Polemos

ISTORIA LITERATURII ROMÂNE ȘI UNIVERSITATEA

Participă: Marin Mincu, Ion Bogdan Lefter, Al. Cistelecan, Andrei Bodiu, Gheorghe Crăciun, Ovidiu Moceanu, Alexandru Mușina


AL. CISTELECAN:
Sînt cîteva instituții care parazitează - unele numai parazitează, altele chiar lucrează, să zicem, legat de acest domeniu al istoriei literaturii. Școala, în primul rînd, este, parțial, una din instituțiile care se țin aproape de istoria literaturii cu sectorul ei preuniversitar, dar mai ales cu sectorul universitar. Există apoi și alte instituții care se mențin pe acest teren al istoriei literaturii, instituții specializate, instituții de cercetare sau chiar muzee ale literaturii române, muzee memoriale, reviste de istorie a literaturii. E un ansamblu de instituții, de mijloace care converg cu toate spre acest domeniu al literaturii.
Pe noi ne-ar interesa acum mai ales Universitatea: în ce măsură este legată de istoria literaturii, în ce măsură ea reprezintă doar un factor de vulgarizare a istoriei literaturii, pentru că este și un factor de vulgarizare prin însăși modalitatea de existență (cursuri, seminarii ș. a.), și în ce măsură este un factor de cercetare. La prima vedere am zice că  istoria literaturii ca disciplină și ca bibliografie s-a dezvoltat datorită universităților. Acestea au fost cele care s-au ocupat și au scris mai mult sau mai puțin impresionante tomuri de istorie literară - mai puțin istorii literare propriu-zise, dar monografii, contribuții, doctrine, curente etc., lucrări parțial de sinteză, parțial colocvii, mai empirice. Eu aș propune mai întîi ca punct de plecare faptul că în istoria noastră literară beneficiem de prestigiul unei mari istorii a literaturii și anume aceea a lui Călinescu. George Călinescu avea un simț factologic destul de dezvoltat, dar în același timp avea geniul eseului. Din această uniune de facultăți, de vocații, prima, deci cea care ținea de factologia literară, a ieșit foarte pusă în umbră. Prestigiul uriaș al Istoriei literaturii române de la origini pînă în prezent a lui George Călinescu a lăsat moștenire un dispreț extravagant pentru cultura noastră față de orice tip de pozitivism din istoria literară. Noi am ajuns foarte repede să disprețuim, și încă la modul grosolan, direct, abrupt orice istorie pozitivistă înainte de fapt de a o avea. Nici
n-am consumat bine discuțiile pentru departajarea culturalului de estetic sau de literar, că ne-am și asumat acest dispreț ca pe una din liniile pe care s-ar dezvolta la modul eseistic istoria noastră literară. Nu spun că n-au existat cîteva tentative de a recupera acest pozitivism în istoria literaturii; din păcate nici una din aceste tentative nu a beneficiat de o personalitate cum a fost, pe cealaltă linie, cea a lui George Călinescu sau Manolescu sau Negoițescu; iată, e o linie pe care putem adăuga nume ilustre. Pe cealaltă mai puțin.
Deci cum stăm cu istoria noastră a literaturii? Zburdă ea la modul total eseistic? Simte ea nevoia, lipsa, carența unui pilon, să zicem, strict pozitivist, sau nu?

Marin  MINCU:
Mi se pare foarte generoasă această temă și chiar îi felicit pe cei care au avut intuiția unei probleme atât de acute - deci Universitatea și conceptul de istorie a literaturii, zic eu, în general și, acuma pentru că sîntem într-o Universitate românească, a literaturii române în special. Instituționalizarea conceptului literaturii române prin așa-zisele istorii literare nu s-a putut face, de fapt nu s-a făcut în mod, ca să zic așa, solid, decît în cadrul unei Universități - aceasta ar fi prima afirmație. A doua afirmație - istoriile literaturii române cu adevărat întemeiate pe niște criterii cît de cît coerente aparțin în primul rînd unor universitari. Primul enunț nu vreau să-l continui pentru că mi se pare o banalitate. Chestiunea cealaltă mă incită să îmi spun cîteva opinii care sigur că sînt la îndemâna oricui. D-l Cistelecan spunea bine că este esențial să vedem care sînt acele criterii sau principii mai generale care au stat la originea uneia sau alteia dintre istoriile literaturii române mai cunoscute. Evident că dacă-l avem în vedere - și eu mă voi ocupa numai de trei asemenea istorii ale literaturii române - pe Nicolae Iorga, criteriul cultural în general și desigur factologic, avînd în vedere memoria gigantică a istoricului Nicolae Iorga, a fost fundamental. Cînd trecem însă la George Călinescu vom constata că primează, ba chiar în mod absolut, criteriul estetic. Vom spune, ca să-i dăm o satisfacție colegului nostru de la Universitatea din București, Nicolae Manolescu, că, așa cum singur și-a numit Istoria sa, și e frumos că și-a numit-o așa, ar fi primat criteriul critic.
Există o diferențiere, nu-i așa, se subînțelege, între o istorie a literaturii fundamentată pe criterii mai largi de natură generală, estetică și criterii care ar putea să restrângă domeniul la niște repere strict critice. Dacă nu ne mai interesează Istoria lui Nicolae Iorga sau istoriile lui N. Iorga, pentru că despre asta era vorba, vom constata deja că G. Călinescu va fi cel care impune criteriul estetic. Informația primează în istoriile literare atunci cînd devin instrumente de lucru în școlile noastre preuniversitare. În cazul lui G. Călinescu evident că este vorba de un criteriu în primul rînd estetic, desigur, dar întemeiat pe o axiologie, adică pe o selecție a valorilor; și din punctul acesta de vedere, cum știm cu toții, G. Călinescu exclude sfera culturalului în general, fixîndu-se asupra acelor curente literare, opere sau autori care impun o vizionare de sus a literaturii și o compartimentare a literaturii române în funcție de niște curente literare mai generale și în funcție de niște metode estetice mai speciale. Cu Călinescu avem mai clar conturate noțiunile de clasicism deja, spune el, discutînd în mod fundamental despre acest concept, de dimensiunea clasică și clasicistă a literaturii române, de asemenea de viziunea romantică a acestei literaturi; ca să nu mai vorbesc că el atinge în treacăt și unele chestiuni care țin de manifestarea, să spunem, din  secolul acesta care merge spre avangardă, deși George Călinescu nu reușește să asimileze și să înțeleagă fenomenul avangardist decât în mod foarte superficial. Așa se explică faptul că va face eroarea de a nu-l selecta la nivel maxim pe poetul Bacovia. Dar să nu uităm că și alți mari critici din alte literaturi au reușit să aibă asemenea „performanțe" negative.
În ceea ce-l privește însă pe Manolescu sigur că, cu aceeași perspectivă universitară, criticul de la București înțelege că trebuie să adecvăm, să adaptăm instrumentul mai larg al esteticii la o specificitate a fenomenului literar în sine. De aceea Nicolae Manolescu introduce și acele instrumente mai acute, mai sincronizate cu cercetarea literară în general în scopuri chiar pur didactice.
Dacă ar trebui acuma să generalizez, aș spune că Istoria lui Iorga este sigur foarte informată, factologică dar pur fantezistă la nivelul selecției valorilor. Istoria lui G. Călinescu este o istorie atît de coerentă și atît de precisă în ceea ce privește selecția valorilor încît ea chiar rămîne inimitabilă. Este o operă din acelea care marchează o cultură și o literatură, pe când Istoria lui Nicolae Manolescu este cea mai didactică, pedagogică, în sensul cel mai curent al cuvîntului, adică Nicolae Manolescu știe să ne ilustreze instrumente care în general aparțin mai ales „pedagogiei universitare": ce înseamnă și cum trebuie să receptăm literatura română din diversele etape ale dezvoltării și manifestării acesteia.

