Document
Marius Oprea
1948 - anul naæterii Securității
 

30 ale lunii august din anul 1948 a arătat o față mohorâtă Bucureætiului. "Plouă a toamnă. E liniæte æi e trist...", scria în jurnalul ei intim la acea dată Alice Voinescu, o mare doamnă din elita intelectuală a „foætilor exploatatori burghezi" din perioada interbelică . Acest fundal sumbru aparține tabloului zilei în care istoria noastră postbelică a consemnat naæterea Direcțiunii Generale a Securității Poporului, principala instituție cu atribuții represive a regimului comunist din România. Intâmplările din acea zi, circumstanțele apariției temutei poliții politice comuniste æi primele acțiuni ale Securității sunt obiectul capitolului de față.

*

Decretul 221 pentru înființarea æi organizarea DGSP a fost publicat în Monitorul Oficial nr.200 din 30 august . Atribuțiile instituției erau stipulate fără echivoc la articolul 2 („apărarea cuceririlor democratice æi asigurarea securității Republicii Populare Române contra duæmanilor din interior æi exterior") æi, ca atare, pentru cei înregimentați deja în acțiunile represive ordonate de comuniæti pentru „lichidarea duæmanului de clasă" în numele „consolidării democrației populare", înființarea Securității nu a reprezentat o discontinuitate în „muncă". Era practic o mai bună repartizare a atribuțiilor æi o centralizare a activității represive de care se ocupa acum, cu preponderență, noua Direcțiune, cât æi o schimbare de titulatură. Organizarea, încadrarea cu personal æi dotările urmau să se reglementeze „prin deciziunile æi instrucțiunile interioare ale Ministerului Afacerilor Interne", în cadrul căreia aceasta funcționa. Bineînțeles, reglementările aveau un caracter secret, devenind executive imediat după înscrierea lor în registrul hotărârilor interne ale MAI æi comunicarea către conducerea Securității, care trebuia să le aducă la îndeplinire. Ofițerii de securitate, conform articolelor 4 æi 5 ale Decretului, erau singurii competenți în a instrumenta infracțiunile „ce privesc regimul", pe întreg teritoriul țării, în baza instrucțiunilor interne. Instrucțiunile, ca æi statutul, normele de încadrare æi promovare a personalului, cât æi bugetul în detaliu constituiau date secrete (bugetul, prin derogare de la Legea contabilității publice, conform dispozițiilor din legea fondului pentru cheltuieli în interese superioare de stat, se publica numai ca sumă globală a cheltuielilor DGSP în cadrul bugetului MAI) .
Decretul 221 nu făcea decât să legifereze într-un text unic un complex de hotărâri anterioare ale conducerii comuniste, în baza cărora acțiunile îndreptate cu precădere împotriva opozanților regimului au fost în cele din urmă centralizate în sarcina acestei noi insituții. Naæterea Securității a fost rezultatul unui proces care a început la 6 martie 1945, dată după care infiltrarea Ministerului Afacerilor Interne de către comuniæti a luat proporții din ce în ce mai serioase æi s-a finalizat practic în 10 iulie 1948, când Secretariatul Comitetului Central al PMR lua în discuție æi aproba propunerea ministrului de interne Teohari Georgescu, de reorganizare a Direcției Generale a Siguranței Statului, sub noua titulatură . Ca æi Republica Populară Română, Securitatea a fost înființată prin decret la finalul luptei comuniætilor de cucerire a puterii, ca un corolar al acesteia, reprezentând momentul de maturizare a represiunii ca armă politică, determinantă în succesul pe care comuniætii l-au înregistrat în impunerea regimului lor. Astfel, noul regim „s-a autocertificat în mod oficial drept un stat polițienesc" : Securitatea avea ca scop declarat „apărarea cuceririlor democratice", adică menținerea æi consolidarea sistemului, prin anihilarea oricărei dizidențe față de linia impusă de conducerea comunistă. Inființarea ei reprezintă punctul final al procesului de instaurare a dictaturii proletariatului în România, în accepția sa formulată de Lenin - „puterea bazată pe forța neîngrădită de lege", înlocuită cu o legalizare a terorii „în termeni clari, fără echivoc" .
În ziua mohorâtă care coborâse peste capitala României Populare cu ocazia naæterii Securității, la 30 august 1948, Alice Voinescu mai nota în jurnalul ei, printr-o stranie coincidență: „Nu vă cer să ne iubim unii pe alții, ci împreună să urâm imperialismul - a spus, la Breslau, Fadeev. E darea peste cap nu numai a creætinismului, ci æi a umanismului elin. Ce ar spune Antigona de această predică despre ură? Se dau pe față tot mai mult..." . Într-adevăr, dacă în 1945-1947 represiunea fusese mascată în cadrul vechilor structuri polițieneæti sau a celor cu atribuții informative, fiind utilizată æi adaptată situațiilor în lupta împotriva opozanților politici de fidelii comandamentelor comuniste din interiorul acestor instituții, la 30 august 1948 sosise timpul ca masca să cadă.

