Zona Liberă

Dana - Theodora Pălășan

TIPOLOGIE NEOCLASICĂ: UN OM AL CONVERSAȚIEI, GENTLEMANUL ȘI SFÂNTUL

 

 
 
 

Maniera în care am ales să abordăm - sau, mai degrabă, să evidențiem ca atare - problema comunicării și pseudo-comunicării (sintagmă care s-ar putea constitui într-un subtitlu al lucrării de față) nu este una nemiloasă, denudantă, de ordin discursiv ori analitic, ci una care își alege să expliciteze faptul punerii față în față a două tipuri, a două modele: gentlemanul - definit după cum vom vedea, ca "omul conversației" (the Man of conversation), și sfântul în care chipul dumnezeiesc - ca intenționalitate spre comuniune, ca realizare maximală a structurii personale dialogice - a rodit în asemănare.
Cele două modele, s-ar putea obiecta, țin de două ordini diferite: cel al gentlemanului este produsul unei epoci - cea neoclasică, și practic principala sursă pe care ne bazăm aici este textul și ochiul lui Steele, și cel al sfântului, chip atemporal, sau mai bine zis reflectând un alt tip de temporalitate, aparținând ordinii veșniciei, împărtășit de și împărtășind aici realitatea dumnezeiască, mărturie și chip al supremei transcendențe. Trebuie să recunoaștem aici că am fost îndemnați a face această apropiere - această confruntare, mai degrabă - de siguranța de sine a textului neoclasic, în pretenția sa de a vorbi de comunicare, dialog, de gentleman definit ca tip în care abilitatea dialogului, capacitatea comunicațională au atins excelența. Ni s-a părut tentant fie și numai a încerca să zdruncinăm, să deconstruim această mentalitate neoclasică, al cărei exponent este modelul de față al gentlemenului - „omul conversației", opunându-i (sau propunându-i) un model caracterizat prin excelență în aceeași capacitate dialogică - însă în care comunicarea vizează ontologicul, și anume modelul sfântului (așa cum se desprinde, trebuie să mărturisim, din viziunea răsăriteană, și nu cea apuseană, și într-o teologie a persoanei și a comuniunii personale, ca cea a Părintelui Stăniloae, în ton, de altfel, cu întreaga tradiție ortodoxă). Nădăjduiesc că încercarea acestei confruntări nu va părea artificială sau dusă prea departe.