Ovidiu  MOCEANU:
Cred că noi acuma trăim un moment de criză în ceea ce privște istoria literară. După  cîteva decenii de acumulări era de așteptat o sinteză. Mi se pare foarte interesant să punem întrebarea: De ce nu avem o istorie literară? Fie ea cum o fi, din punct de vedere estetic sau critic sau dintr-un punct de vedere documentarist, să zicem așa. Să avem deci o imagine a literaturii române de la origini pînă în prezent.
Călinescu a avut acest curaj extraordinar să ofere această imagine, chiar dacă această imagine, este discutabilă pe cîteva porțiuni. Problema este în felul următor: cine este scrupulos și încearcă să meargă pe firul lucrurilor observă următorul lucru: inexactitățile extraordinar de multe care există prin istoriile literare chiar cu foarte mari frecvențe și inexactități care produc un val de alte inexactități. O experiență pe care am avut-o de curînd cînd am căutat o referință bibliografică, mi-a demonstrat că este un calvar pur și simplu în ceea ce privește documentarea. Problema istoriei literare este legată și de problema documentării, este legată și de problema sintezei, cum am zis, a unor studii, cercetări, a unor perspective care s-au acumulat în ultimul timp.
S-a simțit nevoia - după Istoria lui Călinescu a altei istorii, a unui alt tip de istorie, de exemplu Istoria lui Nicolae Cartojan, unde  autorul vine cu argumentarea extraordinară care nu incomodează. În această argumentare poate să afle tot ce vrea și profesorul, și studentul și altcineva din afara zonei respective. Nu avem decît o istorie de la începuturi pînă în zilele noastre - este Istoria d-lui profesor Rotaru. Problema asta ar fi a punctului de vedere, într-adevăr, și cred că d-l Manolescu, fiind la catedră, și-a dat seama că trebuie să aducă o anumită informație. Dumnealui are virtuozitatea de a trece de la document, cu o foarte mare acuitate, spre considerația critică de un nivel foarte înalt și să integreze cam tot ceea ce s-a scris cu privire la un subiect,  într-un discurs accesibil.
Desigur nu pot decît să invidiez rafturile bibliotecilor străine, căci te duci și vezi acolo cum trece o lună, sau cinci sau șase de istorie literară italiană sau mai știu eu ce altă istorie literară. Noi trebuie să mergem deocamdată pe fragmente - acesta este adevărul. Cercetători ai unei perioade (vezi Crohmălniceanu, spre exemplu, sau Eugen Simion) și fiecare să-și facă o istorie literară pînă la urmă, cred eu, să ofere din această perspectivă o anumită imagine a literaturii noastre.

Andrei. BODIU:
Eu aș lega imaginea aceasta a istoriei literare de ceea ce înseamnă Universitate pentru că, de altfel, cam aici trebuie să revenim la tema pe care ne-am propus-o. Eu cred că de fapt istoria literară și Universitatea trebuie gîndită în relație directă profesor - student, în măsura în care, să zicem, avem nevoie sau se poate creea, adopta un alt model decît acest model pe care-l practicăm sau se practică, după mine, destul de vechi, destul de rigid, destul de - cîteodată - insuficient și care prezintă rigiditatea lucrului luat dintr-un capăt și dus „pînă unde apuci". Aici este problema: că se-ntâmplă ca toate lucrurile să ajungă tot mai înghesuite spre perioade foarte interesante. După mine, există soluții: eu cred că se poate opera în interiorul istoriei noastre literare mult mai selectiv; și iarăși repet că este o relație care ține de profesor și de student. Se poate face cum a făcut mult amintitul aici Nicolae Manolescu, să se predea, de pildă, - d-l Mușina ne spunea mai demult - Sadoveanu un semestru întreg.
Problema este că a face cît mai mult nu înseamnă și a face și foarte bine în același timp, pentru că ai tendința,volens-nolens, de a deveni superficial, adică tratezi un scriitor în două ore de curs și trăiești cu impresia că ... sau cu minima mulțumire, ca să spunem așa.  Cred că fiecare universitate, în funcție de specificul ei, în funcție de profesorii pe care îi are, poate să gândească un model propriu. Eu nu cred că trebuie să ne temem în ceea ce privește viitorul studenților noștri care nu sînt nici pe departe slabi sau „nevolnici", ci din contră. Și aicea spun că mobilitatea intelectuală de care ei sînt capabili trebuie exploatată cît mai mult. De ce ? Pentru că în momentul în care istoria literară este prezentată în cadrul acesta de care spuneam ea tinde să devină - am să folosesc un cuvînt destul de dur - plicticoasă; și atunci problema este cum să o facem să fie vie și cum să facem să fie receptată.
Și de aceea, iată, ideea mea este aceea că fiecare universitate într-un sistem descentralizat poate să gîndească cu capul propriu un mod de a preda istoria literaturii române. Și de aceea - și aici am să răspund într-un fel provocării pe care ne-a lansat-o foarte interesant Cistelecan la început - eu nu cred că studiul pozitivist este exclus din universități. Ba din contră, în unele cred că e dominant. El ține și de capacitățile cadrului didactic, dacă vreți. Dar problema este următoarea: știm foarte bine că acum, în fond, istoria literară se întoarce într-un fel către un anumit pozitivism, neopozitivism, ca să-i spunem așa.

AL. CISTELECAN:
Aș zice să beneficiem de experiența italiană a d-lui Mincu unde rareori într-o cultură sistemul acesta este total descentralizat. Aș zice că descopăr în concluzia lui Bodiu același sistem pe care-l pomeneam la început, despre pozitivism înțeles ca pură informație, ca factologie. Eu nu cred că pozitivismul, o istorie literară pozitivistă mai este aceasta: „Popescu Nicolae, născut în ..., școala..."

Andrei BODIU:
Tocmai am zis că se revine în alte cadre, nu? E o diferență.

Ion Bogdan LEFTER
Tu spuneai că ar exista un dispreț față de pozitivism, drept care nu există pozitivism. El își etalează un dispreț față de pozitivismul care există.

AL. CISTELECAN :
Periodizarea aceasta este o problemă; și o problemă a istoriilor literare scrise, dar mai ales o problemă a predării ca atare a istoriei literare.