La început a fost discursul

În primele momente după preluarea puterii executive, prin impunerea unui guvern aflat sub influență comunistă, îndeosebi ca urmare a intervenției dure a ocupației sovietice decât datorită propriilor eforturi, au existat la nivelul conducerii PCR două tipuri de discurs despre utilizarea represiunii în impunerea hegemoniei asupra țării. Cel dominant era coleric, pe alocuri ura de clasă depăæind cu mult realitatea propriei puteri, dar în subsidiar un altul, ceva mai organizat, analiza posibilitățile æi descoperea căile de distrugere treptată a structurilor vechii societăți. Dar era numai o diferență de ton în abordarea subiectului, care privea datoria supremă a comuniætilor - nimicirea duæmanului de clasă. Prima țintă au constituit-o colaboraționiætii regimului antonescian æi legionarii, comuniætii limitându-se deocamdată la aceste categorii, pentru a rămâne în consonanță cu spiritul vremii. Dezideratul lichidării lor a fost făcut public încă din primele momente după răsturnarea regimului antonescian. La o întrunire din fața sediului central al PCR, în cuvântarea prilejuită de intrarea trupelor sovietice în Bucureæti, Gheorghiu Dej arăta: „Răsturnarea regimului hitlerist al lui Antonescu a însemnat o mare victorie în drumul spre libertatea deplină. Dar nu trebuie să vă lăsați îmbătați de succes. Lupta nu a încetat. Trebuie să loviți mai departe rămăæițele bandelor legionare, actualul pericol intern, æi pe sprijinitorii lor, să luptați pentru curățirea întregii vieți publice, a aparatului de stat, a instituțiilor, de ultima rămăæiță fascistă. Tovarăæi muncitori, legionarii trebuiesc zvârliți afară din fabrici. Fascismul trebuie strivit. Am cucerit astăzi libertatea. Dar ea trebuie consolidată" . După mai puțin de o lună, în articolul de fond al numărului 3 din „Scânteia" (23 septembrie 1944), intitulat „Datoria noastră în momentul actual", se arăta: „Comuniætii trebuie să mobilizeze masele poporului spre a veghea æi lupta împotriva sabotorilor legionari æi prohitleriæti, să mobilizeze la descoperirea æi demascarea lor, la lupta pentru nimicirea lor... DATORIA ACEASTA ESTE O DATORIE SUPREMĂ. Regimul democratic æi sarcina democratizării ar fi lipsite de conținut, dacă nu s-ar lua măsuri dintre cele mai severe împotriva duæmanilor de moarte ai poporului". În continuare, „duæmanii de moarte" erau astfel enumerați: legionarii, hitleriætii, cuziætii, prohitleriætii „de teapa lui George Brătianu", care „îæi râd în barbă, se folosesc de libertatea personală pentru provocațiuni hitleriste, unii ascunæi, alții fățiæi, împotriva libertății poporului român ținut în cătuæe de ei æi ai lor, atâta amar de vreme" . Bineînțeles, prima măsură împotriva acestor inamici urma să fie anularea „libertății personale". Atacuri similare, din ce în ce mai virulente æi-au găsit zilnic loc discursurile liderilor comuniæti æi în presa de partid a vremii. Țintele au fost identificate treptat într-o arie din ce în ce mai cuprinzătoare de categorii politice æi sociale, pe măsura consolidării puterii comuniste. Densitatea acestor atacuri, a căror antologare ar ocupa un spațiu imens, îl determina pe autorul anonim al unui articol din oficiosul PNȚ „Dreptatea" să gloseze pe marginea lor, încă din 2 septembrie 1944, câteva rânduri cu valoare de premoniție: „Cine a avut buna inspirație de a păstra ziarele care au apărut de la 23 august æi până astăzi în Capitala noastră îndelung răsunătoare æi amabilă, nu se va plictisi la bătrânețe... Astăzi, însă, ne lipseæte perspectiva istorică pentru a glumi, iar desfăæurarea rapidă a evenimentelor nu acordă timpul necesar încercării unui sentiment de ruæine" .
Dincolo de declarațiile belicoase ale comuniætilor, momentul trecerii la fapte nu trebuia, în viziunea lor, ca æi a mentorilor æi protectorilor sovietici, să întârzie. Punerea în practică a amenințărilor proferate a fost posibilă îndeosebi după instalarea guvernului Groza. Pe primul loc, între inamicii declarați figurau legionarii. Ca urmare, la numai patru zile de la acest eveniment, într-o æedință a activului central al partidului împreună cu miniætrii comuniæti din 10 martie 1945, în vreme ce Teohari Georgescu a adus vorba de arestarea liderului sindicatului de la Societatea de Tramvaie Bucureæti, ai cărei muncitori se manifestau în marea lor majoritate deschis æi cu curaj împotriva comuniætilor, Vasile Luca a reacționat dur: „Aæa, nu aæteptați nici un fel de lege pentru legionari! Trebuie arestați cei pe care îi avem în mână... æi trebuie folosiți oamenii noætri pentru arestări". La interpelarea primului ministru Groza, care invoca necesitatea unei „selecționări serioase", pentru c㠄închisorile sunt pline de țărani æi muncitori", în marea lor majoritate găsiți vinovați de a fi fost membri de rând ai miæcării legionare, replica lui Vasile Luca nu s-a lăsat aæteptată: „Mai bine să arestăm zece nevinovați, decât să scăpăm un bandit!" O soartă similară hărăzea liderul comunist æi celor epurați: „Toți cei epurați trebuie adunați æi băgați în lagăr, puæi la muncă obætească. Æi apoi vom vedea cine se poate reabilita" . Dar la începutul lunii martie a anului 1945 era prea devreme pentru asemenea acțiuni în forță, de internare în lagăr în baza unor simple dispoziți, măsură pe care autoritățile „democrației populare" aveau totuæi să o întreprindă peste mai puțin de un deceniu - într-un timp în care chiar „justițiarul" Vasile Luca va cădea victimă terorii comuniste. Când problema epurărilor a fost reluată peste două săptămâni, la o æedință a Frontului Unic Muncitoresc, a izbucnit un mic conflict între reprezentanții social-democrați æi comuniæti pe acest subiect, cei din urmă acuzând pătrunderea în PSD a numeroase „elemente fasciste" æi recomandând excluderea lor, urmată de internarea în lagăr. Prilej cu care a avut loc un schimb de replici între Gheorghiu Dej, Lothar Rădăceanu æi Ana Pauker: „Dej: - Am pus să bată acum la maæină lista complectă a legionarilor strecurați la social-democrați... Noi lucrăm repede. Dacă e legionar, îl băgăm în lagăr æi pe urmă vedem. Că e UP-ist (în Uniunea Patriotică - n.n.) sau social-democrat sau comunist, nu ne priveæte.
Rădăceanu: - Dar de ce să băgați în lagăr oameni nevinovați?
Dej: - Mă rog, dacă a fost legionar.. .
Rădăceanu: - Dar cine să constate aceasta?
Dej: - Pe bază de mărturii... Să spunem că despre cutare vin doi muncitori să spună că uite, cutare a purtat cămaæa verde...
Pauker: Æi dacă noi îi facem vreun reproæ tovarăæului Teohari, este că lucrează prea încet. Pentru că nu se poate ca în România să nu fie până acum 50.000 legionari arestați".
Nu peste multă vreme, la æedința din 2 aprilie 1945 cu miniætrii comuniæti, Ana Pauker a cerut creæterea vigilenței membrilor de partid din guvern. Reamintind disputa cu social-democrații, ea a precizat: „Dacă ei sunt oameni cu cap, trebuie să înțeleagă. În Franța, unde a fost o miæcare de partizani la care au participat sute de mii æi milioane de oameni, au fost arestați acum 40.000, în Jugoslavia, Bulgaria iarăæi zeci de mii. Apoi în România, în care a fost rebeliune legionară, stăpânire germană, trebuie să fie cel puțin tot atâția arestați".  Ulterior, în aceeaæi chestiune, la o æedință a Comitetului Central al PCR din 14 mai 1945, Gheorghiu Dej s-a arătat æi mai vehement: „tot ce a fost bandit trebuie arestat!" .
Faptul că, fiind vorba de colaboraționiætii regimului antonescian æi de legionari, duæmanii lor de moarte, Luca, Pauker æi Dej îæi mai pierdeau cumpătul, nu justifică întru totul lipsa de realism a propunerilor lor. La aceeaæi æedință din mai, în care Dej preconizase arestări masive æi imediate, Emil Bodnăraæ a făcut o succintă æi riguroasă analiză a instrumentelor represive aflate la îndemâna comuniætilor, lăsând să se înțeleagă că dezlănțuirea valului de teroare trebuie deocamdată amânată: „Sectorul armatei este foarte slab, dar sectorul tov. Teohari este în mâinile noastre... Aparatul nostru de interne trebuie să ætie tot æi nimeni să nu poată câætiga capacitatea de a face informații. Reacțiunea este foarte hotărâtă să forțeze aparatul nostru. Trebuie unificarea serviciului informativ æi întărirea aparatului executiv, precum æi a grănicerilor - paza granițelor nu trebuie să fie o preocupare a Ministerului de Război, ci tot a internelor. Trebuie să venim cu câteva proiecte de reorganizare a aparatului de interne æi trebuie chiar forțată mâna regelui, pentru ca mijloacele să ne fie puse la dispoziție" . În doi ani de zile, majoritatea măsurilor preconizate de Bodnăraæ aveau să devină realitate, ele crescând eficiența instrumentelor represive aflate la îndemâna comuniætilor. La fel de lucizi æi ponderați s-au arătat, în lunile care au urmat instalării guvernului Groza, Lucrețiu Pătrăæcanu æi Teohari Georgescu, ei opunându-se dezlănțuirii imediate a unor arestări masive. În æedința CC al PCR din 25 iulie 1945, Pătrăæcanu îæi preciza astfel punctul de vedere: „Am avut acest principiu: să lovim oamenii care au făcut fapte criminale. Dar să nu fie aceleaæi criterii pentru conducătorii de organizații, la fel pentru cei care au mers cu curentul æi n-au făcut nimic" . Pragmatic, dar cu atât mai eficient în utilizarea represiunii ca mijloc, fără să o revendice ca scop, ca act de răzbunare, s-a arătat la aceeaæi æedință æi ministrul de interne Teohari Georgescu: „La Satu Mare a fost un caz cu un popă reacționar, din cauza căruia comuniætii nu puteau intra în sat. Ei au cerut să fie arestat. Am întrebat: după arestare, dacă o să te duci în sat să faci propagandă comunistă, te alungă țăranii cu topoarele; aæa se face muncă politică, aæa luptăm noi împotriva reacțiunei?... Nu putem noi, cu un mănunchi de oameni cu care am început activitatea politică, care abia după 23 august au devenit o forță formidabilă, nu putem întrebuința metodele acestea de arestări æi epurări fără lămurire politică, fără mobilizarea maselor" .
Între cele două opțiuni, prima, a represiunii imediate æi fără cruțare æi cea de-a doua, a amânării ei, în vederea derulării pas cu pas, concomitent cu ascensiunea comuniætilor la putere æi utilizată ca mijloc de realizare a acestei ascensiuni, ultima a avut câætig de cauză. Faptul s-a petrecut probabil sub impulsul reprezentanților sovietici care controlau partidul comunist, întrucât era evident ca ei să dorească evitarea tulburărilor, care ar fi însoțit valurile de arestări în spatele frontului æi, după încetarea războiului, ar fi putut provoca o inerentă coalizare a populației într-o miæcare ostilă ocupației sovieto-comuniste, ducând æi la pierderea brumei de încredere pe care guvernul Groza æi-o câætigase. Aæa că, treziți din beția puterii æi domolindu-æi setea de răzbunare, Ana, Luca æi cu Dej s-au văzut nevoiți să amâne cu câțiva ani momentul în care vor băga, într-adevăr, „spaima-n burgheji".
Distanța între dorința arzătoare a liderilor comuniæti de a-i vedea îngenunchiați pe opozanții regimului de democrație populară æi posibilitatea de a trece la reprimarea acestora cu ajutorul unui aparat polițienesc obedient a fost parcursă relativ rapid, datorită controlului pe care PCR îl avea asupra Ministerului Afacerilor Interne, prin Teohari Georgescu, secretar de stat din noiembrie 1944 æi deținător al acestui portofoliu după 6 martie 1945. O altă pârghie esențială utilizată de comuniæti în orchestrarea represiunii a fost justiția, de a cărei "reformă" s-a ocupat ca ministru comunist Lucrețiu Pătrăæcanu. Când pervertirea acestor două componente s-a încheiat æi controlul comuniætilor asupra lor a fost total, la finele anului 1948 a fost înființată Securitatea. Prezentăm cititorilor Intervalului în premieră stenograma celei dintâi æedințe de bilanț a Direcției Generale a Securității Poporului, prezidată de cei ce au înființat-o după chipul æi asemănarea KGB-ului sovietic: Alexandru Nicolschi æi Pintilie Gheorghe (pe numele său adevărat Pantelei Bodnarenko), ei înæiæi vechi ofițeri ai poliției politice sovietice infiltrați în PCR cu misiunea de a controla miæcarea comunistă.