1. Gentlemanul și sfântul

După cum am menționat și mai sus, am luat în considerare în această analiză nu un portret „general stabilit" al  Gentlemanului, ci tipul aparte înfățișat în eseurile lui Richard Steele ( din The Tattler, și un fragment pe aceeași temă din The Spectator, nr. 75). „Sfântul lasă să se întrevadă față de fiecare ființă umană un comportament plin de delicatețe, de transparență, de puritate în gânduri și în sentimente. Delicatețea sa se răsfrânge chiar și asupra animalelor și lucrurilor, pentru că în tot și în toate el vede un dar al iubirii lui Dumnezeu, și pentru că nu vrea să rănească această iubire, tratând aceste daruri cu nepăsare și indiferență." „Există într-adevăr o distincție și o noblețe plină de afecțiune în aceste forme superioare ale gingășiei care lasă în urmă distincția și noblețea obișnuite, distante și formale. Această gingășie nu evită contactele cu oamenii cei mai umili și nu se sperie de situațiile în care alții ar crede că se înjosesc. Modelul acestei gingășii este „kenoza" lui Hristos, pogorârea Lui"(1)
Mi se pare că există, în eseul lui Steele, un uimitor amestec (sau mai bine zis, amestecătură) între individualism și o așa numită generozitate, între altruism și egocentrism, un fel de combinație a mundanului cu nelumescul, care mi se pare caracteristic pentru mentalitățile renascentistă și cea neoclasică. Este, în opinia mea, una din numeroasele forme sub care s-a manifestat „umanizarea sacrului", „mundanizarea nelumescului", o confuzie teribilă a unor noțiuni ireductibile și ireconciliabile.
„Căci cea mai de preț și mai îndreptățită deprindere (skill) a unui om cu o înțelegere superioară e să știe să fie la același nivel cu tovarășii săi." Ceea ce, pentru sfânt, e un semn al asumării kenozei hristice, al sensibilității hrănite și desăvârșite de sensibilitatea  Dumnezeului făcut Om printre oameni („la același nivel cu tovarășii săi"), este pentru Steele o deprindere, un meșteșug (skill), consecință a unei oarecare „științe de a fi egal cu celălalt" - ceva superficial, un produs uman, având de-a face mai degrabă cu un curtean decât cu un „om cu o înțelegere superioară."
Principala grijă a  gentlemanulului pare a fi aceea de „a-i plăcea celuilalt". „Umanitatea/omenia (Humanity) îl obligă pe gentleman să nu facă nici un reproș vreunei alte componente umane, căci ce ar putea avea în comun ei, cei cărora li se reproșează, cu cei mai virtuoși și mai vrednici dintre noi?" „Când un  gentleman vorbește grosolan, s-a îmbrăcat curat fără nici un rost." „Nivelul bunei-creșteri se arată mai degrabă în a nu aduce niciodată ofense, decât în a face lucruri îndatoritoare."
„Umanitatea" este, bineînțeles, o noțiune dată, la îndemâna bunului simț. E vorba de „omenia" propriu renascentistă, care nu e, în fapt, decât o „sub-umanitate". Căci ce fel de umanitate ar putea fi fără un Dumnezeu? Nu putem vorbi de un uman fără a vorbi de un Dumnezeu. Un alt concept cheie este „buna-creștere". Omenirea/umanitatea e redusă la „buna-creștere"; aceasta ar trebui să fie izvorul delicateții (gentleness) față de ceilalți - o regulă de comportament, un cod de maniere - o relație convenționalizată la maximum. Mai mult, „în judecățile sale, e de o desăvârșită chibzuință, își domină partenerii fără să-i lase să observe asta". Voința de a domina, de a se impune sub masca generozității, e o altă ipostază a individualismului renascentist, ascuns sub aparența unor intenții altruiste. Gentlemanul, ca și omul Renașterii, e un actor prin excelență. „Spezzatura" și „desinvoltura" pe care curteanul trebuia să le deprindă și să le cultive își găsesc echivalentul în „îndemânarea" și „repeziciunea" cu care „în tot ceea ce face are atâta succes încât, cu tot atât de multă discreție în viață ca oricare alt om, el nu e, nici nu pare, viclean."
