Scriitorul și Universitatea

Daniel Vighi

Scriitorul în Universitate sau meta-narațiunea privirii peste gard

 

 
 

Istoria unei întrebări
În momentul în care am pătruns după revoluție în mediul universitar de la catedra școlii de cartier din Timișoara în care m-a ținut vechiul regim împreună cu Vasile Popovici, mi-am pus o întrebare pe care o aveam în minte și care posibil să fi fost, zic eu, prezentă și în alte minți ale generației optzeciste în clipa cînd se vor fi căftănit academic: se poate împăca literatura cu exigențele ursuze și binișor opace ale demersului universitar? Dacă am proiecta toată afacerea în strai liturgic (există în mediile academice o liturghisire, o ritualizare necesară) ne-am putea imagina întreaga afacere în felul ritului de caterisire, cînd ierahul întreab㠄Vrednic este?" și comunitatea liturgică murmură ceva, indiferent ce. De bună seamă că întrebarea despre vrednicie m-a urmat o vreme și m-a împins treptat să-mi construiesc un sistem justificativ, un sistem de alibiuri la întrebarea: ce caută, totuși, un scriitor în Universitate? Nu își pierde dumnealui contactul cu izvoarele vieții, cu zona aceea aculturală a creației care o ferește de cufundarea într-un livresc debil, cu gust de carton? Este posibil să gîndești așa și este cu putință, fără îndoială, ca cititul și exigența argumentativă să îți reteze aripile imaginației; există, pe de o parte, știința literaturii și, de cealaltă parte, literatura propriu-zisă. Orice s-ar spune, există o deosebire de adîncime între creația poeziei și a prozei, și aceea a unui curs universitar sau chiar și a unei cărți de critică. Creație e, fără îndoială, și într-o parte și într-alta, numai că diferă totuși. De aici întrebarea inevitabilă: dacă diferă, atunci mă întreb și vă întreb, vrednic este scriitorul să stea la catedră, nu este el caraghios și ridicol, nu își falsifică dumnealui vocația stînd pe scaunul cu pricina? De bună seamă că așa este. Vorba omului din Banat se verifică: parcă nu îi stă bine poetului sau prozatorului pe scaunul acela, mai bine îi stă criticului acolo. Omul de la catedră are limitele lui, clișeele lui, conformismele dumisale, nu îndrăznește să forțeze literatura, o sistematizează, îi clarifică direcțiile pentru a putea fi asimilate; omul de la catedră are niște limite pe care le percepe și le acceptă, chestiunea asta intră în regula jocului, dacă n-ar fi așa atunci n-ar mai fi literatura-despre-care-cel-de-la-catedră-povestește și ar fi doar literatura-povestită-de-cel-de-la-catedră. Aceasta ar ține loc de literatură, adică literatura despre literatură ar fi chiar literatura. Nu e așa și probabil niciodată nu va fi o suprapunere perfectă între literatură și literatura despre literatură, chiar dacă cea din urmă a proliferat în veacul XX și a sfîrșit pentru mulți inși - studenți, elevi la bacalaureat sau la examenul de capacitate -  să țină loc de literatură. Adică în loc să citim romanul Ion, citim, în caz fericit, ce a creat Călinescu apropo de romanul cu pricina, dacă nu mai rău, le înlocuim pe amîndouă pentru literatura de coportaj a comentariilor animate de spiritul creator al doamnei Constanța Bărboi, fostă șefă a comentariilor literare din vremurile ceaușiste, care astăzi, ca și ieri, ne spune ce și cum cu Liviu Rebreanu.

De ce scriitorul la catedră?