Note:
1.  Alice Voinescu, Jurnal, Ediție îngrijită de Maria Ana Murnu, ed. Albatros, Bucureæti, 1997, p.532.
2.  Arhiva Serviciului Român de Informații, Fond Documentar , (în continuare: ASRI, Fond D), dos. 9036, vol.1, f.666 (publicat în „Cartea Albă a Securității", (în continuare: „CA"), editată de Serviciul Român de Informații, Bucureæti, 1997, p.474.
3.   Ibidem
4.  Arhivele Naționale, Fond CC al PCR - Cancelarie, dos.14/1948 (Protocol nr.1 al Æedinței Secretariatului CC al PMR din 10 iulie 1948).
5.  Dennis Deletant, România sub regimul comunist, Fundația Academia Civică, Bucureæti, 1997, p.74.
6    Dmitri Volkogonov, Lenin. O nouă biografie, Ed. Orizonturi - Ed. Lider, Bucureæti, f.a., p.269-270.
7.    Alice Voinescu, loc.cit.
8.   Arhivele Naționale, Fond CC al PCR - Cancelarie, dos.14/1948 (Protocol nr.1 al Æedinței Secretariatului CC al PMR din 10 iulie 1948).
9.    Dennis Deletant, România sub regimul comunist, Fundația Academia Civică, Bucureæti, 1997, p.74.
10.    Dmitri Volkogonov, Lenin. O nouă biografie, Ed. Orizonturi - Ed. Lider, Bucureæti, f.a., p.269-270.
11.   Alice Voinescu, loc.cit.
12.  Arhivele Naționale, Fond CC al PCR - Cancelarie, dos.15/1945, p.2,4.
13.    Ibidem, dos.22/1945, p.5,20,25 (stenograma æedinței Frontului Unic Muncitoresc din 22 martie 1945).
14.   Ibidem, dos.24/1945, p.6 (stenograma æedinței din 2 aprilie cu miniætrii comuniæti).
15.   Ibidem, dos.38/1945, p. 10 (stenograma æedintei Comitetului Central din 14 mai 1945).
16.    Ibidem, p.11.
17.   Ibidem, dos.65/1945, p.41.
18.   Ibidem, p.66.

