Conflicte în fosta Iugoslavie
Adrian Lăcătuș
Produsele expirate ale romantismului
 

I.  Una din mirările (exasperările sau scandalizările) cele mai răspîndite în fața războiului din (ce a mai rămas din) Iugoslavia se leagă de cvasiimposibilitatea de a mai concepe conflicte armate, totale și deschise în Europa. Scurgerea celor cincizeci de ani de pace de la Al Doilea Război Mondial (fie că a fost o pace occidentală prosperă sau o pax sovietica) a spălat conștiința opiniei publice în special europene (de la elitele intelectuale la ultimul spectator al mass-media) de aluviunile istorice ale unei politici internaționale tumultoase, precipitate și polemice (în sens etimologic).
Referința ultimă și adesea unică a conceptelor politice puse în joc astăzi se apropie de un grad zero, vizînd definiții anistorice, sintetice și categorice oferite de „uzul lingvistic comun”. Acesta  din urmă se manifestă plenar, etalîndu-și inflaționist evidența în mass-media, „uzul lingvistic comun” fiind dictat de fapt de limbajul jurnalistic. Aici evenimentele încep ex abrupto, ca niște accidente, nu au o istorie sau factori favorizanți. Spațiul, să zicem, în cazul nostru, Iugoslavia, este un hinterland fără trecut sau cu un trecut recent (din 1989-1990 încoace). Conceptele-cheie la fel. Între ele primul este naționalismul. Aplicat  unui grup sau unui individ la putere el descalifică (cel puțin în sistemul de referință occidental) în mod necesar, iar noi, chiar după o sumară privire asupra desfășurărilor politice sinistre din acest secol, dintre care cred că nici una nu a existat în autonomie față de etosul naționalist, nu putem decît să considerăm just acest verdict. Însă acest concept sau sentiment are o identitate istorică, prin excelență modernă și europeană, are o suită de factori favorizanți, relativ invariabili structural, are „condiții de mediu” inhibitoare sau provocînd erupții. Are alianțe cu alte concepte și structuri care îi măresc forța și eficacitatea, iar dintre aceste alianțe cea mai puternică pare a fi aceea cu conceptul de stat sau, mai radical, cu etatismul, „doctrina supremației statului în toate sferele, în special a statului națiune”1. În forma sa agresivă, naționalismul intră în perechi antagonice; dacă nu este anexat într-o poziție exclusivă la puterea centrală, atunci este coroziv sau destructurant în raport cu formele de guvernare legitimate transnațional, federativ etc.
Or, zona geopolitică pe care o ocup㠄slavii de sud”, cum au fost numiți și grupați slovenii, croații, sîrbii și bulgarii, are o istorie modernă jalonată tocmai de aceste probleme: definiția și rolul naționalismului, oscilarea diferitelor concepte și forme de stat, problema vecinăților, apartenețelor și comunităților, soluțiile pacifiste precare sau provizorii. Iar această istorie a teritoriului sud-est european e legată indisolubil de istoria politică a Europei Centrale, de Austro-Ungaria, de importurile de soluții și noțiuni politice germane din secolul trecut.
Explorarea, fie ea chiar una sumară sau diletantă cum este a mea, a acestei istorii poate descoperi structuri de semnificație persistente și coerențe diacronice acolo unde astăzi, pentru mulți, în tabloul unei Europe idilic pluraliste și în același timp democratic unite de la sfîrșitul secolului 20, ultimul conflict din Iugoslavia pare aberant și, eufemistic spus, disonant. Ea poate eventual conduce la interpretări mai nuanțate sau cel puțin mai bogate, dacă nu la o relativă comprehensiune, într-un moment în care discursul comentatorilor „centrali” ai problemei este blocat dihotomic, pasional și rudimentar.

II. „Istoria a îngrămădit la sud-estul Europei, de-a lungul frontierelor Rusiei, un grup de popoare foarte diferite, prin origini, limbă, istorie și moravuri. Slavi, români, maghiari, fără să mai vorbim de greci, turci și albanezi; aceste triburi dintre care nici unul nu este suficient de puternic pentru a rezista vecinului său de temut, și-au pus în comun slăbiciunea, Dunărea care îi leagă pe unii de alții (…).Într-adevăr, dacă imperiul Austriei n-ar exista de mult timp, ar trebui să ne grăbim să-l creăm, în interesul Europei, în interesul omenirii înseși”2.