Pentru că și scriitorul, în definitiv, știe ce este literatura, ba chiar s-ar putea să știe mult mai bine, ca unul care participă la creația ei. Dificultatea scriitorului poate proveni din neputința de a spune ce știe despre literatură , de a traduce conceptual ceva aflat pentru el de multe ori într-un areal cețos-existențial. Numai că și aici lucrurile au avansat: odată cu epoca romantică scriitorul spune tot mai des și tot mai bine ce crede despre artă. Imaginea unei inspirații oarecum naturale a scriitorului, aidoma păsării care cîntă pe creangă, a trecut de mult. Geniile au fost întotdeauna, de altfel, mai mult decît sistematica noastră didactică ar vrea. Goethe se amestecă unde, din punctul scolasticii moderne, nu i-ar fierbe oala specializării dumisale, adică își dă cu părerea despre regnul animal și cel vegetal. Prin urmare „Metamorfoza plantelor, apărută în 1970 (...) expune în 123 de paragrafe, grupate în 18 capitole, etapele evoluției unei plante de la sămînță pînă în stadiul fructificării" (Sorin Chițanu, Goethe și problemele interpretării literaturii, în „Secolul XX" nr. 259-260-261/1982, p. 138). Este prezentă și aici o concepție originală, proaspătă, i-am zice, chiar dacă poate fi bănuită de eseistică ușure sau, mai rău, de publicistică. Nu știu ce anume ar avea de învățat posteritatea academică din speranța naivă a părintelui lui Faust care își considera nemurirea asigurată de contribuțiile sale în „teoria culorilor" cărora le-a jertfit timpul dedicat creației literare, după cum îi mărturisește lui Eckermann: „Aș fi scris probabil o jumătate de duzină de tragedii în plus și nimic mai mult, iar pentru asta se vor găsi destui oameni după mine" (Albrecht Schöne, Goethe și nenorocirea fizicii în „Secolul XX" nr. 259-260-261/1982, p. 155). Savantul Goethe se socotea neînțeles în epocă cu toate că la cincizeci de ani după moartea sa, rectorul Universității din Berlin, fizician specialist, „a respins-o (teoria culorilor n.n.) ca fiind «o copilărie născută moartă a unui diletant autodidact»" (Albrecht Schöne, art. cit., în „Secolul XX", p. 155). Ceea ce nu a înțeles specialistul acela împovărat de rigoarea necesară a specializării este tocmai faptul că scriitorul avea nevoie de o meta-narațiune, de un altceva care să-i arate altfel lumea și prin aceasta să-și amelioreze arta, după cum și fizica are nevoie de axiome și provocări axiomatice prin care să se perceapă pe sine mai bine, și, în final, să-și amelioreze discursul fizic despre realitatea înconjurătoare. De aici afirmația surprinzătoare prin răsturnarea de perspectivă din chiar finalul rostirii ei: „de culori", se mărturisește specialistul Goethe, „trebuie să te apropii mai întîi dinspre latura naturii, dacă vrei cu tot dinadinsul să dobîndești ceva în artă". „Fizicianul" J. W. Goethe procedează în demersul său științific în felul confraților dumisale din antichitate sau din lumea medievală, adică a inșilor acelora din preajma athanorului care transgresează hotarele, se plimbă cu obstinație de la regnul animal la cel mineral, de la raționalitate la supra sau sub-raționalitate, de la amîndouă la tradiții simbologice și mitico-magice menite să justifice cutare aserțiune axiomatică. Savantul nostru se dedă la observații de mare rigoare, adevăruri de netăgăduit pe care știința fizicii cu greu le va putea respinge vreodată: „Culoarea", zice fizicianul nostru, „stîrnește îndeobște o mare bucurie în oameni". De bună seamă că se poate susține că asemenea adevăr imbatabil ar avea de-a face mai degrabă cu psihologia decît cu fizica. Să citim întreaga „demonstrație": „Ochiul are nevoie de ea (de culoare, n.n.) ca de lumină. Să ne amintim doar cum ne înviorăm atunci cînd soarele apare, într-o zi întunecată, luminînd o anumită zonă a unei regiuni și dînd la iveală culorile numai în acel loc. Faptul că se atribuiau puteri tămăduitoare pietrelor prețioase colorate poate să fi izvorît din sentimentul adînc al acestei plăceri