PROCES-VERBAL

(Ne cerem scuze pentru deformarea tabelelor - formatarea lor s-a pierdut in procesul de convertire la html)

Astăzi 11 Februarie 1949, orele 10 a.m., a avut loc o ședință de analiză a muncii, a Direcțiunii Generale a Securității Poporului, pe perioada dela reorganizare - 1 Septembrie 1948 - pînă în prezent.
La ședință au participat tov. Ministru TEOHARI GEORGESCU și colectivul de conducere al Direcțiunii Generale a Securității Poporului, format din: tov. General Locot. PINTILIE GHEORGHE, tov. General Maior NICOLSCHI AL. și tov. General Maior V. MAZARU.
Ședința a fost condusă de tov. Ministru TEOHARI GEORGESCU.
Cu această ocazie tov. General Lt. PINTILIE GHEORGHE  a făcut o dare de seamă a muncii Direcțiunii Generale a Securității Poporului, care a cuprins chestiuni organizatorice și realizări și lipsuri înregistrate în această perioadă de timp.
Dsa începe prin a arăta că schema de organizare nu a fost suficient de aprofundată cu ocazia organizării; mai tîrziu s-a constatat o serie de lipsuri ca: neprevederea unor organe tehnice, administrative, precum și a șofeurilor necesari Serviciilor Exterioare.
Am crezut la început afirmă Dsa. că nu voi putea cuprinde munca, schema de organizare mi s-a părut puțin cuprinzătoare, cam anemică. În ultimul timp însă m-am combătut deoarece am observat că organele noastre au început să cuprindă munca.
Cu privire la situația organizatorică  tov. Director General PINTILIE GHEORGHE, arată următoarele:
Bugetul Direcțiunii Generale a Securității Poporului prevede un efectiv de 4.641 posturi; din aceștia ne lipsesc astăzi 1.273. Posturile ocupate sunt în număr de 3.549.
Această situație desfășurată pe grade se prezintă astfel:
Posturi Posturi Posturi Posturi
                                              Bugetare          Ocupate      Vacante     Excedentare
- General Locotenent 1 1 - -
- General Maior 3 2 1 -
- Colonel 30 7 23 -
- Lt. Colonel 35 15 20 -
- Maior 171 40 131 -
- Căpitan 430 100 340 -
- Locotenent 600 311 289 -
- Sublocotenent 900 311 160 -
- Plutonier Major Șef 371 358 13 -
- Plutonier Major 1.400 1.170 230 -
- Plutonier 300 481 - 181
- Sergent Major 200 142 58 -
- Serg. Major. Asim. 200 182 18 -
TOTAL 4.641 3.549 1.273 181
Cauza încadrării în grade mici este în primul rînd din motivul că nu s-a putut aprecia la început capacitatea oamenilor și apoi s-a lăsat oamenilor posibilitatea de înaintare.
Compoziția socială a personalului Direcțiunii Generale a Securității Poporului se prezintă astfel:
                                    Muncit.   Muncit.     Muncit.    Funcț.        Intel.        fără.      Total
                                      calif.      necalif.         agr.
Dir. G-rală 623 90 6 264 37 23 1.043
D.S.C. 154 27 3 84 15 4 287
Dir. Exter. 1.181 223 136 642 10 31 2.223
TOTAL 1.958 340 145 990 62 58 3.553
Procentaj 54% 10% 4% 28% 2% 2% 100%

Situația numerică a efectivelor Direcțiunii Generale a Securității Poporului împărțită pe bărbați și femei este următoarea:
    Bărbați Femei   Total
- Direcțiunea Generală 873 170 1.043
- Dir. Sec. Capitalei 245 42 287
- Dir. Exterioare 2.008 215 2.223
TOTAL 3.126 427 3.553