Marin MINCU:
Dincolo de metodele pe care le întrevedeam propunînd cele trei ipostaze: Iorga, Călinescu, ipostaza culturală, ipostaza estetică, ipostaza critică ... Deschiderea pe care o face Bodiu este interesantă din punctul de vedere al aplicării propriu-zise în Universitate a acestei discipline, pentru că e vorba de predarea disciplinei „istoria literaturii" în general. Vroiam să spun doar atîta - că nu mai este vorba, de fapt, de descentralizare sau de centralizare. Aici este vorba de altceva: de capacitatea profesorilor universitari, fie că sînt preparatori, lectori, conferențiari sau chiar profesori, nu-i așa, „cu cărți solide", de a se desprinde de o modalitate, ca să-i spunem așa, depășită, foarte vetustă, apărută în învățămîntul universitar, probabil din cauza perioadei nu foarte scurte de influență, să spunem a Universității Sovietice, care miza pe acest tip de „pozitivism", că de fapt nici nu era vorba de un pozitivism propriu-zis, ci era vorba de o ideologizare și de o îndepărtare de estetic în cadrul disciplinei „literatura română".
În ceea ce privește această chestiune, problema, este „gîfîitoare" pentru noi toți întrucît noi ne-am obișnuit să informăm. Deci există două modalități: aceea a informării studenților prin instrumente care sînt mai mult sau mai puțin ușor de pus în funcție, și apoi modalitatea formării studenților. Iată, în Italia nu există acest instrument la Facultatea de litere, de a începe studiul istoriei literare italiene de la textele scrise de Eulalia, a trece prin Il dolce stil nuovo, prin Dante și a ajunge, știu eu, la crepusculari și novissimi. Nici vorbă! Studentul vine și-și alege un curs care poate fi intitulat, eu știu, „Ermetismul italian" și primul an de facultate face un semestru despre ermetismul italian. Se poate înțelege ușor că este mai simplu să predai ca profesor, iar ca student să asimilezi întîi ermetismul, ca etapă în ceea ce privește raportul de comunicare între receptorul care este studentul și emitentul care în cazul acesta este profesorul universitar. Deci chestiunea formării studenților noștri presupune o asemenea reformă radicală în ceea ce privește metoda noastră, a profesorilor universitari în primul rînd, pentru că nimeni nu ne mai obligă și cred că nici înainte nu ne obliga chiar atît de precis, din moment ce colegul nostru, Nicolae Manolescu, și-a permis chiar înainte de 1989 să țină un semestru întreg „Sadoveanu", lăsând probabil de o parte foarte mulți autori minori care nu aveau un foarte mare impact asupra formației studentului.
Deci aceasta este o chestiune foarte urgentă pe care trebuie să o rezolvăm fiecare după înzestrarea, capacitatea și modalitățile de formare proprie, pentru că dacă noi sîntem deformați în sensul propedeuticii acesteia elementare, a-i îndopa pe studenți cu date de istorie literară - înseamnă viață, cînd a apărut cutare articol ș.a.m.d.; noi trebuie să inversăm metoda, să pornim de la o anume chestiune, să spunem aceea a literaturii de avangardă, care poate să intereseze de la început pe un student care vine în primul an, să-l acomodăm la obiectul în sine al literaturii, să-l introducem eventual în teoria literaturii, curente literare, să zicem, romantismul sau preromantismul, sau, evident, să căutăm instrumente dintre cele mai elastice, care să țină de o anumită interdisciplinaritate. Pentru că, iată, se discuta la un doctorat sîmbătă la Constanța, la unul dintre colegii noștri bucureșteni de acolo: Ce facem noi cu Literele? Cum putem noi să colaborăm cu celelalte universități la nivelul Facultății de Litere? Testăm partea lingvistică, unde colaborarea aceasta și stilul interuniversitar este mult mai ușor. Ce vom face pentru literatură și mai ales pentru literatura română? Ce putem face? Evident că trebuie să ne schimbăm instrumentul; nu se mai poate discuta că putem folosi instrumente precum acela al lui Rotaru, al lui Dumitru Micu ș.a.m.d., pentru că acestea sînt efectiv factologice sau didactice la un nivel puțin depășit. Trebuie să introducem această perspectivă a comparatismului, să zicem, lărgit, să introducem perspectiva teoriei abordării literare, dar în toate compartimentele: retorică, poetică ș.a. Și atunci evident că literatura română prin anumite motive, prin anumite teme, anumite modalități structurale pînă la nivelul scriiturii intră într-un impact des cu alte literaturi, fiind integrabilă și asimilabilă și de către alți studenți de la alte universități.
 

Ion Bogdan LEFTER:
Există în formularea temei noastre,„ Universitatea și istoria literaturii române", un polisemantism din care eu scot cel puțin patru sensuri diferite, patru nivele diferite ale discuției la care s-au situat intervențiile de pînă acum. Este mai întîi Universitatea și istoria literaturii române, adică literatura română toată, raporturile dintre Universitate și literatură. Apoi, un al doilea sens al istoriei literaturii, pentru că acolo e aproximatismul, este acela al disciplinei istoriei literaturii. Deci există o istorie a literaturii care se scrie - se scrie tot timpul literatură și tot ceea ce se scrie intră în istoria literaturii, așa cum cum există sport românesc, chimie românească ș.a. Există și domeniul acesta al literaturii - scrierile literare.
În afară de literatură multă multă care se scrie, există și o disciplină a istoriei literaturii, există oameni care în Universitate, sau în afara ei, studiază literatura, ca istorici, cercetători în acest domeniu; deci o disciplină de data asta.
Al treilea sens în care a fost vorba despre istoria literaturii române discutată pînă acum este felul în care în Universitatese predă această disciplină: deci el nu e totuna cu sensul al doilea, pentru că se face istorie, disciplina istoria literaturii, și în afara Universității. Cum se predă istoria literaturii române, ce modalități există, ce modele se pot adăuga, ce soluții noi se pot găsi.
Vine al patrulea sens dat istoriei literaturii române: cărțile propriu-zise, Istoriile propriu-zise, tomurile care sînt intitulate Istoria literaturii române.
Deci avem cîmpul larg al literaturii, cîmpul ceva mai restrîns și mai specializat al disciplinei istoriei literare, avem apoi chestiunea mai degrabă practică - sigur că presupune și modele teoretice - a predării efective a acestei discipline în Universitate și, în fine, cum arată Istoriile noastre literare, cîte le avem, scrise, și în cel fel ele joacă un rol în dinamica universitară, în ce fel sînt suficiente, sau insuficiente. În toate aceste privințe deja s-au spus lucruri foarte interesante și, pe măsură ce le-am ascultat, am fost ispitit să vin și să-mi spun punctul de vedere.
Despre cum se predă literatura în universitate, categoric că putem discuta foarte mult; vedeți cum s-a predat pînă acum, cum se predă acum și cum se va preda de acum încolo.
Probabil că mulți dintre noi sau o parte din cei aflați aici avem experiență universitară internațională, știm cum funcționează și prin alte părți, există o mare elasticitate a programelor, există o mare libertate dată inițiativei studenților, opțiunilor lor. Putem discuta lucrul acesta.
În ce măsură sînt sau nu suficiente istoriile literaturii române iarăși e o problemă interesantă de discutat și cred că e foarte complicată - Ovidiu Moceanu a schițat-o. Sigur că ne lipsesc în general ceea ce se numesc instrumentele de referință, sursele de informare: nu numai istorii literare dar și funcționale, bibliografii. Pe de altă parte poate că ideea sau utopia unor istorii literare globale redactate de către un singur om să nu mai fie la zi, să nu mai fie posibilă, nu se mai poate traduce în practică; în general, istoriile literare care se fac, în culturile în care se fac, se redactează de către colective care își iau „felii" de istoria literaturii și le tratează sau sînt scrise, în cazul în care există un singur autor, de obicei - pot să spun că întotdeauna - dar, de obicei, sînt scrise de autori de tip popularizare, profesori de colegii, de obicei nu de către criticii importanți, nu de către teoreticienii care lansează idei și concepte și dinamizează domeniul criticii și teoriei literare.
Cistelecan crede că a scris istoria criticii. E adevărat, a scris istoria literaturii critice, nu a scris istoria literaturii americane. Nu a stat să ia poet cu poet, prozator cu prozator, să ia textele părinților fondatori, instituții, așadar istoria literaturii americane.
În domeniul ăsta al istoriilor pe care le avem am și eu opiniile mele. Sînt foarte net anti-călinescian; se pare că e o pacoste pentru cultura română existența Istoriei literaturii a lui Călinescu, care prin abilitățile ei fascinatorii, prin fascinația stilistică de suprafață a indus o imagine deformată a literaturii române și, în orice caz, o imagine care nu are potențialități de dezvoltare. Pe o schemă de fapt foarte simplă care merge pe pașoptism și junimism este aruncată o spumă stilistică și o opacitate aproape desăvîrșită în ceea ce privește literatura secolului XX; un autor pe care eu îl consider un mare prozator, autorul cîtorva romane excepționale din literatura română, și un critic cu o slabă înțelegere a evoluției culturii românești.
Aș vrea însă să mă retrag spre primul sens al temei noastre, și anume Universitatea și literatura în general, pentru că aș vrea să vă propun un cîmp de discuție în speranța, credeți-mă, autentică pe care o am că o să reușim să discutăm despre lucrul acesta, nu să ținem niște prelegeri.
Să discutăm și cu colegii noștri din sală și cu prietenii noștri mai tineri care sînt studenți și care, cînd e vorba despre Universitate, despre ce e o Universitate, ce se întîmplă în Universitate, au întotdeauna păreri. Mai greu e cu exprimarea lor - nu pentru că nu reușesc să le exprime, ci pentru că apar tot felul de inhibiții: ce or să spună profesorii, ar trebui să spunem că toată Universitatea nu merge bine, nu ne place nimic, ne plictisim. Ei bine, nu se poate spune chestia asta decît în cercuri mai mici. Poate că ăsta e un cerc ceva mai mare, dar suficient de mic pentru ca să putem să discutăm autentic, să schimbăm idei, să facem un „comerț" liber de idei. Și în această speranță aș vrea să spun ceva despre felul în care văd eu relația dintre Universitate și literatură în sensul cel mai larg, deci nu mă refer acum nici la cărțile care se numesc Istoria literaturii, nici la felul cum se predă istoria literaturii ca disciplină în Universitate, nici la cum se constituie disciplina istoriei literaturii în general într-o societate, ci la relația Universității cu ansamblul literaturii, și de fapt cu istoria culturală națională.
Căci literatura, cu atît mai mult în cultura română, unde literatura, cel puțin pînă în epoca pe care o trăim, a ocupat o poziție centrală, a absorbit energiile intelectuale într-un mod aproape dictatorial, totalitar. De fapt e vorba despre ce înseamnă Universitatea în istoria culturală românească pînă la noi și mai ales astăzi. Și aici cred că ar merita să reflectăm și să ne spunem părerile în legătură cu ce trebuie de fapt sau în ce direcție evoluează Universitatea ca instituție, conceptul de Universitate într-o societate descentralizată - s-a spus înainte - democratică, plurală, dinamică și putem adăuga și alte calificative.  În România sîntem încă învățați, nu noi ca persoane, dar tradiția autohtonă este a universităților - hai să spunem - închise, prin opoziție cu un concept deschis, la care mă voi referi imediat. Faptul că în ultimele decenii am trăit într-o societate de tip închis face ca în general în societatea românească Universitatea să continue să fie percepută drept o instituție rigidă, o instituție în care trebuie păstrat un protocol, în care trebuie să nu spui orice gîndești, în care se predau niște lucruri precise; profesorul are conștiința că el are o autoritate, că el ține în mînă un curriculum, un inventar de teme și de epoci și își exercită cu ajutorul acestui curriculum autoritatea adeseori inductivă asupra studenților - ai învățat ceea ce-i în curriculum, bine, primești ceva de la tatăl care este profesorul, în sens psihanalitic; nu, primești penalizarea că n-ai învățat cum trebuie.
Universitățile sînt niște instituții deschise, niște instituții care comunică și dialoghează liber și deschis cu societatea și care s-au transformat în ultima vreme, în deceniul trecut și în deceniul nostru, adeseori într-un fel de laboratoare de idei, de reflecții ale societății. În Universități se lansează teorii; se fac cercetări în laboratoarele universitare. Sigur, vorbesc despre universități care au și finanțe care le permit să facă și cercetări, să aibă laboratoare. Universitățile adeseori lansează concepte, idei, teoreii, ele sînt absorbite în ansamblul social, fac obiectul unor dezbateri publice, modifică standarde, mentalități, scări de valori. Apoi acestea revin spre Universitate ca la o reflecție inversă, sînt în formele în care s-au distorsionat sau s-au nuanțat sau s-au îmbogățit conceptele, teoriile respective; ele sînt din nou luate în primire de aceste grupuri de experți care lucrează la Universitate (profesori, studenți, doctoranzi, studenți la masterat ș.a.m.d.) care le rearticulează, le regîndesc și se produce o osmoză de concepte, de mentalități între Universitate și societate.
Adeseori, în plus, Universitățile occidentale furnizează în ultimele decenii și experți propriu-ziși pentru o multitudine de domenii sociale, începînd cu domeniile conexe Universității: cercetare științifică, institute de cercetare și alte domenii culturale. Guvernările occidentale sînt susținute adeseori de experți recrutați din universități. Universitățile furnizează experți pentru toate guvernările occidentale. O schimbare de guvernare, de administrație, de la Republicani la Democrați, să spunem, în Statele Unite, aduce cu sine o dinamică extraordinară la nivel personal între experții societății, experții administrației și Universității. Cei care au fost se retrag în universitățile din care au porvenit și alții vin și preiau rolul acesta de a regîndi destinele societății și de a propune soluții. În acest model deschis de Universitate evident că rolurile trebuie regîndite. Evident că și profesorii și studenții nu pot funcționa în acest sistem decît dacă au un alt tip de mentalitate, alt tip de mobilitate, alt tip de atenție, o atenție care să nu mai fie focalizată pe domeniul, pe specializarea, pe istoria literaturii, în sensul vechi, ci să aibă o privire deschisă, amplă, care să integreze literatura în toate contextele ei sociale și socio-culturale și politice. Asta presupune o atenție vie către ceea ce se întîmplă nou în ansamblul social, inclusiv în zona literaturii. Din păcate, nu prea se întîmplă așa în universitățile românești în care, cu excepții, corpul profesoral și curriculum-ul nu sînt la curent nu neapărat cu ce se publică în urmă cu o lună sau cu un an, dar chiar și ce sepublică în urmă cu zece sau douăzeci de ani. Toate aceste straturi de opacitate care închid Universitatea într-un fel de cocon suficient sieși ar trebui să fie risipite. Așa că lucrurile sper ca să evolueze spre un concept deschis în care ideile și oamenii să circule mult mai liber și mai firesc.