Acest text este scris la 1848 de cehul Franz Palacky. Momentul este semnificativ pentru evaluarea ideii exprimate, aceea a imposibilității unei stabilități, a unui echilibru între naționalitățile Europei Centrale în afara unei structuri de guvernare federative transnaționale, așa cum era imperiul Austro-Ungar. Pentru că este vorba de chiar anul „primăverii popoarelor”, al afirmării naționalităților distincte și legitime, al exaltării conștiinței naționale. Însă, iată, chiar unul dintre aderenții acestei mișcări liberale aurorale este, deși apărător al naționalității cehe, extrem de sceptic față de posibilitatea unei pleiade armonioase de state suverane naționale în această parte a Europei și suține proiectul habsburgic perceput drept coerent, stabil și protector. De altfel, după cum observă Jacques Le Rider3, principalii susținători ai „mitului habsburgic” (formula lui Claudio Magris), relevînd o tradiție a coabitării, a sinergiei popoarelor și limbilor celor mai diferite din spațiul danubian, veneau din provinciile imperiului sau dintre evrei. Ideea habsburgică este de fapt un „mit” și datorită faptului că germanii reprezentau în sînul acestei monarhii o ideologie naționalistă opusă supranaționalității. Formarea identităților naționale moderne în Europa Centrală s-a făcut (și în cazul sîrbilor) după modelul (romantic) german. Națiunea se construiește de la ideile de Volk și de limbă, inventîndu-se sau descoperindu-se istoria și etosul comune. Oricum, acest principiu este profund antinomic celui dinastic-habsburgic ai cărui reprezentanți nu numai că evitau cu foarte mare grijă să ducă o politică bazată pe principiul naționalităților („pentru că ne-am semna propria condamnare la moarte” după cum scria în 1862 ministrul Afacerilor Externe ale monarhiei habsburgice într-o scrisoare către ambasadorul său din Paris) dar practicau o epurare sau o selecție scrupuloasă a limbajului diplomatic și a retoricii oficiale, ocolind expresiile lexicale ce țineau de ideologia naționalistă. În schema antinomică trasată de aceste două viziuni politice, germană și habsburgică, intră două concepte ce întrețineau de fapt relații semantice contrare, aspect adesea ignorat astăzi, în limbajul comun, publicistic: Mitteleuropa (cu o definiție ținînd de o anumită hegemonie germană) și  Zentraleuropa (o descriere  habsburgică, a comunității organice de popoare diferite).
Evitarea problemei și a politicii naționalităților de către guvernarea habsburgică nu avea ca resort principal doar legitimarea simbolică, transnațională a monarhiei (care, în sine, se legitimează în ultimă instanță universalist, de la Dumnezeu) ci și un calcul politic pragmatic. Însă principiul habsburgic era de fapt un mit și un ideal trădat în practică prin chiar reducția lui la un model dualist (Austro-Ungar). Situație la care se mai adaugă și faptul că în partea maghiară prevala  mai mult sau mai puțin tacit principiul statului național.
Consecințele existenței acestui dualism (cu care revenim de fapt la tema noastră încheind aparenta digresiune consacrată monarhiei habsburgice) au fost de fapt marginalizarea, rănirea orgoliului și umilirea politică a slavilor printre care locul cel mai puțin privilegiat îl ocupau sîrbii. În aceste condiții în epocă s-a prezis că slavii vor căuta o ieșire din această monarhie, urmărind un viitor politic într-o altă structură, în ideea panslavismului propovăduit de Rusia (o palidă reiterare a acestei tendințe a fost tentativa recentă a Belgradului de a forma o axă Rusia-Belarus-Iugoslavia). Chiar și un teoretician social-democrat ca Otto Bauer (Chestiunea naționalităților și social-democrația, 1907), care vedea în luptele naționale niște conflicte de clasă deghizate, a sesizat pericolul oprimării slavilor. Pe de altă parte, proiectul unui „trialism” care să includă pe o poziție de egalitate și slavii era blocat sistematic de germanii din Austria.
Astfel în ajunul anului 1914 cei mai dornici să plece din ansamblul habsburgic, „vîrful de lance” al tendințelor centrifuge ale „naționalităților” non-germane ale imperiului erau (alături de italieni) sîrbii.