Personalul Direcțiunii Generale împărțit pe categorii de grade, se prezintă astfel:
                                              Dir. G-rală.        D.S.C     Dir. Exter.       Total pe țară
- Ofițeri superiori 22 5 32 59
- Ofițeri inferiori 398 111 633 1.142
- Subofițeri 450 157 1.481 2.088
- Asimilați 173 14 77 264
TOTAL 1.0431 287 2.223 3.553

Situația personalului Direcțiunii Generale repartizată după origina socială, se prezintă după cum urmează:
                                          m               .ț.s               .ț.m.           ț.b          .m.b.        Total
- Dir. Generală 479 313 25 1 225 1.043
- D.S.C. 140 79 7 1 60 287
- Dir. Exter. 1.041 704 74 7 397 2.223
Total: 1.660 1.096 106 682 3.553
Procentaj: 48% 30% 3% 19% 100%

Creșterea efectivului dela reorganizare pînă în prezent este următoarea:
- Efectiv existent la data reorganizării 1 Septembrie 1948 2.281
- Numiți dela 1 Sept. 1948 pînă în prezent  1.272
Total:  3.553

Compoziția națională a personalului Direcțiunii Generale a Securității Poporului este următoarea:
                              R.         E.       M.   Rus.   J.     C.    B.    G.    Ar.   P.     N.    It.   Total
- Dir. G-rală 890 127 7 5 1 1 1 6 2 1 1 1 1.043
- D.S.C. 260 22 2 1 - - - - 1 1 - - 287
- Dir. Exter. 1.781 192 205 15 12 5 3 3 3 - 4 . 2.223
TOTAL 2.931 341 214 21 13 6 4 9 6 2 5 1 3.553
Procentaj: 83% 10% 6% restul 1%  100%

Apartenența politică a personalului Direcțiunii Generale a Poporului este următoarea:
                                                       m. de p.        ne m. de p.   Total
- Dir. Generală 950 93 1.043
- D.S.C. 254 33 287
- Dir. Exter. 2.174 49 2.223
TOTAL 3.378 175 3.553
Procentaj 95% 5% 100%
Făcînd o privire asupra muncii desfășurată în decurs de 5 luni, Dsa. afirmă:
Dacă adîncim întreaga muncă a întregii Direcțiuni Generale, după ce ne-am consultat și am trecut în revistă toate Direcțiunile, Serviciile și Birourile din punct de vedere organizatoric, se poate spune că oamenii noștrii s-au familiarizat cu munca și o cunosc. În ultima lună - Ianuarie - din discuții colectivul concomitent a ajuns la concluzia rodului muncii care înainte nu se simțea.
La mine la început sa simțit neîncrederea, mai ales din cauză că aveam în vedere sarcinile date de Partid și Instituție și aveam în vedere lupta care se ascute. Prin luna Ianuarie oamenii s-au familiarizat mai mult cu munca  și aun început să adîncească problemele.
Cînd am accentuat asupra compoziției sociale, am ajuns ca majoritatea funcționarilor noștri să fie muncitori și țărani veniți din făbrici și care deși nu au știut să țină tocul în mînă, totuși astăzi putem spune că este un succes al tov. noștrii muncitori că au depus efort și au avut rezultate bune în muncă.
În fiecare Direcție a noastră s-a dat sprijin, de ex. Dir. Administrativă s-a ocupat cu dotarea unităților din țară cu toate cele necesare, cu renovarea localurilor, construirea aresturilor și mobilierelor, dotarea cu îmbrăcăminte, armament, mașini auto, etc.
Dacă dăm exemplu Galați și Iași, care în trecut nu au avut localuri, vedem că astăzi se prezintă într-o situație bună. Toate acestea s-au făcut din grija Direcțiunii Generale de a creia condițiuni favorabile de muncă serviciilor noastre. Însăși forma organizatorică impunea compartimentarea muncii, s-au creiat aceste condițiuni necesare de muncă în urma dotărilor care s-au făcut.
În prima lună am insistat nejust și aceasta îmi fac ca o autocritică că m-am lăsat influențat de metoda de muncă a Colonelului Popescu, să cer mărirea fondului C.I.S. Dacă vedem modul de folosire a fondului C.I.S. ne dăm seama că a fost întrebuințat nejust și că s-a dus o politică nejustă cu informatorii.
Prima cauză a fost că cu informatorii nu s-a dus o muncă pe  baza convingerii și prelucrării lor, nu au fost studiați ca să li se cunoască lipsurile și nevoile lor pentru a-i putea mai bine folosi. În prezent fondul  C.I.S. al Capitalei a scăzut dela 120.000 la 60.000 lei, cu toate că numărul informatorilor a crescut.
Condițiuni de muncă s-au creiat mai bune Serv. Exter. în special în urma dotării acestora, fondul C.I.S. nemaifiind întrebuințat pentru unele cheltuieli de furnituri sau alte necesități, iar oamenii dela aceste unități nu a mai trebuit să umble cu cerșitul sau să folosească abuzuri pentru a obține cu forța materialele necesare bunului mers al serviciului așa cum se întîmpla mai ales în Regionalele din afara Ardealului, unde situația era destul de grea.
Dacă analizăm cauza muncii dece a mers așa de greu și am lua ca exemplu pe tov. Birtaș care era unul din elementele mai bune, vedem că și el a mers cam slab pînă în luna Ianuarie.
Nu m-am orientat just, prin aceia că văzînd că tov. Nicolschi are 7 Direcții, am crezut că nu va putea cuprinde munca.
Din cunoașterea cadrelor așa cum vi le-am prezentat puteți să vă dați seama că nu s-a putut cuprinde munca nu din neglijență ci din cauză că oamenii sunt noi în aceste probleme. Dacă luăm pe tov. Gogu Popescu, putem spune că deabea acum o săptămînă s-a observat la el că începe să se familiarizeze cu munca deși i s-a dat multă atenție și a fost criticat și ajutat ca să simtă că primește ajutor.
Oamenii totuși au muncit și ca o parte pozitivă a lor se vede că și aci și la Regionale au depus sforțări în muncă și rezultatele se văd.
Am constatat că majoritatea Regionalelor au crescut. Asta nu înseamnă însă că au crescut 100%, dar am încrederea că oamenii cresc și vor merge spre mai bine. Tot ca parte pozitivă consider și faptul că noi am cerut dela oameni mai mult decît putea ei da.
În general aci și la Regionale se simte partea pozitivă a muncii, desigur cu lipsurile care le-am arătat.
Dacă ne vom întreba dacă s-a cuprins întreaga muncă, și dacă s-au sesizat sarcinile, putem spune că avem lipsuri și lipsuri mari încă cu toate succesele obținute.
De ex.: la Direcția Operativă se văd lipsuri, să luăm numai cele din ultimul timp cu Florescu și Șerban Secu, cînd i-am avut de patru ori în mînă și nu am știut să-i urmărim. Deasemeni la Direcțiunea Contrasabotaj  putem spune că suntem la început, poate sunt prea aspru, însă nu numai aci se observă acest lucru, ci și în întreaga țară. La fel și la Dir. III suntem cel mai slab. Poate că nu i-am dat atenție totuși ne-am ocupat și de această muncă.
La Direcția I-a am scăpat unele probleme ca de ex.: partidele politice, în această problemă nu am dus o muncă sistematică, nu i-am dat destulă importanță și nu am urmărit începînd dela mine fiecare chestiune care mi-a fost pusă în față. După revizuire am luat aceasta ca sarcină pentru îndreptare.
Ca părți negative mai sunt încă la Regionale pe linia Direcției V-a Cercetări, unde suntem slabi, cu metode vechi. Dar aci este și slăbiciunea Direcției I-a și a celor Operative, deoarece ducem un element la anchetă, se caută să se scoată dela el fără ca să se exploateze problema pe linie informativă. Noi trebuie să ajungem să avem putere și superioritate față de anchetat ca să obținem ce ne este necesar, fără să folosim însă metode vechi care ne sunt străine nouă.
Slăbiciuni mai sunt și la Cifru, Technic, Teleimprimator. Nu s-a descoperit pînă acum nici o scrisoare scrisă cu cerneală simpatică deși credem că au fost destule.
Aceste lucruri s-au analizat în spirit critic și am tras concluzii pentru îndreptare. Trebuie să începem să adîncim munca și să o analizăm.