Marin MINCU:
Eu cred că ar fi bine să fim, totuși, ceva mai modești, stimate coleg de la București. Această deschidere pe care o propuneți este foarte interesantă. Am apreciat sinteza și prezicerile pe care le-ați făcut, dar să nu facem afirmații sau să nu pledăm pentru o asemenea deschidere încît să ajungem la un efect total pulverizant - Universitate privată, Universitate populară ș.a.md. - și nu se amintește ce însemna universitas acum aproape 1000 de ani, cînd aceste intituții reprezentau o închidere ermetică tocmai pentru că era vorba de cunoaștere. Iară noi în universități nu ne deschidem către nimeni, ci, dimpotrivă, trebuie să ne închidem din punct de vedere profesional; domeniul pe care îl reprezentăm trebuie să-l facem să avanseze în conformitatea unor metode, unor posibilități de interpretare, căci e vorba totuși de literatură - de aceea m-am îndepărtat enorm față de scopul inițial. Este vorba chiar de istoria literaturii care sigur că trebuie să se bazeze pe o anumită metodă care poate să fie o metodă istorizantă, metodă estetică, metodă sociologică ș.a.m.d., pe care cu toții le știm sau le-am probat foarte bine.
Deci eu aș vrea să cred că, de fapt, dumneavoastră voiați să spuneți același lucru - că nu se poate ca de acuma noi să considerăm că în incinta universitară pot să pătrundă toate celelalte discipline sau modalități, mai ales că acuma am aflat că prin aceste credite transferabile putem da examenul la nu știu ce scufundători în Marea Neagră care vin să ne învețe cum se poate interpreta, să spunem, Riga Crypto în alt mod. Chestiunea este dacă noi înșine nu sîntem foarte intoleranți. Nu cumva sîntem destul de închistați? Mai ales cînd ne permitem, nepedagogic, să ilustrăm aici un model negativ. Un universitar, așa cum am putut eu să reînvăț și de la italieni - e adevărat că, așa cum spuneți dumneavoastră, mai sînt și alții care au predat în străinătate și sînt convins că așa stau lucrurile - totuși, în cei 20 de ani de activitate universitară în Italia am învățat un lucru fundamental: că este absolut obligatorie o atitudine foarte tolerantă față de nivelul de avansare a cercetării într-un anumit domeniu. Nu putem astăzi să discutăm așa, în fața unor tineri care totuși ne ascultă cu atenție, că G. Călinescu nu știa istorie, că e o pacoste, că e o imagine deformată, că nu are decît o spumă stilistică și că este nu știu cum superficial. Asta dovedește chiar superficialitatea noastră. Noi nu avem voie să-i îndepărtăm pe studenți de o metodă care există; metoda lui Călinescu este cea croceană, iar Călinescu era în momentul în care scria, în '41, cel mai avansat critic al nostru, singurul care era sincronizat cu ceea ce se întîmpla în estetica și interpretările contemporane.
Chestiunea ar fi următoarea - Ce facem noi dacă avem asemenea atitudini care sînt totuși neuniversitare? Noi trebuie să-i învățăm o anumită atitudine pedagogică, să aibă o oarecare atenție asupra cunoașterii, a studiului; deci universitar am zis „universitas magister studium". Studenții noștri trebuie să studieze foarte aprofundat ce a însemnat G. Călinescu în istoria literaturii române și că, desigur, după ce au înțeles perfect, apoi să spună dacă în ce sens G. Călinescu reprezintă o etapă depășită. Totuși, în studiul meu despre avangarda literară românească, eu am avansat cele mai dure atacuri la neînțelegerea lui Călinescu față de avangardism - asta este cu totul altceva; am vrut să și demonstrez - am folosit pretextul fie al lui Ilarie Voronca, fie al lui Fundoianu pentru a observa că G. Călinescu, cu metoda, e clar, croceană, nu reușea să asimileze alte modalități literare și estetice care nu mai aparțineau orizontului său de receptare a criticii pe care l-a profesat. Aș vrea doar atît să atrag atenția că atitudinea universitară este aceea deschisă în sensul  studiului aprofundat al tuturor metodelor și modalităților estetice, sociologice, istorice, filologice, care ar fi acestea, fără să generalizăm o mentalitate care ar putea să ducă la o receptivitate foarte superficială. Atunci studenții noștri nu-l vor mai studia pe Călinescu și vor studia pe cine, atunci? Pe Rotaru, nu? Este mai ușor de studiat.
În altă ordine, dumneavoastră spuneți aicea că este bine să deschidem universitățile în modul cel mai larg cu putință. Nu putem să le deschidem pentru că există o specializare strictă a oricărui domeniu și ideea de universitas înseamnă chiar acest studiu. Dacă este vorba de relații interuniversitare, de livrare a noastră nu știu unde, în Europa, în Asia, în alte demagogii care nu au nici o legătură cu obiectul în sine, cu cît vom fi mai specializați, mai hermetici în sensul lui Ion Barbu și vom fi mai stăpîni pe domeniul nostru făcîndu-l să avanseze, nu numai la nivel național și la alte nivele, sigur că atunci vom fi luați în seamă. Pentru că, iată, eu vă pun o întrebare foarte precisă pentru că m-ați provocat - stimate d-le Lefter, ați introdus dumneavoastră vreun operator, vreun model de cercetare al limbii române în special, căci despre asta trebuie să vorbim, în Olanda sau unde ați predat, care să intereseze pe studenții olandezi, și nu numai pe ei, în așa fel încît să se întîmple acea minune ca această literatură să nu mai fie provincială și locală și să intre într-un circuit mai larg?