III. În eseul său despre naționalism, Isaiah Berlin (vezi nota 1) observa că o condiție necesară (nu însă și suficientă) pentru nașterea acestuia este experiența unei răni în sensibilitatea colectivă a societății, a poporului sau cel puțin a liderilor spirituali. Orgoliul rănit și un sentiment al umilirii produc mînie și stimulează autoafirmarea. Această condiție a fost satisfăcută în cazul naționalismului sîrb. Ocuparea și administrarea Bosniei-Herțegovina de către Austro-Ungaria în 1878 și anexarea ei în 1908 au conturat această rană și au anunțat criza din 1914. Pentru ca naționalismul să se dezvolte însă într-o societate mai e nevoie de cel puțin o condiție: națiunea trebuie să-și creeze o imagine despre sine ca națiune și o istorie (reală sau fictivă). Or, pentru naționaliștii sîrbi de la sfîrșitul secolului 19 Bosnia-Hețegovina era parte integrantă a inimii istorice a Serbiei, a „Marii Serbii” (la fel ca și Kosovo; sentimentul a supraviețuit plenar la urmașii lor de astăzi). Administrația austriacă a zonei dorea să împiedice o potențială unificare a sîrbilor în cadrul Regatului Serbiei încurajînd catolicismul (contra ortodoxiei) și „croatismul” (contra „sîrbismului”). Trebuie spus că naționaliștii croați visau și ei la o „Mare Croație” catolică. În această epocă, în regiune, o foarte mică elită liberală, mult minoritară, după cum remarcă Le Rider4, începea să expună proiecte de „iugoslavism”. După 1918 relațiile de vecinătate dintre nou-creata Iugoslavie și Austria au fost foarte sumbre și tensionate: minorități de o parte și de alta, schimburi comerciale slabe, granițe contestate, formule de stat autoritar în anii ’30. Toate întărind  vechea adversitate  germano-sîrbă. (O imagine a acestei adversități, constituind unul dintre ultimele avataruri simbolice ale conflictului, generalizabil într-unul est vs. vest, este viziunea, doar în parte ironică, din Underground-ul lui Emir Kusturica.)
Formula federației iugoslave era considerată de austrieci drept o „Austro-Ungarie în miniatur㔠creată de Aliați dar mai instabilă, care în scurt timp ar fi urmat să scuture jugul sîrb.
Relațiile Belgradului cu Budapesta de după 1914 nu erau mai bune decît cele cu Viena, iar natura celor cu Zagrebul am sugerat-o. Astfel, ideea unei solidarități în pluralitate a statelor-națiune din Europa Centrală în această zonă de sud-est se dovedea a fi departe de realitate5. O astfel de idee, ce se opune ideilor universaliste revolute, umanitare sau pacifiste definind o nouă ordine internațională interetnică și care vedea într-un pluralism universal de state-națiune „situația normală”găsim și la Carl Schmitt6 între cele două războaie. Acesta, teoretician al statului prin excelență (și teoretician din ce în ce mai „german” pînă spre 1939) pare însă să ia prea puțin în calcul naționalismele propriu zise, focalizîndu-se pe descrierea contemporaneității politice ca „eră a statelor naționale democratice”. Pentru o astfel de poziție, reiterată contemporan (Istvan Bibo, 1993), imperiile multinaționale (în speță cel habsburgic) sînt responsabile de retardarea și caracterul „anormal” al formării statelor naționale în zona centrală și estică a Europei.
IV. Constructorul Iugoslaviei socialiste federale, Tito, a fost numit „ultimul dintre Habsburgi” (Paul Garde). Deși o parte din problemele unei astfel de construcții erau rezolvate de înghețul și atmosfera comunist㠄sedativă”, totuși ea se baza pe o distincție între cetățenie și naționalitate și avea măcar meritul de a rezolva problema,  de al cărei caracter complicat ne-am convins astăzi, a trasării granițelor naționale în această regiune unde suprapunerea naționalităților nu permite delimitări clare, care să excludă existența minorităților de o parte și de alta.
După dispariția lui Tito, care păstrase echilibrul între națiuni, (echilibru în fața căruia s-au entuziasmat istorici și intelectuali celebri, nostalgici ai Imperiului, precum Francois Fejto) am asistat la o noua emergență a naționalismului, în special a celui sîrb, în Iugoslavia. Acestă nouă izbucnire conține ingredientele structurale „clasice”  ale (re)apariției naționalismului. Metaideologia comunistă (supranațională în esență) nu mai împiedică acestă transformare. Precedentul îl crease chiar Stalin (în timp ce inauguratorii „puriști” Marx și Lenin respingeau naționalismul) și încă într-o epocă în care ideea comunistă și practica ei politică erau viguroase.