Tov. General Maior NICOLSCHI Al. intervine și afirmă c㠄în ultimul timp ne-am ocupat cu problema legionară și am scăpat problema PN.T. În ultimul timp se observă că ei se adună și discută fără ca noi să fi reușit să îi rupem de massă. Aceasta se datorește și faptului că suntem prea angrenați în muncă."

Tov. Ministru TEOHARI întreab㠄care este comportarea tovarășilor din punct de vedere al disciplinei".

Tov. General Lt. PINTILIE arată că au fost abateri dela disciplină ca beție, șantaj și altele; nu am știut să ducem muncă cu oamenii, să-i educăm, să fim mai aproape de fiecare, în așa fel ca fiecare Director să-și cunoască oamenii și să stea de vorbă cu ei măcar odată pe lună. Oamenii au fost neglijați cu toate că sunt în majoritate membrii de partid, și dacă am analiza fiecare dosar în parte am vedea că omul datorită faptului că este îmbrăcat în uniformă i se cere mai multă demnitate, și de aceia îi sunt discutate toate lipsurile oricît de mici ar fi.

Tov. Ministru TEOHARI cere să i se spun㠄cîteva cuvinte despre școală și cum vede colectivul școlii educarea oamenilor noștrii".

Tov. General Lt. PINTILIE răspunde: Am discutat dela început să facem două școli, una de un an și alta de trei luni. În prezent avem două școli, una profesională și alta de radiotelegrafiști. Conducerea școlii este bună, și profesorii muncesc frumos. Condițiunile creiate sunt foarte bune iar munca se duce în bune condițiuni. După ce se termină seria prezentată mai facem o școală cu elemente din afară și apoi începem să scoatem din cadre, de jos, pentru calificare în așa fel încât să-i întărim din punct de vedere profesional și politic.

Tov. Ministru TEOHARI întreabă: „Școala care funcționează cuprinde toate problemele? În viitor nu vedeți o școală pe probleme?"

Tov. General Lt. PINTILIE afirmă: „Nu ne-am gîndit la aceasta, dar noi vrem ca oamenii să cunoască toate problemele."

Tov. General Maior MAZURU răspunde la întrebarea pusă, în continuare, „de fapt în școală se predă toate materiile care înglobează munca Securității, și în afară de aceasta elevii fac muncă practică pe teren. La sfîrșitul cursurilor se va face repartizarea după aptitudini, pe probleme, ținînd seama de înclinațiile pe care le-au avut în timpul școlii și de felul cum și-au însușit problemele."

Tov. Ministru TEOHARI GEORGESCU întreabă care este „situația disciplinei elementelor de răspundere ca Directori, Ajutorii lor și Șefii de Serviciu, aci și în țară, dacă au atitudine de comandă în muncă sau de îngânfare."

Tov. General Lt. PINTILIE arată ca o părere personală că se simte de sus pînă jos, la toți, îngînfarea. De exemplul raportul lui AMBRUS.
Însă se muncește foarte mult și în scurt timp vom reuși să lichidăm cu aceste lipsuri. Purtarea tov. de conducere, fără să greșesc, este demnă și justă, atât în viața familiară cât și față de subalterni. Sunt și cîteva excepții ca de ex.: Petrescu și Ceslauschi, cari au atitudine repezită în relațiile cu oamenii. La fel și la Gogu Popescu care nu ține seama de părerea oamenilor.
La Regionale nu pot reda comportarea; nu am reușit să cunosc toate abaterile, cred însă că jos există metoda de comandă.

Tov. Ministru TEOHARI GEORGESCU întreabă: luând conducerea de aci și din țară, cum privesc aceștia problemele care le au de rezolvat, cu seriozitate, politic, cu ușurință, sau prin prizma luptei de clasă?

