Zona Liberă
Gheorghe Crăciun
COPILUL PE ÎNȚELESUL POSTMODERNILOR
 

Viena 1998
Iași 1999
Pentru a face din copil un individ social, trebuie să știi nu doar cum este/ ar trebui să fie noul om, ci și cum este în realitatea lui originară copilul. La origine, condiția copilului e asemănătoare cu condiția omului postmodern. Chiar putem spune că în măsura în care el pledează pentru ceva, postmodernismul pledează pentru copilărirea omului. Vom încerca spre sfîrșit să înțelegem ce înseamnă omul-copil al postmodernidsmului. Să reținem deocamdată faptul că - după părerea lui Lyotard - postmodernii sînt niște moderni sui generis care pentru a deveni moderni au trebuit să treacă mai întîi printr-o  condiție prealabilă de postmoderni. E aici un paradox specific postmodernismului care pentru a deveni o paradigmă diferită de paradigma modernă, trebuie să îmbrace mai întîi forma ante-modernismului. Succesiunea e în postmodernism un mod al precesiunii. Posterioritatea e o formă de recuperare a anteriorității.
In ce-l privește pe copil, ca virtual subiect pedagogic, el este un postmodern fără conștiința propriei sale postmodernități. El este, am putea spune, postmodernul prealfabetic, un postmoderen în stare genuină, “sălbatică”. Or, ceea ce neagă condiția postmodernă a copilului este tocmai gîndirea pedagogică tare, de tip vizual, univoc. Potrivit tradiției pedagogice, educația există odată cu “ideea că spiritul oamenilor nu le este dat cum trebuie și că e nevoie să fie re-format”. Ideea care se conturează astfel e aceea că spiritul oamenilor e bun de la început, prin toate potențialitățile sale, și că sistemul de educație trebuie reformat. Merită să medităm asupra acestei idei. Scopul intervenției mele e și acela de a pune sub semnul întrebării actualul nostru sistem de modelare infantilă. Constatarea lui Lyotard din Postmodernul pe înțelesul copiilor mi se parte adevărată: “Monstrul filosofilor (și trebuie să presupunem aici că și pedagogul este în felul lui un filosof sau că numai filosoful poate să fie și un adevărat pedagog, vezi Pitagora, Platon, Aristotel, n.m.) este copilăria. Dar ea este și complicele lor. Copilăria le spune că spiritul nu este dat. Dar că el este posibil.”
Importantă în toată acestă discuție este problema imprezentabilului. Lumea postmodernă este în bună măsură și o lume care - date fiind limitele raționale ale limbajului - nu poate vorbi despre unele lucruri, însă le poate arăta și transmite ca mesaje. Spre deosebire de Wittgenstein, postmodernului i se pare că despre ceea ce nu se poate vorbi nu trebuie să păstrăm tăcerea, ci să arătăm că această tăcere non-semantică trebuie percepută și înțeleasă prin ea însăși pentru a deveni astfel semantică. Lumea postmodernă ne pune și în fața necesității de a depăși cadrele tradiționalei semantici verbale. În postmodernism, precaritatea verbală a sensului e compensată prin interacțiunea perceptivă. Există și  o opulență corporală a sensului, cum ne arată pictura abstractă, videoclipul, happeningul, internetul, body-art-ul, tehnicile reclamei și ale publicității care integrează noi forme ale artisticului.