Distincția între eul public și cel privat este din nou prezentă și de o importanță majoră. Un gentleman nu ar trebui „să trădeze niciodată, într-o conversație, o imaginație coruptă." „Starea sa de spirit îl scutește de orice necesitate de a-și studia aerul, și are această distincție aparte - și anume că neglijența lui e neafectată". Se poartă întotdeauna cu o „nepăsare grațioasă" și are o „seninătate proprie gentlemanului."
„Grațios" e un alt cuvânt cheie, evocând din nou curteanul lui Castiglione, implicând artificialitate și disimulare. Cât de diferită e delicatețea și gingășia ce vin din inima arzătoare a sfântului! Dar să mai rămânem la textul lui Steele, urmând ca apoi să trecem la portretul sfântului, în nădejdea de a evidenția un contrast cât mai clar.
Există, în textul lui Steele, unele instanțe anume ale acelei „confuzii uimitoare" de noțiuni și idei ireconciliabile despre care am vorbit.
„Cu cât omul e mai virtuos, cu atât va fi mai natural aproape de însușirile de gentil și agreabil". Cuvântul „virtuos" este clar golit de conținutul său religios, și folosit ca etichetă, am putea presupune, pentru „bine crescut" sau „bun la suflet".  Gentlemanul este „cel ce-și îndeplinește cu succes cele câteva  datorii de viață" și se spune „dictatelor onoarei(?) și religiei(?)". Cuvintele sunt din nou golite de conținutul lor originar și folosite doar ca etichete, sau mai degrabă pentru a arăta „încuviințarea" sau „neagresivitatea" autorului față de religie. A fi religios sau nu e o chestiune de bună-creștere. Și cum asta nu e complet demodat, ba chiar adaugă o considerabilă notă de distincție „aerului" sau „ținutei" gentlemanului, de ce n-ar fi el religios sau virtuos? „Ceea ce se opune eternelor reguli ale rațiunii și ale bunului-simț trebuie exclus, sub orice formă, din purtarea unui om bine-crescut". Perspectiva eternității nu lipsește deci, cum nu lipsea nici în Evul Mediu, dar - surpriză - eterne sunt „regulile rațiunii și ale bunului simț": o mentalitate, iată, de negustor sau de mic-burghez, ca și o ilustrare a lipsei, în protestantism, a unei transcendențe reale, protestantism dintre ale cărui modele face parte, după cum vom vedea, și cel al gentlemanului.
Însă și mai uimitor este următorul pasaj: „Așteptarea fermă și nestrămutată a vieții de dincolo îl face să devină astfel; umanitatea și sufletul său bun, întărite de simțul virtuții, au asupra lui același efect (...)"
Acest fel de „liberalism" nu e un „nihilism" deschis (activ)(în termenii pr. Rose), ci mai degrabă unul pasiv, fundamentul neutru pe care urmează să se dezvolte stadiile mai avansate ale nihilismului. „Atitudinea sa față de adevăr nu e una de ostilitate declarată, fățișă, și nici măcar una de indiferență voită (indiferența, din nou un cuvânt cheie), ci mai degrabă una pentru care adevărul, în ciuda anumitor aparențe, nu mai stă în centrul atenției. „Liberalul" mai vorbește încă, cel puțin la ocazii convenționale, despre „ adevăruri eterne", despre „credință", „demnitate umană", despre „înalta misiune a omului", despre „spiritul său neobosit", și chiar despre „civilizația creștină"; este însă destul de limpede că aceste cuvinte și-au pierdut semnificația lor de odinioară. Nici un liberal nu le mai ia în serios; ele reprezintă de fapt, niște metafore îndrăznețe, pure ornamente lingvistice, concepute cu scopul de a trezi reacții de ordin emoțional, și nu intelectual - reacții condiționate de tocirea, perimarea acestor cuvinte, încercând să mențină trează amintirea unei vremi când ele aveau un înțeles pozitiv, serios." Adevărul a fost, cu alte cuvinte, „reinterpretat", vechile forme au fost golite de conținutul lor și au fost înzestrate cu unul nou, cvasi-nihilist.(2)