Tov. General Lt. PINTILIE arată c㠄la început în această privință se simțeau lipsuri dar din zi în zi se simte că se îmbunătățește. În orice ocazie în discuțiile cu tov. unde ei nu vedeau politic sau vedeau superficial, i-am ajutat să învețe să se orienteze. La aceasta a contribuit și cititul și aprofundarea articolelor din Scânteia, unde Partidul trasează sarcini. În ultimul timp oamenii au crescut și simt răspunderea în muncă, ar fi însă nejust dacă a-și spune că nu mai privesc superficial, dar din zi în zi situația se îmbunătățește și oamenii capătă simț de răspundere.

Tov. Ministru TEOHARI GEORGESCU afirmă c㠄aceasta am ridicat din cauza lipsei de tristă memorie, că am scăpat în trecut problema legionară și la fel și acum cum ai arătat problema P.N.T. Am avut din păcate; cînd întrebam tovarășii cum merge, ei îmi spuneau că nu mișcă.

Tov. General Lt.  PINTILIE afirm㠄am avut și mai avem dese lipsuri, fără ca să exagerăm; cînd tov. vin și analizând cu ei munca prin prizma  autocritică, scot la iveală lipsurile lor. În concluzie la întrebare, se observă îmbunătățirea, iar noi cu conducerea trebuie să muncim mult pentru ca să ajungem să judece prin prizma luptei de clasă.
Dacă am analiza pe compartimente vom observa că nu am reușit pînă azi să pătrundem fiecare problemă, nu datorită că nu am văzut, ci din cauza muncii noi; cam greu mă descurc în hârtii; am luat angajamentul ca în toate sectoarele să întăresc munca."

Tov. Ministru TEOHARI GEORGESCU întreab㠄aș vrea ca tov. Pintilie să-mi arate cum a fost mânuit și întrebuințat bugetul. Dacă au fost deturnări de fonduri și dacă s-a făcut control asupra felului cum s-au mînuit sumele."

Tov. General Lt. PINTILIE răspunde: tov. MAZURU să arate acest lucru și dacă va fi nevoie îl voi completa.

Tov. General Maior MAZURU afirmă următoarele: de fapt bugetul întocmit pe anul 1948/1949 a fost făcut pe baza unei analize a tuturor necesităților ținîndu-se seama de faptul că pînă la acea dată Direcțiunile noastre Regionale nu au avut fonduri prevăzute pentru separarea localurilor, construirea aresturilor, mobiliere și rechizite. În majoritatea cazurilor oamenii noștrii umblau cu cerșitul sau abuzau prin a cere dela diferite librării sau alte persoane străine, rechizite, mașini de scris, mobilier și altele.
Acest lucru nu a putut să aducă decît prejudicii Instituției și lipsă de autoritate organelor noastre.
La întocmirea bugetului am ținut seama de toate aceste chestiuni și am prevăzut cele necesare, reușind să reparăm toate localurile, să construim aresturi și garaje, să dotăm unitățile noastre cu mobilier nou, cu mașini de scris și în majoritatea unităților și cu mașini auto.
Pentru ca să putem urmări cum s-au întrebuințat sumele repartizate, s-au înființat registre tip pe toate unitățile, unde s-au înregistrat sumele repartizate și felul cum au fost utilizate, făcîndu-se periodic controlul Cassei și registrului pentru a vedea dacă corespund.
Pentru ca să ușurăm munca organelor exterioare, - toate operațiile care privesc salariile - ștatele de plată cu fost întocmite lunar de Direcțiunea Generală astfel încît delegații au primit chitanțele și banii fără ca să fie nevoie să întocmească ștate de plată.
În legătură cu deturnările, pot afirma că pînă în momentul de față din controalele făcute nu s-a putut constata nici un caz de asemenea natură.
Procedîndu-se în acest fel bugetul a dat posibilitatea să creem condițiile necesare favorabile pentru ca munca să poată fi dusă în bune condițiuni.