 Dar înainte de asta ar trebui să vorbim despre omul tribal, despre lumea prealfabetică și despre satul global al societății informatico-mediatice despre care se vorbește de cîteva decenii încoace. Iată ce spunea Mc Luhan în urmă cu mai bine de 30 de ani în Galaxia Guttenberg:
“Prelungirile simțurilor noastre, unelte sau tehnici, au constituit în tot cursul istoriei sisteme închise, incapabile de a reacționa unul față de celălalt și de a se percepe colectiv. Acum, în epoca electricității, caracterul instantaneu al coexistenței noilor noastre unelte este sursa unei crize fără precedent în istoria omenirii. Aceste prelungiri ale simțurilor și facultăților noastre constituie în prezent un cîmp unic de experiență, care impune ascensiunea lor la o conștiință colectivă. Tehnologiile noastre cer acum în mod imperios, pe potriva simțurilor noastre, o interacțiune și relații reciproce care să facă posibilă coexistența lor rațională. Cîtă vreme tehnologiile noastre au fost lente, ca roata, alfabetul sau banii, faptul că erau sisteme închise și izolate rămînea suportabil, atît din punct de vedere social, cît și din punct de vedere psihic. Acest lucru nu mai este valabil acum, cînd imaginea, sunetul și mișcarea sînt simultane și globale ca întindere. O interacțiune echilibrată între aceste prelungiri ale funcțiilor noastre umane este astăzi la fel de necesară colectivității cum a fost dintotdeauna necesară raționalității noastre particulare și personale, din punctul de vedere al propriilor noastre simțuri sau «facultăți», cum li se spunea odinioară”.
Era electronică devine astfel o eră a retribalizării și în acest proces studiul condiției genuine a “sălbaticului” sau a copilului devin demersuri esențiale. Nu poți să fii postmodern dacă nu ști să fii un bun sălbatic sau un copil adevărat. Trecerea de la modernitatea culturii alfabetice și tipografice la postmodernitatea societății mediatice și informaționale are nevoie de aceste două repere: “sălbaticul” și copilul. Într-o carte pe care McLuhan o invocă în sprijinul observațiilor sale, Societatea deschisă și dușmanii ei, Karl Popper vedea în organizarea tribală o societate de tip închis, pentru că ea e supusă mitului, magiei, tradiției nescrise, cutumei. Societatea deschisă este expresia atît a eliberării gîndirii de obsesiile magice cît și a spiritului critic raționalist - fenomene posibile, potrivit lui McLuhan, doar prin inventarea alfabetului fonetic. Mediile electronice postmoderne - prin noile lor mitologii și ritualuri mediatice ar favoriza - crede Popper - reînchiderea societății în forme noi de non-raționalitate. Rămîne de văzut dacă aceste noi forme de non-raționalitate sînt periculoase sau nu.
Putem acum să revenim la problema imprezentabilului, așa cum o prezintă Lyotard și să vedem de ce atît copilul cît și postmodernismul ca fenomen se înscriu ele însele în categoria imprezentabilului. Modernismul cunoaște deja această contradicție dintre ceea ce poate fi conceput ca realitate abstractă și nu poate fi reprezentat psihologic, senzorial și afectiv. Opera modernă e aceea care - potrivit lui Lyotard - își consacră tehnica “prezentării a ceea ce este imprezentabil”. “A arăta ceea ce poate fi conceput, dar nu poate fi nici văzut nici arătat” e miza artei moderne în general. Infinitul, absolutul, lumea în totalitatea ei, ideea de simplu sau de Unu sînt realități imprezentabile. Dar la fel de imprezentabile sînt și eul, subconștientul, conștiința, textul, omul generic, absurdul, sublimul. Operele lui Joyce, Proust și Kafka au menirea de a face aluzie la aceste realități ce nu pot fi prezentate, pentru că ele nu pot fi percepute empiric. Estetica modernă devine astfel o estetică minată de nostalgia unității și a reprezentării conceptelor tari. Această nostalgie e înlocuită în postmodernism cu o căutare prezentării posibile.
 Știm că despre scriitorii optzeciști unii critici grăbiți au afirmat că ei nu scriu cărți ci proiecte de cărți. Dar a nu scrie cărți în înțelesul consacrat al cărților de poezie sau proză nu înseamnă a rămîne la stadiul de proiect al unei opere ci a arăta ceea ce nu poate fi văzut și conceptualizat, procesul prin care o operă devine ea însăși ca un organism cu dezvoltare imprevizibilă. Iată ce spune Lyotard: “Postmodernul ar fi ceea ce în modern invocă imprezentabilul în prezentarea însăși; ceea ce se refuză consolării formelor bune, consensului unui gust care ar permite resimțirea în comun a nostalgiei imposibilului; ceea ce se preocupă de prezentări noi, nu pentru a se bucura de ele, ci pentru a face să se simtă mai bine faptul că există imprezentabilul. Un artist, un scriitor postmodern este în situația unui filosof: textul pe care îl scrie, opera pe care o împlinește nu sînt guverante, în principiu, de reguli deja stabilite și nu pot fi judecate cu ajutorul unei judecăți determinate, prin aplicarea la acest text, la această operă a unor categorii cunoscute. Aceste reguli și aceste categorii sînt tocmai ceea ce caută opera sau textul (...). De aceea opera și textul au proprietățile evenimentului...”