Ion Bogdan LEFTER:
Răspunsul meu este următorul: dacă am făcut-o, nu este cazul să o expun aicea.

Marin MINCU:
Dar eu vroiam să v-o spun: aceasta este problema pe care trebuie să ne-o punem, problemă pe care am abordat-o și cînd am discutat cu dl. Adrian Marino, care, în acele cărți de teoria literaturii și de sociologia literaturii, are foarte puține exemple din literatura și din cultura românească. Spuneam că aceasta este o problemă care trebuie să ne preocupe pe noi toți. Mai sînt și alții, de exemplu, matematicianul Solomon Marcus, care a publicat tot felul de metode pornind de la matematică, de la analiză și ajungînd cîteodată pînă la semiotica literară, care tot așa, aproape eluda în mod special prezența acelor exemple din cultura și literatura română. Aceasta este o problemă acută pe care ar trebui să o avem în vedere. Da, deschidere, dar deschidere nu cu efect pulverizant, cu pierderea domeniului strict literar și universitar, desigur.

GHEORGHE CRĂCIUN:
Aceste repere nu există pentru că noi sîntem o cultură prea poetică, prea literaturizată - este tot o idee a d-lui Marino.

Marin MINCU
Dar de ce s-o decretăm. Poate că nu sîntem de acord cu dl. Marino. Putem să nu fim de acord. De acuma începe discuția cu adevărat, cînd punem niște probleme acute și concrete și încercăm să le găsim rezolvarea.

AL. CISTELECAN:
Cred că problema care se dispută între Bogdan Lefter și dl. Mincu nu este decît o judecată asupra Istoriei lui G. Călinescu care poate că, luată la bani mărunți, s-ar dovedi destul de convergentă, cu toate că aparent era atît de șocantă și deosebită. Problema care s-a ivit în discuție cu această instituție care este Universitatea. Ea are partea ei esoterică, și partea ei exoterică, care trebuie ținute în echilibru - echilibru și în ceea ce privește geografia universitară, geografia socială dar și în ceea ce privește timpul în care Universitatea există. Eu  sînt de acord cu ceea ce s-a zis, că nu putem rămîne în imobilism. Nici n-am rămas. Sau am făcut din imobilism un orgoliu, dar substanțial.

Ion Bogdan LEFTER:
Vreau să fac o prezicere de termeni - am crezut că nu e necesară - eu am folosit termenii de închis și deschis în sensul consacrat de politologie; de la Popper încoace se vorbește despre societate închisă și societate deschisă și am detaliat, am explicat, cred că suficient ca să se înțeleagă, că despre asta vorbesc, nu despre pulberizarea Universității, disoluția ei în societate. Din punctul de vedere al acestor sensuri de închis și deschis, în sensul în care cultura politică a acestui secol a impus. În sensul al acestor termeni eu cred în Universitate ca un concept deschis. Felul în care dumneavoastră ați reacționat dovedește că dumneavoastră sînteți cel puțin utilizatorul unui concept de Universitate închis.
Dumneavoastră mă acuzați pe mine că nu este pedagogic să spun ceva despre Călinescu. Eu spun că, după părerea mea, nu este pedagogic să spui ce nu e voie să faci.

Marin MINCU:
Dar văd că interzici accesul la Călinescu pentru că ar fi o pacoste. Studenții dumneavoastră cînd aud astea evident că aruncă Istoria lui Călinescu ca pe o pacoste.

Ion Bogdan LEFTER:
Dar aș vrea să spun altceva - și anume că în acest sens deschis al conceptului de Universitate, de studiu al istoriei literare, de dialog cultural, ceea ce trebuie să stea totdeauna drept regula jocului este confruntarea de opinii, paralelismul și pluralismul opiniilor, și nu paralizarea opiniilor. Acest lucru este fundamental. Deci problema este dacă mie-mi place un lucru și spun că-mi place, altcineva să spună că nu-i place, nu să spună că eu n-am voie să spun că nu-mi place. Există două modele de atitudini pe care am încercat să le schițez și eu cred că e foarte important să înțelegem care e diferența dintre ele și să vedem în ce măsură fiecare, în felul lui, sînt sau au fost productive.

Andrei BODIU:
Mi se pare că se îngustează cîmpul discuției la un schimb de replici și nu cred că e bine să meargă în direcția respectivă.
Aș reveni la o idee a lui Bogdan Lefter care vorbea de Universitate ca spațiu deschis și mobil, elastic și la o idee a d-lui Mincu, care vorbea mai devreme despre faptul că istoria literaturii poate fi structurată în învățarea ei și altfel decît cronologic. Și asta mi se pare important. Mai mult decît atît, dl. Mincu a înaintat o idee care mie mi se pare de substanță, anume aceea că se poate face istorie literară pornind de la un model să zicem de la un model care poate să fie unul tematic, de interpretare sau de la o metodă - și asta cred că e foarte important. Mai mult decît atît, eu văd predarea istoriei literare în Universitate și ca o interferare de metode de studiu, adică eu cred că, de pildă, și o să și înaintez puțin în discuția aceasta, s-o aduc și mai aproape de concret - dacă, de exemplu, s-ar face literatura veche prin prisma teoriei, receptării nu s-ar învățat numai istoria literaturii vechi; și aicea îmi amintesc că spunea dl. Mincu mai devreme de necesara relație între teorie și practica literaturii. Deci, dacă am alege o astfel de metodă în studiul istoriei literaturii române vechi, de exemplu, ar fi evident un cîștig pentru că s-ar învăța două lucruri - o dată s-ar învăța o metodeă și în al doilea rînd s-ar învăța literatură. Apoi, dacă s-ar învăța Eminescu, de exemplu, dintr-o perspectivă comparatistă în esență în galeria marilor poeți romantici și premoderni, iarăși ar fi un cîștig.
Eu văd predarea istoriei literaturii ca pe o necesară relație între practica textului, deci între literatură propriu-zisă și metoda de cercetare a literaturii.