Tov. Ministru TEOHARI GEORGESCU „să tragem concluzii asupra raportului dat". Dela venirea tov. PINTILIE în munca aceasta am avut legătură destul de strânsă cu el, aproape că nu a fost zi să nu ne vedem; totuși în aceste ocazii cu toate că s-au arătat unele lipsuri și s-a discutat material, nu sa folosit metoda de a discuta organizat.
Va trebui să discutăm odată cu o parte din Directori și apoi cu alta.
Tov. de cînd s-a reorganizat Securitatea s-au făcut pași foarte serioși, dacă am lua sub toate aspectele fără să scăpăm greșelile și lipsurile putem spune că avem un organ cu o compoziție serioasă. În perspectivă cu aparatul care îl avem și prin perseverența muncii, prin linia trasată de conducere, se va observa că am îmbunătățit munca într-un timp scurt, iar tehnica și străduințele elementelor muncitoare revoluționare a dat rezultate. În linii mari părțile bune le cunoaștem.
Tov. nu ca o părere și pe baza unei analize, Aparatul nostru este predispus dacă este condus bine să fie ceea ce dorim noi și aceasta se va putea realiza dacă noi ne vom ocupa de el. Sunt lucruri pe care nu trebuie să le scăpăm niciodată. Dacă am scăpat problema legionară în trecut, ar trebui să arătăm că în situația în care ne găsim de dictatura proletariatului sarcinile vor fi mult mai mari. Deși vom munci și vom ridica oameni pentru a îndeplini sarcinile, totuși vor veni alte probleme, alte sarcini.
Dacă luăm situația de acum 6 luni vom vedea că am crescut, dar și sarcinile au crescut în această perioadă de timp. Noi trebuie să pregătim Aparatul pentru problemele de mîine. Avem acum Aparatul de Securitate care a intrat în probleme și muncește.
Tov. PINTILIE a vorbit despre scăpări, că muncind a scăpat problema partidelor politice. Noi trebuie să fim un aparat ajutător al Comitetului Central de muncă, și nu numai să dăm lovitura dușmanului cînd vrea să ne atace ci să le și prevenim.
Am discutat problema Partidelor de opoziție. Securitatea este organul care isbește, cunoaște și care să poată să sesizeze existența unor organizații liberale sau titeliste, dacă acestea activează și dacă munca lor este în contradicție cu năzuințele noastre.
Tov. PINTILIE, se pune problema la noi să nu ne sufoce materialul, ducem munca, dar mai trebuie să și citim fiindcă e pericol ca din punct de vedere politic să facem greșeli.
Problema sioniștilor, taberelor din țară, organizațiilor fasciste. Există organizații legale cărora noi le-am dat aprobare în loc să venim să spunem că nu mai este necesar să existe (Titel, Bejean, tabere sioniste, etc.).
De ce Ministrul de Război a dizolvat organizațiile subofițerilor? Dacă spunem totuși că este legal și că îl am în evidență, ei pot folosi aceste organizații legale pentru munca lor ilegală. Să venim concret cu propuneri și să spunem: „Iată asta este propunerea noastră" și ea va fi luată în considerație dacă va fi documentată.
În acest fel nu va mai fi nevoie să urmărim toată banda lui Bejean.
Dar tov. nu vin cu rapoarte să spună că atunci cînd au fost arestați legionarii, aceștia au stat în casele chiaburilor și deci trebuie să se propună ca acestora să li se ia posibilitățile de a-i sprijini. Ne facem noi multe greutăți fără îndoială. Noi ne găsim în forma de guvernare în care nu ne putem conduce după forma veche de Stat.
Nu ne-am ocupat suficient de Aparatul de Stat, e datoria noastră și vom putea fi trași la răspundere.
Cazul dela Statistică, de unde trebuiau date afară toate elementele dușmănoase care umblă cu materialul de planificare al țării. În Aparatul planificării au pătruns elemente dușmănoase pînă la conducere. Noi trebuie să punem concluzii îndrăsnețe, dacă nu se iau măsuri nu se poate face nimic, să se facă verificarea astfel punem și Partidul în gardă.
La fel și în învățămînt. Iată de ce problema aceasta este o problemă serioasă în fața Securității. De aceia am și pus întrebarea dacă tovarășii privesc problemele politicește. Aceasta este una din problemele cu care trebuie să fim obișnuiți.
Tov. eu aș ruga ca în două, trei zile să vă spuneți părerea asupra schemei de organizare așa cum a fost făcută acum 5-6 luni, să vedeți dacă corespunde și să vedeți scăpările care au fost la technic, pază, la Direcții.
După aceasta să deducem dacă se poate mări schema sau se poate reduce, nu numai la efective ci și la structură, dacă este cazul să se facă unele modificări.
Dacă observați și în text aceasta faceți propuneri ca să supunem pentru deslegare Secretariatului și apoi să putem face o anexă și completare.
Tov. sa făcut un efort mare în ce privește complectarea cu elemente muncitorești; să facem o sforțare, un efort mai ales la conducere, pentru a pune elementele necesare în aceste locuri.
- Să reducem numărul de locuri vacante, să luăm sarcina pe fiecare lună să complectăm Aparatul nostru. Nouă ne mai lipsește din Aparat 22%. Aceasta se răsfrânge în muncă deoarece schema s-a făcut pe fiecare om, ori crescînd problemele orice om se simte lipsă. Problema în mare nu se poate duce datorită acestei lipse, nu se poate studia profund materialul, așa că problema aceasta este o problemă principală pentru a completa efectivul necesar.
Aș mai ridica o problemă, consider că este o atitudine justă să dăm încredere Aparatului din țară și pe linia aceasta noi trebuie să mergem, dar consider că tovarășii subapreciază forțele din provincie.
Dacă tov. pleacă în provincie, vor vedea câtă experiență se poate căpăta. Acolo se poate vedea cum cresc oamenii politic și profesional.
Dacă nu s-a putut mișca pînă acum, acum se poate face, lipsind o zi nu face decât să adauge ceva în favoarea muncii.
Trebuie avută încredere în oameni, însă sunt anumite probleme de care trebuie să se ocupe Direcțiunea Generală, iar dacă lăsăm acolo, putem pierde mult. Dacă anumite probleme sunt de importanță să le aduceți aici.
Problema Teregova trebuie legată cu problema externă. Bandele formează puncte de rezistență unde  dușmanii poate săși arunce oamenii lor, - în perspectivă trebuie să vedem unde poate să meargă lucrurile.
Modestia și simplicitatea, arată nivelul și capacitatea oamenilor. Acest lucru trebuie transmis și jos.
Care sunt anumite probleme care tovarășii trebuie să le analizeze aici. Tov. cred că ar trebui să discutați puțin asupra clarificării anumitor termeni. Noi vorbim de grupe de teroriști. Ce înțelegem noi prin terorist? Noi avem alt aspect al diversiunii. Discutați această problemă fiindcă noi avem aveastă problemă. Pentru mine un terorist înseamnă acela care atentează la viața conducerii.
Tov. mai departe s-a ridicat problema abaterilor disciplinare. Sigur este o problemă care poate să supere. Crește un om și vezi că are darul beției; ușor nu poți aduce alți oameni. Oamenii i-am luat din cîmpul muncii și ar trebui să veniți cu propuneri să-i băgăm în școală, fiindcă în majoritatea lor nu au o pregătire politică. Noi le-am dat numai atenția materială. Ce putem să facem să-i băgăm în școală, aceasta e posibil deoarece ei nu lucrează pînă la 10 în fiecare seară. Să facem  școli de cadre politice. Lipsa nivelului politic face ca omul să alunece mai ușor pe panta lipsurilor. Pînă punem organizația pe picioare se poate să se mai întâmple aceste lucruri. Ce putem face pe această linie - școli serale.
Ultima problemă, experiența deplasării în țară.
Tovarășii își vor face un obiceiu de a pleca. Prezența lor la fața locului le va da posibilitatea să cunoască realitatea pe teren, ei vor putea da un sprijin imediat.
Săptămîna viitoare să ne adunăm să stabilim ședințe cu doi, trei Directori.

p. Conformitate
GENERAL MAIOR DE SECURITATE
V. Mazuru

(Interval a respectat întocmai grafia documentului)