Copilul este el însuși o operă care se face potrivit propriului ei proiect și potrivit educatorului său, cel care-l scrie, îi dă o formă. Toată problema educației în lumea noastră care a trecut de la tipografic la electronic e de a ști dacă dincolo de forma umană la care copilul va ajunge oricum, prin datele sale genetice, prin temperament, caracter, sex și apartenență culturală și rasială, mai poate exista o formă externă creditabilă aflată la dispoziția educatorului și dacă această formă externă se mai supune vreunui absolut al educației.
Observ că în modul în care am formulat această dilemă am legat realitate mediilor electronice de forma pedagogică externă. Cum se condiționează cele două?
Într-o lume supusă secundă de secundă bombardamentului mediatic mai este copilul informul, natura genuină analfabetă, neculturalizată? Mediile electronice nu reprezintă ele însele un alfabet? Sensibilitatea copilului la prezența mediilor electronice a fost constatată de mult, ca și capacitatea sa rapidă de integrare în aceste medii. Geniile precoce ale electronicii formează o realitate intrată de mult în obișnuit. Dar aceste naturi nu par să se mai poată supune logicii uniliniare vizuale a scrisului. Din punctul de vedere al acestei logici natura infantilă devine o natură imprezentabilă, iar toate bunele intenții ale pedagogiei intră în stare de inhibiție.
 Copilul mai mult decît omul matur este în mai marte măsură fascinat de toate acele produse ale tehnoștiinței care nu mai aparțin nevoilor umane imaginabile, oricît de rafinate ar fi acestea. Adevăratul contemporan al procesului de complexificare ce caracterizează lumea postmodernă este copilul și nu omul matur. În raport cu maturul, copilul deține prin natura sa două atuuri infailibile: deschiderea spre virtualitatea realității și înțelegerea existenței ca joc. Lipsit de stereotipiile noastre, gratuitatea tehnologică a mediilor electronice nu-l sperie. Tocmai exigența de simplitate a lumii e ceea ce-i lipsește copilului. În ce-l privește pe adult, Lyotard constată următoarele:
“Dezvoltarea tehnoștiințelor a devenit un mijloc de a spori neliniștea și nu de a o domoli. Nu mai putem să numim progres această dezvoltare. Ea pare să se continue de la sine, printr-o forță, o motricitate autonomă, independentă de noi. Ea nu răspunde cererilor născute din nevoile omului. Dimpotrivă, entitățile umane, individuale sau sociale, par mereu destabilizate de rezultatele dezvoltării și consecințele lor. Vreau să spun: nu numai rezultatele materiale, ci și cele intelectuale și mentale. Ar trebui să spunem că umanitatea este în situația de a alerga după procesul de acumulare a noilor obiecte de practică și gîndire.(...). S-ar spune că există un fel de destin, de destinare involuntară la o condiție din ce în ce mai complexă. Cererile noastre de securitate, de identitate, de fericire, care provin din condiția noastră imediată de ființe vii, și chiar de ființe sociale, par astăzi fără nici o pertinență în fața acestei constrîngeri de a complexifica, de a mediatiza, de a numeriza și sintetiza orice obiect și a-i modifica scara. Sîntem în lumea tehnoștiințifică, asemeni lui Gulliver, cînd prea mari, cînd prea mici, niciodată la scara potrivită.”