GH. CRĂCIUN:
Observația mea ar fi următoarea - cred că ceea ce ne lipsește nouă în momentul de față este un concept clar al literaturii române: conceptul clar de literatură română, nu de literatură în general, pentru că acest concept pentru noi este încă un hibrid, este un concept culturalo-estetic în continuare.
În momentul în care noi facem pură istorie estetică a literaturii române noi nu putem să coborîm mai jos de anul 1800. Din punctul acesta de vedere, a propos și de cele trei tipuri de istorie a literaturii sau literară - poate ar trebui să facem și distincția asta - deci istoria literară ar fi de fapt o istorie a epocilor și a perioadelor, pe cînd istoria literaturii ar fi o istorie a ființei literaturii, deci o istorie a metamorfozelor cîmpului literar. Ce se întîmplă, după părerea mea, în cultura noastră în cîmpul cercetării literare istorice la noi? Noi nu avem astăzi nici o veritabilă istorie literară pozitivistă, factologică, care știm ce ar trebui să facă - nu cred că mai trebuie să repetăm. Noi nu o avem, și aici poate că n-aș dori să ajungem încă o dată să discutăm despre G. Călinescu, deși eu i-aș aduce d-lui Mincu aminte - nu e vorba de o opoziție polemică - doar un lucru: metoda lui Călinescu e o definiție banală pe care o știm - „știință inefabilă și sinteză epică".

Marin MINCU:
Asta e doar clișeul care a rămas la nivelul analfabetic pentru că nimeni nu l-a citit pe Benedetto Croce cum trebuie Estetica care are 400 de pagini. Ei bine, toată lumea care a asistat pe la cursuri crede că știe ce înseamnă Croce. Rămânem mai departe prizonierii acestei atitudini foarte negativiste. Trebuie, într-adevăr, să vedem ce a însemnat Croce în sistemul estetic european și să vedem de ce G. Călinescu este un critic la nivel european foarte modern. Că el nu a mers mai departe, asta e altă chestiune. Lovinescu însă nu intră în această situație întrucît am zis Universitate și istoria literaturii, cum unde în parte nu intră nici cel mai strălucit elev al lui Eugen Lovinescu, care este Ion Negoițescu, deși aceștia, în altă ordine, sînt chiar acei factori care completează și fac ca aceste mecanisme ale istoriei literaturii române să funcționeze corect.

Gheorghe CRĂCIUN:
Eu personal mă îndoiesc că intuiția poate fi transformată într-o metodă rațională. Totuși, poate sînteți de acord cu mine că la Călinescu cantitatea de intuiție este poate mai importantă.

Marin MINCU:
Cît Bergson se face la dumneavoastră în Facultate, stimați colegi tineri? Se face Bergson, se face Benedetto Croce?
Care e obiectul literaturii? Dumneavoastră ați pus o problemă foarte grea și dificilă. Dacă acest lucru este deja atît de complicat, și se scriu tomuri întregi și l-am citat deja pe Marino, care dă cel puțin la nivelul fișelor cele mai bune definiții în urmărirea evoluției conceptului de literatură. Ei bine, trebuie totuși, cînd discutăm, să fim documentați.

AL. CISTELECAN:
Dacă n-ar fi o Istorie încă vie cea a lui Călinescu, nu și-ar fi scris nici Manolescu Istoria lui anume împotriva acelei viziuni...

Marin MINCU:
Dar nu e deloc împotrivă, d-le Cistelecan. Este exact rezumatul Istoriei lui Călinescu. Vă spun acuma un lucru precis pe care îl și voi demonstra în scris - este rezumatul Istoriei lui Călinescu, numai că face un act foarte necesar Nicolae Manolescu, adaugă aparatul critic necesar.

AL. CISTELECAN:
Dar nu este numai atît, pentru că acolo, punctual, nu numai în viziunea lui generală, dar și punctual, Călinescu este contrazis în Istoria lui Manolescu.

Gheorghe CRĂCIUN:
Spuneam că în momentul de față nouă ne lipsește o Istorie a literaturii române făcute la un mod pozitivist, gen Cartojan; știm Istoria lui, unde se oprește. E ceea ce ne lipsește poate cel mai mult. Eu aș vedea trei tipuri de Istorii literare posibile, pentru că - aicea iarăși probabil că o să intrăm în polemică - acolo unde e vorba de interpretare poate că trecem în alt domeniu. Eu vă spun punctul meu de vedere și aștept să fiu contrazis. Pe lîngă istoria aceasta pozitivistă, care ar fi o istorie pe biografia autorului și pe contextul în care el s-a format, pe geneza operei, pe descrierea operei, aș vedea o Istorie literară la nivelul receptării operei - și Istoria lui Manolescu, parțial, este așa ceva, deci este o Istorie pragma-critică, însă gîndindu-ne la contextul critic în care opera este receptată.
Și cel de-al treilea tip de Istorie, și eu nu mai văd încă unul, ar fi o Istorie a formelor literare, deci să vedem devenirea formelor literare chiar din momentul desprinderii lor de mediul cultural, pentru că în momentul în care vom face o istorie a narațiunii, a devenirii formei literare în literatura noastră, sigur că trebuie să începem cu Grigore Ureche, dacă nu mai demult. Însă aici, după mine, este punctul cel mai delicat al discuției și al operației: distingerea între cultural și estetic. Dacă nu reușim să facem lucrul acesta într-un mod convingător și bazat pe elemente concrete, deci cîmpul literar să ne ofere argumente, atunci cred că noi vom fi obligați să rupem în două ceea ce astăzi pare o istorie a literaturii românilor unitară, deci să avem o istorie cultural-literară pînă la 1830  și - depinde cum vom discuta aici Istoria ieroglifică și Țiganiada, știm motivația acestor opere - și am avea  și o istorie (așa vedea și Lovinescu treburile, după cum bine știm) de la pașoptism încoace, care ar putea să fie o istorie cu adevărat estetică și chiar o istorie a formelor. Asta înseamnă conștientizarea lor. Că ele există la modul acesta intuitiv, că ele sînt schițate încă de la cronicari încoace, asta-i una, dar conștientizarea unui concept estetic de literatură și a unei forme literare propriu-zise este un fenomen care nu poate fi depistat înainte de 1800. Și asta este o problemă - și în Universitate în momentul de față - ce fel de istorie a literaturii române facem, cum reușim să îi convingem pe studenții noștri că trebuie să vorbim și despre Miron Costin și despre Grigore Ureche și...

Marin MINCU:
... că toate Istoriile literaturii sînt parțiale și că trebuie să le studiem ca atare, cu perspectiva parțială, și să le integrăm, dacă este posibil, unei perspective mai largi.

AL. CISTELECAN:
În orice caz, didactic este obligatoriu să se treacă prin toată această istorie a literaturii.
Dar să ne întoarcem la problema pusă, dacă există un concept de literatură română. Acel concept de literatură română, automat se definește implicit și conceptul de istorie a literaturii române, nu ca metodă.

Marin MINCU:
... sau de istorii ale literaturii române.