inexprimabile" (J. W. Goethe, Cu privire la teoria culorilor în „Secolul XX" nr. 259-260-261/1982, p. 155). Prin urmare anatomo-fiziologie: „Ochiul are nevoie de ea ca de lumină"; psihologie comportamentistă: „Să ne amintim doar cum ne înviorăm atunci cînd soarele apare, într-o zi întunecată, luminînd o anumită zonă a unei regiuni și dînd la iveală culorile numai în acel loc."; istorie a magiei, simbologie mitico-alchimică descinsă de prin tratatele lui Albertus Magnus: „ Faptul că se atribuiau puteri tămăduitoare pietrelor prețioase colorate poate să fi izvorît din sentimentul adînc al acestei plăceri inexprimabile". Desigur că este legitimă întrebarea ce au toate acestea de-a face cu știința. Răspunsul despre utilitatea lor în cîmpul cercetării fizice îl dă tocmai această nevoie de a privi altfel, de a forța axiomaticul, de a plasa interdisciplinar pentru a putea ieși din țarcul îngust al unei cercetări care refuză liberalismul demersului cognitiv în numele totalitarist al specializării. Morala fabulei acesteia cu savantul Goethe stă tocmai în oferta ieșirii în pluralismul abordării trecînd, de bună seamă, prin rigoarea ascetică a specializării; mai e o morală a fabulei: sentimentul că precauțiile nesfîrșite trebuie depășite la un moment dat al acumulărilor de specialitate pentru nebunia care să facă posibil pasul, saltul, ruptura; în fapt, trecerea de la geometria euclidiană la cele neeuclidiene sau relativismul einsteinian rivalizează cu toate extravaganțele scandaloase ale avangardelor și ale tuturor poeticilor insurecționale de la romantici încoace. Noncomformismul acestor salturi din matematică și fizică au răsturnat toate dogmele specializărilor și toate marginile posibilului. O altă poveste despre virtuțile și urmările moderne ale metamorfozei goetheene este cea referitoare la condiția cerută de Norbert Wiener pentru a deosebi valoric doi viitori tineri colaboratori cu performanțe de specialitate identice; marele savant a răspuns asemenea lui Goethe: „cel mai bun specialist în fizică dintre cei doi este cel care va ști să prețuiască un tablou sau o sonată pentru pian și orchestră". În perspectiva istoriei literaturii urmările incursiunilor în fizică sau botanică ale lui Goethe sînt și ele fundamentale și despart o vîrstă și o epocă a creației artistice în general. Pînă în vremea romanticilor germani scriitorul fusese mai ales un creator care a perseverat îndeosebi în marginile imaginarului care făcea cu putință proza și literatura sa. Goethe a construit meta-narațiunea, contextul ideologic, referințele exterioare „specializării" scriitorului ca ființă care construiește în imaginar o replică, sau altceva asemănător, față de lumea înconjurătoare. De bună seamă că întotdeauna oamenii au suprapus arta realului, ca bătrînica aceea care mărturisise în vremea lui Dante că l-ar fi întîlnit pe stradă cu barba pîrlită de flăcările Infernului din care tocmai se întorsese. Arta a perseverat în toate vremurile către (spre) real, l-a concurat, a vrut să-i împrumute chipul și să-l înlocuiască cu totul. Goethe face însă altceva; prin el scriitorul intersectează imaginarul (și creația) științifică, pe de o parte, și imaginarul (și creația artistică) de alta: scriitorul intră la Universitate. Și acest lucu nu este expresia consacrării imposturii, ci a afirmării creativității (aceeași) care animă atît știința, cît și arta. Gestul este acela pe care îl face pictorul cînd se dă cîțiva pași în spate din fața șevaletului pentru a cuprinde detaliul pictat în ansamblul tabloului: gest metatextual; și cel pe care același pictor îl face în momentul în care judecă modul în care va așeza tablourile dumisale în expoziție: gest al unei reflexivități de tip contextual. Goethe prin experiențele cu prismele sale de sticlă a inițiat meta-narațiunea interdisciplinarității, meta-narațiunea privirii peste gard. Urmările în știință le-am sugerat; cele din literatură sînt și ele însemnate, opera literară este