Condiția lui Gulliver este întotdeauna condiția adultului și niciodată condiția copilului. Copilul e întodeauna o “Alice în țara minunilor”, iar lumea postmodernă pare făcută pentru el ca o mănușă. Postmodernismul pe înțelesul copiilor e o culegere de scrisori adresate de Lyotard fiilor unor prieteni ai săi filosofi. În capitolul intitulat Bilet pentru un nou decor, Lyotard îi vorbește tînărului Thomas Chaput despre ziua de mîine în termeni care arată încrederea sa în capacitățile adaptative ale copilului:
“Ceea ce se schițează astfel, ca un orizont pentru secolul tău, este sporirea complexității în majoritatea domeniilor, inclusiv în “modurile de viață”, în viața cotidiană. Iar prin aceasta e circumscrisă o sarcină decisivă: a face umanitatea aptă să se adapteze la mijloace, foarte complexe, de a simți, de a înțelege și de a face, care exced ceea ce ea cere. Această sarcină implică cel puțin rezistența la simplism, la sloganele simplificatoare, la cererile de claritate și de facilitate, la dorințele de restaurare a valorilor sigure.”
Descoperim aici mai multe implicații direct legate de discuția noastră. Pedagogul postmodern e confruntat cu necesitatea de a forma un om care trăiește într-o lume nu atît de nevoi suplimentare cît de nevoi gratuite, cu atît mai seducătoare. Aceasta e o lume a dorinței de a inventa noi dorințe. Dacă ar fi să-i dăm dreptate lui Jean Baudrillard, pe acest drum al dorinței de noi dorințe e imposibil să nu întîlnim obscenitatea (forma de existență a ceea ce se etalează cu orice preț, de la imagine la corp și de la obiect la marfă) iar obscenitatea este un mijloc de simplificare a vieții și de reducere a ei la slogan, în speță la sloganul publicitar. Cea mai periculoasă dintre toate e obscenitatea economicului, a pragmatismului cotidian cu nenumăratele lui forme de seducție: “Obscenitatea culturii noastre rezidă în această confuzie dintre dorință și echivalentul său materializat în imagine - nu numai dorința sexuală, ci și dintre dorința de cunoaștere și echivalentul său materializat în «informație», dintre dorința de visare și echivalentul său materializat în toate Disneyland-urile din lume, dintre dorința de spațiu și echivalentul său programat în tranzitul de vacanță, dintre dorința de joc și echivalentul său programat în telematica privată etc.”
Dacă copilul este, cum s-a spus o “mașină dezirant㔠atunci modelarea acestor dorințe într-o lume în care nu mai există transcendență sau profunzime, ci doar suprafața continuă a derulării actelor, acțiunilor și imaginilor, devine o sarcină de o enormă responsabilitate. Într-o lume a transnormalului, copilul trebuie totuși să devină un om normal. În ce ar trebui să constea această normalitate? Ea presupune mai multe trepte de adaptare: asumarea prezentului, asumarea noilor tehnologii înțelese ca niște prelungiri ale umanului, asumarea plurimorfismului existenței individuale, transformarea plăcerii în bucurie, căutarea obiectului din spatele imaginii, asumarea de roluri interșanjabile, permeabilitatea la proteismul experienței. Vin în sprijinul acestor exigențe constatările lui Alvin Toffler din Al treilea val:
“Actuala demasificare a mijloacelor de comunicare oferă o diversitate amețitoare de modele de roluri și de stiluri de viață la care să ne putem raporta. Totodată, aceste noi mijloace de comunicare nu ne oferă «fizionomii» complete, ci imagini parțiale, fragmentare. Nu sîntem puși în fața unei colecții de identități coerente între care nu ne-ar rămîne decît să alegem, ci ni se cere să ne alcătuim noi înșine una: un «eu» configurativ sau modular.(...). Angajați în acest efort, dobîndim o conștiință mai acută a propriei noastre individualități, a trăsăturilor ce fac din noi o ființă unică.”
In ultimul capitol al cărții sale, Adresă cu privire la cursul filosofic, Lyotard încearcă să vadă care ar fi condiția profesorului de filosofie în lumea postmodernă. Implicit el vorbește aici despre condiția oricărui pedagog care a renunțat la centralitatea conceptelor și infailibilitatea metodelor vechii pedagogii. Nu e loc să intrăm în amănuntele acestei scrisori-lecție, cel mult putem enumera pe fugă ideile lui Lyotard: nu e un adevărat profesor decît acela care știe să re-înceapă, pentru că orice lecție provoacă gîndirea să se întoarcă la propriile ei începuturi, la condiția copilului. Orice lecție e o formă de lectură a unor texte, de aceea orice lecție trebuie să devină un “exercițiu de deconcertare în raport cu textul, un exercițiu de răbdare”, un exercițiu de ascultare. Această ascultare e dublă: asculți textul și te asculți pe tine. Ea e o formă de anamneză care “constă în cercetarea a ceea ce rămîne negîndit în timp ce e gîndit deja”.