AL. CISTELECAN:
Sînt anumite lucruri care se definesc de îndată și anume periodizarea pe care se întinde istoria literaturii române, care derivă din conceptul de literatură română. Dacă în conceptul literar, permisiv, imperialist care se poartă acuma la noi intră străromâna, slava, protoslava ș.a.m.d., conceptul devine nebulos.

GH. CRĂCIUN:
Manualul de clasa a IX-a, în noul proiect de programă, începe cu Dionisie Exuguul, cu forma literară Imnul. La Conachi, de exemplu, și la Văcărești - că asta este un fel de programă concepută prin istoria formelor și nu a autorilor - deci Conachi și Văcărești ilustreaz㠄Madrigalul".

AL. CISTELECAN:
Se vede că este mai puternic complexul Iorga în modelul teritoriului literar care se răsfrînge asupra manualelor de liceu decît modelul Călinescu. Modelul Călinescu este foarte restrictiv. În modelul Călinescu zici că Școala Ardeleană n-a avut nici o contribuție literară în afară de Țiganiada și ai terminat treaba. Cu modelul Iorga, însă, lucrurile se complică - spirit românesc exprimat în ce? În cuvertură, în limbă slavă, indiferent în ce. Unde se oprește acest spirit românesc? Nu mai există nici o graniță.

Marin MINCU:
Iarăși generalizați. Atenție! G. Călinescu nu vorbește de spirit românesc, sintagma lui G. Călinescu este „specific românească".

AL. CISTELECAN:
A lui Iorga.

Marin MINCU:
Nu, că ați spus că acuma este mai selectat Iorga decît Călinescu.

AL. CISTELECAN:
Pentru licee. De acolo vine conceptul acela de istorie literară care folosește străromâna și slava, pentru că sufletul românesc se poate exprima și în cusături, spune Iorga. Și de ce e mai îndreptățit să se exprime în cusături decît într-un text literar care folosește slavona sau greaca sau latina? Și dacă folosește slavona, de ce să nu folosească cu aceeași îndreptățire greaca sau latina? Și atunci ne ducem înainte și Ovidiu devine „cu un deget" scriitor de-al nostru, și dacă devine „cu un deget", de ce să nu devin㠄cu toate cele zece degete?" Și dacă el devine cu toate zece, de ce să nu devină toți clasicii latini...

A. BODIU:
... scriitori români.

Marin MINCU
Însă hai să ne întoarcem din nou la ceea ce zicea dl. Crăciun.

AL. CISTELECAN:
Eu mă întorc aicea și spun: De unde începe literatura română? Pentru că acela este momentul decisiv care determină și conceptul de istorie literară. Începe el de la intenționalitate, înlăuntrul limbii? - că nu-i tot una; nu poate să înceapă de la intenționalitate și să folosească altă limbă - intenționalitatea lierară e înlăuntrul limbii, conștiința artificiului e înlăuntrul limbii.
Dar atunci să vorbim de o altă problemă: literatura nu e o disciplină foarte „cuminte"; ea natural, nativ, este imperialistă. Ea o anexează tot felul de alte scrieri scrise sau nu cu intenții antiliterare, dar, în orice caz, neliterare. Deci conceptul de literatură este și el în evoluție; că vedeți bine că Marino a scris patru și urmează și al cincilea volum despre evoluția conceptului de literatură. Nici unul dintre aceste concepte însă nu operează ca aici.

Marin MINCU:
Nu este nici posibil, pentru că nu problema ce este literatura e esențială, ci, tot așa cum G. Călinescu spune, cum este. Și noi asta facem de fapt, să oferim mai multe posibilități de abordare a domeniului: perspectivă istorisită, filologică, sociologică, estetică, critică propriu-zisă, pe urmă textualistă. Și unde ajungem? Ajungem la un concept foarte larg și anume acela de intertextualizare culturală care va îngloba probabil într-un viitor nu foarte îndepărtat și va cuprinde, cum bine spune Cistelecan, orice obiect care la un moment dat este introdus într-o operă sau un text care a fost cîndva etichetat, nu omologat. Pentru că omologarea vine întotdeauna a posteriori, noi observăm opere, texte care nicicînd nu făceau parte din domeniul literaturii și care brusc capătă, după noul orizont de receptare, aceste valențe ale literarității. Și este foarte interesant că e vorba despre un fenomen atît de mobil pe care nu-l putem fixa, ci-l putem doar descrie. Important e cu ce metode îl descriem.

AL. CISTELECAN:
Aicea voiam să ajungem. Vă mulțumesc pentru paranteză. Deci neexistînd nici o posibilitate de a limita literatura nici în anteriorități, nici în posteriorități sau în prezentul acesta, nu rămîne decît o secționare arbitrară propriu-zisă: și atunci depinde de unde începem secționarea.
Să ne întoarcem cu picioarele pe pămînt. Noi primim primul val de studenți; studenții vin din liceu cu un concept de literatură care este de tip „cuier", adică literatura, poezia, hai să zicem , este o idee sau o temă pe care autorul a agățat trei epitele, două comparații, cinci metafore, s-ar mai găsi pe acolo ceva personificări... E deja un lucru demn de admirat dacă există două concepte de cuier: adică unul vertical, „palmier" - atunci cînd e vorba de poezie de instrospecție și de o poezie vizionară și în care se vede verticalizarea acestor haine agățate acolo, sau cînd e vorba de pastel și de orice alt fel de „cuier" orizontal. Acesta este materialul livrat spre Universitate. Și cu ce se întîlnește acest student? Acest student se întîlnește cu protoromâna, el se întălnește în cel mai fericit caz, cu Învățăturile lui Neagoe și apoi cu primele texte românești din care el trebuie să afle cît farmec are literatura, cîte voluptăți produce literatura.

Marin MINCU:
Sau cu Scrisoarea lui Neacșu din Brașov.

Alexandru MUȘINA:
Șefii erau din Brașov.

AL. CISTELECAN:
De aceea orice am da afară, tot ne întoarcem la istoria literară. Nu avem istorici literari, de fapt. Iar noi ne plîngem să se predă la noi literatura într-un mod monoton și probabil... Dacă ar exista istorici literari și cu un concept definit, propriu anume de istorie literară, el și-ar preda istoria literaturii conform conceptului lui.

Marin MINCU:
Dl. Moceanu a întrebat de ce nu avem istorici literari. Aceasta e iarăși o chestiune acută.
Eu aș răspunde foarte vag: nu avem istorici literari pentru că, în esență, problema scrierii unei Istorii a literaturii române sau a literaturii în general presupune o anume capacitate. O anumită doctrină estetică, o înzestrare și de expresie, și la nivel axiologic. Probabil că în momentul acesta, nu numai în momentul acesta, în diversele momente ale literaturii noastre au lipsit mai mulți istorici literari și au apărut din cînd în cînd foarte puțini, de aceea îi și numărăm pe degetele de la o mînă.
Chestiunea este a metodei, de fapt, și acest accent vreau să-l pun.
La Onești a fost odată propusă această temă: problema istoriei literaturii române. Cred eu am spus că istoria literaturii române nu se mai poate scrie pentru că nimeni nu-și mai propune nicăieri să scrie chiar, eu știu, Istoria literaturii italiene, domeniu pe care îl cunoașteam, pentru că iată, am spus, ce face Gianfranco Fontini, propune o abordare strictă, foarte specializată a literaturii italiene de la origini pînă în prezent, conform unei anumite paradigme care era foarte dificil de acceptat, paradigmă cu o bază structurală, mai ales lingvistică, foarte precisă: identificarea în evoluție a unor concordanțe de motive, de forme interne ș.a.m.d.
Dl. Al. Piru, care este totuși un istoric literar care vine, știți, înainte de cel care a fost invocat aici, dl. Ion Rotaru, a propus o Istorie a literaturii române vechi. În istoria literaturii române nici nu există conceptul de literatură română veche, pe care l-a introdus întîmplător Cartojan, dar cu altă perspectivă. Tot Piru, pe urmă, s-a autocorectat, și-a zis „literatura română premodernă " și este corect.
Ei bine, Natalino Satenio există, mi se pare că încă și astăzi trăiește. Și este un istoric literar în sensul totalizant, care include și aspectul factologic, pozitivist al biografiilor, al anilor de apariție, al curentelor și minime judecăți de valoare integrabile unei viziuni scolastice la nivelul preuniversitar. Ei bine, asemenea „istoric literar" în receptarea critică italiană nici măcar nu este citat, dar este citit - în sensul că în școli, în licee, întrucît este foarte facil, este ușor de manevrat și desigur că dumneavoastră ați văzut de acuma că manualele care se citesc cel mai bine sînt cele ale unor foști inspectori de județ, sau de sector, din București, care sînt dirijați în general de d-na Constanța Bărboi, care era un fel de șef al ideologiei în predarea limbii române; ba chiar și semnează asemenea manuale și acestea sînt manualele care sînt cele mai uzitate. Problema pe care ar trebui să ne-o punem, și cu asta închei, ar fi aceasta, stimați colegi, decît să vorbim atîta, de ce nu ne apucăm să scriem măcar fiecare în parte o posibilă Istorie a literaturii române, măcar pe porțiuni: dl. Lefter s-o scrie pe aceea a textualiștilor, dl. Cistelecan s-o scrie pe aceea a domeniului poetic.