Viziunea liberalului protestant asupra vieții de apoi, ca, de altfel, asupra multor chestiuni de ordin spiritual, se reduce la o minimă profesiune de credință, care maschează, de fapt, credința sa în nimic. „Viața de apoi a devenit, în concepția populară, o lume subterană de umbre, un loc menit să ofere „binemeritata odihnă" după o viață de trudă. Nimeni nu are o idee prea clară despre acest tărâm, de vreme ce el nu corespunde nici unei realități; e mai degrabă o proiecție de natură emoțională, o consolare pentru cei ce preferă să ocolească adevăratele implicații ale lipsei lor de credință."(3)
Incapacitatea liberalului protestant de a crede în viața de apoi e dată, în realitate, de faptul că el nu crede decât în această lume, căci nu a gustat, nici nu cunoaște, nici nu crede în cealaltă lume. Rezultatul combinării terminologiei creștine cu o evidentă vanitate lumească este, după cum s-a arătat, ridicol sau hilar: „datoriile de viață", „dictatele onoarei", „un om natural virtuos și plăcut", „eternele (iar în alt loc, „nemuritoarele") reguli ale rațiunii și bunului-simț", „în așteptarea unei alte vieți", „simțul virtuții și al fireștii bunătăți".
 Ca o altă ilustrare a credinței obscure de care am vorbit, iată un pasaj: „Unul ca acesta nu își privește propria viață ca pe un fapt de moment, trecător, dezorientant, alcătuit din fleacuri plăcute și griji acaparante, ci o vede în cu totul altă lumină; durerile sale sunt trecătoare și bucuriile nemuritoare. Reflectând asupra morții, el nu se gândește, trist și mohorât, că va părăsi tot ceea ce îl încântă aici, ci că e ca o noapte urmată de o zi nesfârșită". Am putea observa aici unele similarități, însă doar aparente, sau formale, între mentalitatea neoclasică și cea renascentistă. De asemenea, se poate observa că nu se pomenește nimic de credința sau nădejdea în Dumnezeu, singurul care poate deschide în fața omului perspectiva nemuririi. Nu vedem niciunde fundamentul, temeiul care ar îndreptății o astfel de perspectivă, motivul pentru care viața nu e privită ca  „un fapt trecător, un fapt de o clipă", nu vedem în ce ar fi înrădăcinată această credință în nemurire. Vedem însă, pe de altă parte, că  „bucuriile sunt nemuritoare" și  „durerile trecătoare".
„Gentlemanul e un om liber", spune Steinhardt. Omul medieval se eliberase de frică, ambiție, invidie, prin cunoașterea adevărului, prin înțelegera situării sale într-o lume creată și orânduită de Dumnezeu. Omul neoclasic este, și el, eliberat; adică indiferent. „Cel mai important țel al vieții sale este de a se menține indiferent atât față de ea cât și față de toate bucuriile ei. E adevărat că Părinții Răsăriteni vorbesc despre o „apatie" (în sensul de  „nepătimire"), o purificare de patimi care ar trebui dobândită de cel ce vrea să se unească cu Dumnezeu.(4) Sufletul „dobândește nepătimirea în care se unește, prin dragoste cu Dumnezeu, și se desparte, în tendințele sale, de trup și de lume". Îns㠄patima" pentru Dumnezeu e necesară cu orice preț. „Dar avem, negreșit, nevoie de „patima" pentru Dumnezeu, care se află în proporție inversă cu patima pentru lucruri".(5) „Sfinții au ajuns la simplitatea pură pentru că au depășit în ei și au lăsat în urmă orice dualitate, orice duplicitate", spune Sf. Maxim. Au lăsat în urmă conflictul dintre suflet și trup, dintre intențiile bune și faptele împlinite, dintre aparențele înșelătoare și gândurile ascunse, dintre ceea ce pretindem a fi și ceea ce suntem de fapt. „S-au simplificat pentru că s-au dăruit în întregime lui Dumnezeu. Și acesta e motivul pentru care se pot dărui în întregime oamenilor.(7) „Dacă evită uneori să numească, cu brutalitate, pe nume slăbiciunile acestora, o fac pentru a nu descuraja, și pentru ca și în ei să sporească rușinea, delicatețea, recunoștința, simplitatea și sinceritatea".(6) Pe când, în cazul gentlemanului, „el își domină tovarășii și menține același avantaj asupra oricărui tip de om, la orice nivel s-ar găsi acesta". „Dispoziția agreabilă" a gentlemanului, decurgând dintr-un „talent al discernământului" (good-judgement), este corespondentul permanentei delicateți și a înțelepciunii sfântului - expresie a profundei sale compasiuni pentru ceilalți.(8)
 