judecată organic, ea este un întreg dinamic cuprins în coerența unei literaturi anume. Aceasta se așează alături de alte literaturi în conceptul unei weltliteratur, care se raportează toată la istoria din juru-i. Tot așa și floarea se transformă din „simplă într-una învoaltă, atunci cînd se dezvoltă, în locul filamentelor și a antenelor, petalele, care fie că sînt identice ca aspect și culoare cu celelalte petale ale corolei, fie că mai poartă totuși pe ele semnele vizibile ale originii lor" (J. W. Goethe, Metamorfoza plantelor în „Secolul XX" nr. 259-260-261/1982, p. 155). Este vădit că o asemenea viziune organicistică nu se poate desfășura în marginile unei viziuni limitate la propria întreprindere. De aceea cred că, dacă i-ar cere lui Goethe o anume parte a literaturii române de după revoluție, să pășească în liniștea de mausoleu a turnului de fildeș, s-ar arăta nemulțumit întrucît în spațiul acela aseptic Metamorfoza plantelor nu e altceva decît o abdicare nepermisă de la nobila misie a scrierii lui Faust. De altfel, a te da un pas înapoi pentru a vedea metatextual și, mai apoi, a te învîrti în jurul propriei axe existențiale pentru a scruta contextul sînt îndeletniciri ale scriitorului modern. Rebreanu la Valea Mare, în așteptarea lui Fanny, a citit toată dimineața zilei de 30 decemvre a anului 1931 din proza lui Ilya Grigorievici Ehrenburg. Gîndurile care rezultă de pe urma zăbavei cu cititul sînt de amîndouă felurile: metatextuale și contextuale. Iată, zice că l-a interesat în toată vremea cît a citit, „lumea" pe care Ilya Grigorievici „o zugrăvește", demers de bună seamă metatextual în care prozatorul Rebreanu îl scrutează din unghi profesional pe confratele Ilya. Ceea ce vede este abstracția stilului, adică ritmul, pe care doar prozatorul îl poate intui din adînc pentru că el știe mai bine ca oricine, ce și cum cu proza: „Are o dialectică ciudată, iudaică. Și un ritm anume, viu sacadat, care desigur vrea să fie" și aici urmează translația contextuală, „ritmul lumii noi". Și iată-l pe nesimțite părăsind turnul de fildeș: „O simt și eu lumea nouă. Vine. Nu e gata. E încă în aer sau în măruntaiele pămîntului. Se pregătește. Poate să sosească mîine sau peste un secol, două, mai multe." (Liviu Rebreanu, Jurnal, 1, 1984, p. 206).

Și totuși: de ce scriitorul la catedră?
O să încerc să schițez în continuare cîteva dintre argumentele cu care îmi motivez prezența în amfiteatru cu toate că nu sînt critic literar și nici nu mă interesează să devin așa ceva, după cum nu doresc să devin un cercetător al literaturii în sensul academic: sînt un scriitor care încearcă să înțeleagă mai bine literatura în speranța că o va și putea, cîndva, scrie mai bine ca urmare a acestui fapt. S-ar putea ca ambiția aceasta să fie una falsă și drum pregătit cu bună știință în vederea pierderii acelei zone de prospețime existențială pe care excesul cultural o metamorfozează într-un ceva livresc, artificial. Numai că pericolul acesta nu mi se pare actual, dacă ar fi să scrutez, și numai cu coada ochiului, cultura impresionantă a lui Radu Petrescu, Livius Ciocârlie sau Sorin Titel, care sînt scriitori vii, cu o pregnantă dimensiune existențială a scrisului; așadar, prin raportare la cultura dumnealor subțirimea subsemnatului în același domeniu este în măsură să-mi liniștească temerile. Mai e mult pînă la departele lor cultural. Așadar:
• Scriitorul la catedră poate umaniza raporturile studentului cu literatura, prea adesea literatura este omorîtă didactic și apare în felul unui panopticum, un muzeu al figurilor de ceară. Urmarea: scriitorii sînt așezați pe un piedestal axiologic indistinct și lîngă statuia lor cîntă formații de la Academia de Poliție sau recită cu ochii dați pe dos diverși artiști de toate mărimile și talentele de cîteva ori pe an. Acuz școala că nu face nici un efort de a-și regîndi obiectivele didactice dintre care unul urmărește cu obstinație și dintotdeauna formarea deprinderilor de a deveni un conformist de nădejde. De aceea, dacă încerci să evoci atmosfera și nebunia noncomformismului avangardei, te întîlnești adesea cu privirea mirată a cutărei studente căreia i se pare că debitezi niște indecențe aiuritoare care n-au nimic de-a face cu ... etc., etc. În cazul ei obiectivul didactic a fost atins: toată viața va vota cum trebuie, va sta „la locul ei", în banca dumisale de jună incertă și, mai apoi, de doamnă profă menită să spună la date fixe aceleași lucruri despre numele predicativ sau despre Fefeleaga. Numai că nu este ea de vină, ci (poate că) tocmai faptul absenței din învățămînt a scriitorului, măcar pe post de material didactic la niște obștești întîlniri. Avem un învățămînt umanist care nu învață subiecții educați gustul tare al libertății, ci plictiseala fără capăt a lipsei acesteia. Educăm nația în spiritul unui conformism cultural care îndepărtează tineretul din biblioteci, din expoziții, de la concertele simfonice. Pentru multe doamne profesoare naționalismul ține loc de cultură, iar reperele valorice ale orizontului dumnealor se întinde pe făgașul scurt de la Vlahuță la Vadim Tudor. Starea culturală care le animă se transmite la învățăcei, ca în cunoscuta vorbă a corifeului Școlii Ardelene, aceea despre rîie și despre „măgariu" care pe „măgariu scarpină".
• Procesul didactic poate dăuna scriitorilor, poate deveni ceva similar unui atentat la imaginea și receptarea acestora: bunăoară impopularitatea printre liceeni a „hașpebe"- ului, cum i se spune marei scriitoare Hortensia Papadat Bengescu, ar diminua dacă i-am prezenta viața, sau măcar poza să vadă ce doamnă frumoasă fusese. În loc de toate astea, care nu au „greutate intelectuală", ne mulțumim să asaltăm tînăra generație cu valuri de comentarii inepte; scriitorul este individul care la catedră poate vorbi simplu despre lucruri simple, e și aceasta un avantaj didactic de care nu a auzit o mare parte a învățămîntului românesc umanist în care se practică o păsărească dulceagă ce amestecă neologismele barbare de extract structuralist cu un insuportabil jargon simbologico-mitico-hermeneutic.

Alte (cîteva) argumente:
• Cultivarea creativității și a scrisului creator este o altă posibilă utilitate a scriitorului în Universitate. Uităm adesea faptul că scrisul se învață și că este o îndeletnicire specifică în care e nevoie de antrenori și de exerciții stimulative ca în orice activitate umană în care se urmărește performanța (să nu uităm că primul obiectiv didactic al educării umaniste este cel estetic).
• De multe ori lipsa de experiență didactică a scriitorului este binevenită întrucît adesea în procesul instructiv-educativ umanist avem o experiență negativă, mai ales aceea prin care este perpetuat caracterul reproductiv al raporturilor subiectului educat cu literatura.
• Modul în care scriitorul se raportează la literatură (din interiorul ei) este în măsură să stimuleze lectura literaturii propriu-zise și nu a comentarilor sau a cursurilor despre literatură; mai mult încă, prezența sa este utilă mai ales în acel momente de criză în care e nevoie de reabilitarea literaturii care a pierdut din prestigiu în raport cu filozofia, istoria religiilor, politologia care par mai „intelectuale" întrucît au fost ferite de ravagiile clișeizării dobîndite printr-un proces didactic mort.
• Și, în sfîrșit, întrucît prin vocația sa scriitorul cultivă îndeobște curajul, apetitul deconstructiv, ieșirea din clișeu, poate mai ușor să fie actor al unei didactici și pedagogii liberale, cu accent pe individualizare și nu pe uniformizarea docimologică. Aceasta de pe urmă - cu toate că strict necesară - nu elimină orice alte posibilități de apropiere a patrimoniului literaturii.
• Prin urmare, parte din reținerile referitoare la oportunitatea prezenței scriitorului în Universitate aparțin unui orizont mental și de atitudine al unei alte lumi, una care nu mai are viitor decît amanetînd viitorul generațiilor care vin.