Esențială în condiția profesorului postmodern i se pare lui Lyotard “exigența răbdării”, o exigență dramatică și contrar㠓valorilor ambiante de perspectivă, de dezvoltare, de orientare, de performanță, de viteză, de contract, de execuție, de satisfacție”. Lumea postmodernă e o lume pragmatică și rapidă pe care pentru  a o înțelege ești obligat să o gîndești încet și lipsit de orgolii gnoseologice.E aici un mod de a fi al consistenței postmoderne la care merită să reflectăm. Orice lecție este, pe de altă parte, “un travaliu de gîndire”. Orice lecție înseamnă o lecție în lecție, punct în care profesorul se vede confruntat cu el însuși, pentru că aici el nu mai este înarmat cu nici o metodă, cu nici o știință. El trebuie să-și construiască propriul său idiolect și să accepte idiolectele subiecților săi. Sîntem departe astfel de terorismul ideatic și ideologic al expunerilor, cursurilor, dizertațiilor ex cathedra. Orice lecție trebuie să ajungă astfel la o formă de învățare autodidactă. “Trebuie să filosofezi pentru a învăța să filosofezi”, spune Lyotard. Trebuie să faci lecții (anume lecțiile tale din cadrul lecției pe care programa școlară o prevede oricum) pentru a învăța să faci lecții. Profesorul, ca și filosoful, trebuie să devină el însuși printr-un cît se poate de responsabil travaliu de autoformare și autodescoperire. E cu atît mai bine dacă în urma acestui travaliu el va descoperi condiția proteică a propriei sale identități. Cert este că lucrurile acestea nu se pot învăța cu metodă. “A instrui profesorii să fie conviviali, a preconiza seducția, a prescrie captarea bunăvoinței copiilor prin avansuri demagogice și prin diferite trucuri este mai rău decît răul”.
Să încheiem prin a observa că deși postmodernismul aduce cu el, ca pe o trăsătură a sa implacabilă, ludicul, el presupune o seriozitate a jocului, și că jocul acesta trebuie luat în serios mai ales în școală, în acest spațiu al virtualității umane de care gîndirea postmodernă abia începe să se apropie. Cu ce intenții și cu ce aspirații? Iată răspunsul lui Lyotard: “Noua sarcină a gîndirii didactice: să-și caute copilăria oriunde, chiar și în afara copilăriei”.
Știu că la sfîrșitul considerațiilor mele poate să apară suspiciunea că toate aceste distincții, citări și analogii sînt expresia unui exces, mai ales în ceea privește înețelegerea copilului ca un postmodernist malgr soi. Că lucrurile nu stau, totuși, așa și că într-adevăr copilul e acea entitate umană mult mai deschisă spre imanență, indeterminare și virtualitate pe care lumea postmodernă și-o poate lua ca model ne pot convinge aceste versuri:
 
 

“Stau dar nu cu adevărat.
Mă uit la ceva, dar nu cu adevărat.
La film, dar nu pare a fi film.
Dar simt că stau.
Simt că mă uit,
dar totul pare un vis.
Un vis, dar nevisat,
întîmplător se-ntîmplă.
Un vis visat cu ochii deschiși.
Un vis pe care-l porți cu tine.
Este acela de a scrie
indiferent ce, dar nu cu adevărat.
Totul zboară stînd.
Eu visez mergînd.
Tu visezi plîngînd.
Dar poate nu merg,
dar poate nu plîngi.
Poate stau, poate mă bucur.
Poate stai, poate rîzi.
Acum mă strigă cineva,
acum chiar e adevărat”.

Sînt versurile unei fetițe de 10 ani. Iată de ce Lyotard - fie că ne place sau nu - are dreptate.