 

2. Gentlemanul sau „omul conversației". Comunicare și pseudo-comunicare.

Voi începe aici de la aserțiunea lui Steele, anume c㠄gentleman" e un sinonim perfect pentru un om al conversației (Man of Conversation). Conversația întreținută de acesta nu e, de fapt, un dialog, ci numai un monolog (deși nici acest termen nu e, cred, potrivit). Un dialog presupune disponibilitatea vorbitorului de a-l vedea pe celălalt ca subiect, ca ireductibil altul, și nu ca obiect - drept ceva ce ar putea fi controlat și dominat complet. La un nivel mai profund, dialogul ontologic înrădăcinat în dialogul veșnic, total, dintre persoanele treimice, își are realizarea maximală sub forma rugăciunii.
Dl. Paleologu spunea la o conferință că nu poate exista vreo elită fără o conștiință a transcendentului, a ceva diferit de el însuși, la care se poate raporta, pe sine, în permanență. Iar Părintele Stăniloae scria: „E foarte important ca, în tot ceea ce facem, să ne vedem în legătură cu Dumnezeu, cu privire la El".(9)
Sfinții acordă o valoare infinită celui mai sărac și mai umil dintre oameni pentru că, prin Întrupare, Dumnezeu însuși a acordat această valoare infinită fiecărui om. În fiecare om ei Îl văd pe Hristos Însuși, văd creaturi în care sălășluiește taina și nemărginirea Creatorului. Ca o observație, aș vrea să notez aici că nu există, în textele lui Steele, vorbind despre dialog, despre gentilețe (în sensul de gentleness, nu gentility), nici un semn de familiaritate cu sentimentul tainei persoanei celuilalt, și al realei și ireductibilei sale alterități, în lipsa căreia nu se poate vorbi de dialog. Și credem că nu greșim văzând în aceasta un aspect al unei trăsături esențiale a protestantismului, accea de a nu admite vreo posibilitate ca omul să se apropie (nu doar metaforic sau discursiv) de Dumnezeu (și, prin asta nici de celălalt), să intre în comuniune cu El, să-L vadă, să-L experieze.
V-aș supune atenției câteva opoziții pe care am crezut că le pot identifica-destul de relevant, cred:
- Dăruirea de sine, ca și condiție a comuniunii/cării/vs/Individualismul neoclasic și renascentist
-tu /vs/ ei (cf. următoarelor pasaje din eseul lui Steele din The Spectator:
„(...) căci ce-ar putea avea în comun ei, cărora li se reproșează, cu cei mai virtuoși și mai vrednici dintre noi?", sau: „oricare dintre cititori își poate aduce dinaintea ochilor, din propria experiență, acele mulțimi de creaturi(!) fără nici o valoare, care infestează toate locurile de întrunire".
-tovarășul meu - sălaș al tainei și nemărginirii (ca persoană, ca subiect, ca fiind „după chipul" dumnezeiesc)/vs/tovarășul meu - ca obiect, rânduit printre lucruri moarte
-„egalitarianismul" creștin /vs/ „egalitarianismul" umanist
-dialogul cu celălalt = dialogul cu Dumnezeu/vs/ „arta" neoclasică a conversației
-„chemarea" (existențială) a unui om către celălalt, prin cuvinte/vs/neinteresul pentru ceilalți, în „conversație"
-responsabilitatea de a răspunde /vs/ nici o responsabilitate, pentru Gentleman
-Cuvântul-putere creatoare/vs/cuvântul=bavardaj, pălăvrăgeală
Celălalt reprezintă, în relația/dialogul său cu mine, un infinit izvor al tainei. Sfântul Isaac Sirul spune: „Nu încerca să faci deosebire între cel vrednic și cel nevrednic, ci toți oamenii să fie pentru tine deopotrivă în bunătatea ta" (/vs/ neoclasicul „ei" din opoziția menționată)
„A plăcea celuilalt" e un concept important. Gentlemanul lui Steele e mai aproape de încercările curteanului de a obține favoarea prințului - în cazul nostru, a tovarășilor sau a gazdei, pentru a-și satisface interesele ascunse. Iată ce spune Sfântul Isaac: „Când îți întâlnești semenul, nevoiește-te să îl cinstești peste meritele sale. Sărută-I mâinile și picioarele și laudă-I virtuțile inexistente".
Relația unui om cu celălalt prin cuvânt e atât de absolută, încât trebuie să răspundă necondiționat chemării sale. Nu se poate evita responsabilitatea de a răspunde, de a reacționa la chemarea celuilalt. „Aproapele constituie cuvântul ontologic viu și de-viață-făcător al lui Dumnezeu către noi și, la rândul meu, eu sunt cuvântul ontologic viu și de-viață-făcător al lui Dumnezeu către aproapele meu".(10)
În concluzie, ceea ce am încercat să arăt e că modelul neoclasic al Gentlemanului e unul extrem de superficial, produsul unei mentalități asemănătoare; ca orice dialog dintre oameni rămâne la stadiul de monolog dacă nu e înrădăcinat în dialogul veșnic al Treimii, c㠄dispoziția agreabilă" și „chibzuința"(discernământul) nu reprezintă un „talent" sau un  „meșteșug", ci țin de domeniul sfințeniei, de sensibilitatea rafinată a Sfântului și de arzătoarea sa dragoste pentru ceilalți.

NOTE
1)Dumitru Stăniloae, Rugăciunea lui Iisus și experiența Duhului Sfânt, Deisis, Sibiu, 1995, p.44-45
2)Pr. Serafim Rose, Nihilismul și Revelația lui Dumnezeu în inima omului, București, Anastasia, 1995, p.29
3)Pr. Serafim Rose, op.cit., p.32
4)Sfântul Maxim Mărturisitorul, Cunoașterea fără patimă a lucrurilor dumnezeiești nu convinge mintea să disprețuiască întrutotul lucrurile lumii.
5)Pr. D. Stăniloae, Trăirea lui Dumnezeu în ortodoxie, Cluj, Dacia, 1993, p.120
6)Dumitru Stăniloae, Rugăciunea lui Iisus și experiența Duhului Sfânt, Deisis, Sibiu, 1995, p.46
7)Idem, p.47
8)Idem, p. 46
9)Ibidem
10)Idem, p.35