Pe ruinele comunismului iugoslav înflorește o formulă a neoromantismului politic, o formulă naționalistă. Tinerii activiști în urmărirea puterii și a unei identității puternice ce nu le putea fi conferită, în măsura visată, de forțele de coeziune anterioare (federative), devin febrili. Începe în paralel reconstrucția imaginii de sine a Serbiei ca națiune, o reconstrucție prin excelență romantică, tenebroasă, ”as a society of the living, the dead and those yet unborn” cum descrie o astfel de imagine Isaiah Berlin, și a unei mitologii eroice, grefată pe ideea unui martiraj etern al poporului sîrb. (Toate acestea se concentraseră, de pildă, în inscripția așezată în cîmpia Kosovoului și conținînd chemarea la luptă a poporului sîrb și blestemul pe care voievodul legendar îl aruncă asupra oricărui sîrb care se va sustrage luptei eroice.)
Priza acestei sensibilități, a acestui sentiment de apartenență dureroasă dar beatifică la destinul națiunii, la majoritatea sîrbilor e favorizată și de disoluția comunismului ce fusese o devastare a ordinii, a valorilor tradiționale și a identităților. Vidul lăsat e umplut cu repeziciune : naționalismul e un înlocuitor psihologic, cultural, politic, religios. Sîrbii redescoperă solidaritatea. Naționalismul lor are și o funcție terapeutică. Încă din 1989 Miloșevic se erijează într-o figură paternă, mesianică: sîrbilor din Kosovo, după altercațile acestora cu administrația albaneză pe care o provocaseră, le rostește cuvinte impregnate de o tonalitate și o retorică voievodală, salvatoare: „nu veți mai fi bătuți”.
După alterarea (distrugerea) proporțiilor interne ale federației prin abuzurile dominației sîrbe, legitimarea acțiunilor violente în ajutorul ideii de stat iugoslav a fost percepută drept o impostură. Unitatea, condiție fundamentală a existenței oricărui stat, s-a spart. Urmează desprinderea Sloveniei și Croației, susținute de Germania și Austria, suporteri ancestrali. Independența acestor provincii odată internațional recunoscută ar fi justificat o intervenție externă într-un război ce fusese pînă atunci un conflict intern.
Aventura plină de contradicții a afirmării naționalităților din această zonă pare să se încheie (cel puțin provizoriu) astăzi, cînd provincia Kosovo este ocupată de trupele de pace ale Occidentului (și, printr-o lovitură de teatru, ale Rusiei, o eternă rivală în dominația asupra Balcanilor - în ciuda metamorfozelor identităților politice, reflexele și veleitățile istorice persistă). Federația este sfărîmată, națiunile traumatizate, sîrbii mai răniți ca oricînd. Revirimentul grotesc al unei politici romantice întîrziate falimentează - acolo unde obținuse puterea totală - pus la punct de ofensiva internațională (auto)legitimată de un model etic liberal-iluminist.
Însă aceste produse expirate ale romantismului politic european, scoase pe piața politică estică după ce fuseseră congelate în spatele cortinei, pot fi găsite peste tot în zonă: în România, în Ungaria, mai ales în Rusia. Esticii nu mai sînt de mult exigenți sau atenți la termenul de valabilitate al produselor și oricum, (neo)romantice fiind, ele se adresează sufletului, inimii rănite, la ale cărei dorințe oamenii rezistă mai greu.
 
 

Note:

1 Isaiah Berlin, Nationalism. Past Neglect and Present Power, in Against the Current. Essays in the History of Ideas, Clarendon Press, Oxford, 1991 p. 345.
2 apud Jacques Le Rider, Mitteleuropa, Polirom, Iași, 1997, p.91.
3 op. cit.
4 Jacques Le Rider, L’Autriche, l’Europe Centrale et les Balkans în Commentaire, automne 1997, p. 609
5 ibid, p.610
6 Carl Schmitt, Etique d’Etat et Etat pluraliste, în Parlementarisme et democratie, Seuil, Paris, 1988