomii este că puterea culturii nu va egala niciodată sfera de influență pe care o exercită Puterea executivă, fiindcă oamenii vor fi întotdeauna mai atenți la legi, și mai puțin la puterea inefabilă a artei. Dar rezultanta aceste dihotomii e stratificarea socială, clivajul: la vocea puterii vor fi receptivi doar cei mai instruiți dintr-o comunitate, pe cînd vocea guvernului va fi auzită de către toți, și mai ales de către cei mulți, pe care nu o dată - istoria a dovedit-o - Puterea mundană i-a întors manipulativ împotriva celor buni, a puterii culturii. Consecința e că vectorul de putere privilegiat de cultură e cel mai adesea unul elitist și autoreferențial: cultura a funcționa, în varii civilizații, ca „stat în stat", cu legi și ierarhii proprii, și - mai ales - cu un mecanism propriu de legitimare canonică.
Astfel, puterea culturii a derivat dintotdeauna din orgoliul culturii de a se organiza într-o „societate" aparte, cu legi utopice de interior și cu ierarhii sacrosante autocefale, apărate cu îndîrjire. Aspirația de putere a omului de cultură s-a tradus dintotdeauna prin dorința de a purta coroană de mirt într-un regat sublim, de mucava. Realului puterii efective omul de cultură i-a opus forța discreționară a imaginației de castă, mai inflexibilă uneori decît cea mai fioroasă dintre puterile exterioare. De aceea, regatul culturii n-a fost niciodată spațiul prestabilit al armoniilor parsoniene; dimpotrivă, zeul ascuns e aici Weber, asezonat cu puțin Machiavelli (înțeles precar).
Trecînd din zona sigură a teoriei în teritoriul nostru mlăștinos autohton, ar fi poate îndreptățit să ne întrebăm cînd și unde a deținut cultura putere? Întrebarea e legitimă, fiindcă în România - dar nu trebuie să ne mîndrim aici cu exclusivitatea -, putere au deținut, din cînd în cînd, oamenii de cultură, nu cultura însăși; practicanți sublimului, și nu sublimul ca atare. De regulă, o asemenea putere era una de interior, aulică, dacă nu de-a dreptul subversiv manipulativă: ținta ei o reprezentau colegii de breaslă, nu asanarea răului social ca atare sau stipularea binelui public. Tipologic, puterea oamenilor de cultură s-a împărțit, la noi, între conservatorismul luminat de odinioară al lui Titu Maiorescu și demonia corozivă a lui Nae Ionescu, de mai tîrziu. Sinusoidala ei persuasivă oferă însă o imagine care dă de gîndit: puterea culturii a fost foarte slabă în segmentele temporale de evoluție liberală a țării, și mult mai  pregnantă în timpuri conservatoare, de dictatură, sau în campaniile recurente de autohtonism exacerbat.
Consecința e că puterea culturii a sporit în România direct proporțional cu creșterea vituților ancilare în care cultura era prinsă; în momentele de acalmie cosmopolită - puține la număr, din evoluția istorică a României - cultura nu a deținut nici o putere.
Ca o consecință, personal încerc un sentiment de anxietate atunci cînd cultura din jurul meu aspiră la poziții de putere, fiindcă asociez această tendință cu o disfuncționalitate adînc înrădăcinată în istorie și mentalitate. Pe de altă parte, cred că literatura română, cultura română în general au dezvoltat anticorpi utili împotriva unor asemenea recrudescențe, exemplul cel mai pregnant dintr-o istorie relativ recentă fiind rezistența dovedită față de protocronism. A fost, însă, o reacție de respingere venită din partea unei elite, nu a marii mase de cititori, pentru care Păunescu a rămas un zeu, Dan Zamfirescu un mare patriot, Costică Sorescu un tînăr de viitor, iar Ion Gheorghe un vizionar cel mult excentric.