Ion Bogdan Lefter:
Vedeți că deja dumneavoastră ați remodelat conceptul cu care ați pornit această intervenție într-un sens care cred că e mai utilizabil, mai practic. Ați spus de ce nu avem istorici literari și în acel prim sens înțelegeați prin istorici literari autori de Istorii literare globale; în acest al doilea sens așa cum ați spus că nu se apucă nimeni să scrie, din motive de timp, de anvergură sau din alte motive.

Marin MINCU:
Pe motive de lipsă a metodei

Ion Bogdan Lefter:
Exact de lipsă a metodei. Există istorici literari foarte numeroși și în cultura română și în toate culturile, care în epoci mai recente nu prea mai sînt înclinați către punere pe hîrtie a unor Istorii globale. Asta nu înseamnă că nu avem istorici literari astăzi în România care să știe foarte bine și să ofere texte fundamentale, să spunem despre junimism, despre pașoptism ș.a.m.d.

Marin MINCU:
Eu am vorbit despre Istorii parțiale.  Discuția a fost chiar aceasta cîndva: mai există conceptul de critică totală, mai putem noi să considerăm că un critic poate să fie un critic total? Acum 25 de ani, la Universitate, unde a fost un colocviu, am spus că nu se mai poate; critica a devenit parțială, fie că ai o porțiune, o metodă, o secțiune.

Ion Bogdan Lefter:
Deci răspunsul este că există istorici literari. Istorici ai literaturii, istorici literari există, Dar cel puțin nici măcar cei care sînt discutați ca fiind autori de Istorii literare globale, în speță Manolescu și Negoițescu - nu au scris istorii literare globale. Au scris, cel puțin deocamdată, în cazul lui Negoițescu nu se mai poate completa Istoria lui, istorie care se oprește într-un anumit moment și, de asemenea, Manolescu a dat o Istorie numai pe un anumit segment.

Alexandru MUȘINA:
Am să încerc să fac pe omul din popor și să aduc în discuție cîteva lucruri care au fost atinse în treacăt aicea și peste care s-a trecut. Cred că antevorbitorii mei au făcut analize deosebite, foarte folositoare pentru studenți.
Însă eu aș insista asupra primului termen și anume Universitatea și istoria literaturii române. Și aicea trebuie să spunem cîteva lucruri care de obicei nu se spun și anume că Universitatea română e o Universitate de o calitate foarte slabă, ca să nu spun o pacoste, în sensul că ea moștenește nu numai structurile de tip rusesc - și aicea dl. Mincu are dreptate - dar moștenește și o serie întreagă de oameni care lucrează acolo, pentru că nu poți să faci o Istorie a literaturii române cu oamenii care o făceau înainte și care au fost promovați prin anii '50-'60. Deci structurile și oamenii Universității sînt catastrofale și dacă se avansează în anumite universități din România - unele sînt complet căzute la nivelul anilor '50-'60 - se face datorită faptului că au apărut acolo niște oameni noi, care gîndesc altfel și care sînt, majoritatea, fie critici și istorici literari sau critici literari care funcționau înainte de '89 în cîmpul literar fie, paradoxal, poeți, prozatori, eseiști.
Ce mentalitate se exprimă în Universități și în învățămîntul preuniversitar și împotriva căruia trebuie luptat și după metoda d-lui Ion Bogdan Lefter și după metoda d-lui Mincu, anume atît printr-o comunicare și o dezvoltare a unei structuri de student care să reacționeze, nu numai să stea, așa, pasiv, ca să fie „inseminat" de profesor, dar în același timp trebuie păstrată și o anumită rigiditate, dacă vreți, necesară, pentru că discursul d-lui Bogdan Lefter nu se prea potrivește contextului nostru. Pentru că noi sîntem în România în situația în care sîntem o cultură deculturalizată, unde n-avem mamă, n-avem tată, dar deja ne preocupăm de figura tatălui care este oprimator. Eu cred că trebuie să facem această distincție. Discursurile maximaliste pot fi întotdeauna interpretate în acest sens.
Haideți să ne oprim la următorul punct la care vroiam să ajung - este vorba de mentalitatea care domină felul în care este receptată și făcută istoria literaturii române, inclusiv în Universitate; este una de cultură provincială și marginală. Toate acuzele care pot fi aduse unei Istorii literare de tip Iorga sau de tip Călinescu este că ele încearcă - și de-asta, cînd a spus Bogdan Lefter că e vorba de o pacoste, nu e vorba de Istoria literară a lui Călinescu, ci de felul în care este ea utilizată, de felul în care e ea receptată. De ce? Pentru că ea ne acoperă niște complexe de care vorbea dl. Mircea Martin. Noi sîntem o cultură hipercomplexată și toate discuțiile nu pot fi aduse pe un teren adevărat pentru că funcția istoriei literaturii române este și una, dacă vreți, consolatoare pentru noi și pentru studenți; și anume ne pare îngrozitor de stresant să spunem că literatura română începe în 1830. De ce să nu înceapă? Mie mi se pare normal. Avem deja mai mult de un secol și jumătate ca să ne putem permite să facem o Istorie a literaturii române destul de solidă. De aceea istoria literaturii române cum se predă în Universitate - și cu asta am să închei - este deplasată spre începuturi și se ajunge „gîfîit" în literatura contemporană, pentru că modelul este cel propus de Călinescu; însă era la 1941. Între timp au mai trecut vreo 56 de ani.

AL. CISTELECAN:
Modelul, așa cum este, nu e cel călinescian.

Alexandru MUȘINA:
Nu. Structura este.

Marin MINCU:
Judecățile de valoare sînt preluate de la Călinescu.

Alexandru MUȘINA:
Și structura este o combinație de Călinescu și Iorga. Dar cred că asta se face și pentru că vrem să ne protejăm și nu se realizează o analiză a literaturii române din perspectiva literaturii universale, sau a literaturii europene măcar. Noi trăim ca și cînd am fi o monadă culturală pentru că ne e frică de confruntare.
Cine ne-ar pune în situația de a spune că totuși Eminescu - trebuie s-o spun și pe asta - în comparație cu romanticii mari este un poet întîrziat.
Deci trebuie regîndită istoria literaturii române cu curajul celor care au totuși conștiința că există valori care trebuiesc repuse în contextul mare, universal. Și de-abia în clipa aceea studenții vor fi interesați și nu vor avea acea reacție de tip cuier - deci e „haina de ploaie" literatura română pe care o pui în cuier și cînd ieși afară spui „Dom'le, am și eu o literatură".

Dezbaterea „Istoria literaturii române și Universitatea" a avut loc cu ocazia primei ediții a „Zilelor filologiei brașovene", Brașov, mai 1997.

(Transcrierea de pe banda magnetică - Ana Lupașcu)