Zona Liberă

Caius Dobrescu

Lumea burgheză, o lume a economicului prin excelență ?

 

 
 
 
 

1. Avatarii „capitalismului"

Nu putem ignora rolul pe care l-a jucat, în istoria ideilor, dar și în istoria cea mai concretă cu putință, crearea unei legături indisolubile între termenul „burghezie', istoric, popular, polisemantic, contradictoriu, greu de conotații și sensuri secundare, și conceptul „capitalism"1, pur teoretic, abstract, științific, ipotetic, virtual.
Pentru gândirea clasică liberală, economicul influențează existența într-o manieră foarte diferită de aceea imaginată de marxism. Aspectul filosofico-economic cel mai important al liberalismului clasic este contractualismul2. Dar contractul, preluat dintr-o îndelungată istorie a practicilor economice și juridice, devine cheia de boltă a edificiului politic al modernității numai în urma unui proces de elaborare care îi atribuie dimensiunea exemplarității sub aspectul protejării autonomiei și demnității individuale3.
O accepțiune a „economiei" ca sistem global și autosuficient, cuprinzând întreaga societate și subsumându-și-o, nu vine, în mod numai aparent paradoxal, dinspre discursul filosofic solidar cu valorile unei culturi comerciale. Postulând piața liberă ca dat fundamental, introducând deci imprevizibilul și incontrolabilul în însuși conceptul său, opțiunea liberală, chiar și în formele sale cele mai radical utilitariste, nu poate imagina un determinism economic necesar și suficient pentru a explica alcătuirea de ansamblu și istoria societății umane4. Un asemnea concept vine dintr-un orizont pozitivist. „Capitalismul" este mitul născut la întretăierea dintre studiul empiric, matematic și statistic al economiei, transmutarea istoristă a raționalismului, operată de Hegel, și un maximalism etic inspirat din tradiții milenariste scolastice și populare. Sursele Capitalului lui Marx și direcțiile de gândire pe care a reușit să le sintetizeze, sunt probabil cu mult mai multe5, dar rememorarea celor de mai sus este suficientă pentru a înțelege dubla fascinație pe care, în opinia lui Vilfredo Pareto, marxismul a reușit să o exercite: pe de o parte, a captat bunăvoința publicului larg și frustrat, prin diatriba sa violentă împotriva proprietății și ierarhiei, pe de altă parte, a flatat vanitatea cercurilor intelectuale care, în lipsa lor de rezervă față de brusca revelație a legilor economice guvernând istoria umanității, cedau, de fapt, admirației narcisiste pentru propria abisală putere de pătrundere a esenței lumii6.
„Capitalismul" exprimă, se pretinde, nici mai mult nici mai puțin decât esența lumii burgheze. Faptul că aceasta este găsită în sfera economicului nu înseamnă că teoria marxistă a „capitalismului" ține de teoria economică propriu-zisă. O perspectivă științifică, deci empirică, nu ar fi putut pretinde că exprimă nici esența economicului și nici economicul ca esență a orice altceva (aceasta trece mult dincolo de orice teorie deterministă născută din raționalismul clasic)7.
„Capitalismul" îndeplinește, de altfel, mai multe funcții înăuntrul teoriei marxiste: este regimul sub care funcționează producția, schimbul și (mai ales) redistribuția bunurilor într-o societate burgheză și industrială; este adevărata esență a acestei ordini, care, pe de o parte, transformă totul în marfă și, pe de altă parte, reduce omul fie la instinctele sale achizitive, fie la forța sa brută de muncă; și este și ideologia clasei care a preluat frânele societății după prăbușirea Vechiului Regim. Ultimul dintre sensuri ne vorbește despre procesul prin care Karl Marx, articulând ideologia proletariatului mondial, construiește, în același timp, o identitate ideologică echivalentă adversarului „natural" al acestuia, burghezia mondială8.
În principiu, deci, „capitalismul" presupune o perspectivă esențialmente exterioară (și ostilă) lumii burgheze. Acest concept se impune pentru că reușește să exprime, structureze și sintetizeze resentimente antiburgheze dintre cele mai diverse, să le confere acestora „demnitatea" și „profunzimea" filosofiei. Pe de altă parte, însă, există și un proces de adaptare al mediilor intelectuale „pro-burgheze": conceptul este acceptat de majoritatea marilor teoreticieni sociali care marchează debutul secolului (de la Durkheim la Max Weber) pătrunzând în cele din urmă în vocabularul curent al culturii politice occidentale. Statutul său nu va fi, însă, niciodată clar, conotația negativă (mai mult decât atât, infamantă) va greva întotdeauna orice încercare de analiză neutră sau comprehensivă a fenomenelor pe care termenul le denumește9.
Dublul caracter, „științific" și „imaginativ", al conceptului a fost relevat în special de dizidentul marxist Georges Sorel. Exprimându-și rezervele cu privire la valoarea științifică a materialismului istoric, Sorel îl exaltă totuși în dimensiunea sa „mitică". Lupta de clasă capătă dimensiuni eroice și puterea schemei mitologice a conflictului este mult mai importantă decât semnificațiile ideologice propriu-zise. Sorel pune în evidență opera lui Marx ca „poezie socială"10. Capitalismul e reprezentat ca luptă patetică a contrariilor, imaginea tragică a unei lumi „condamnate" („bolnave", se va mai spune, în zonele de întretăiere între marxism și decadentism11), care își conține principiul propriei distrugeri, dar care, tocmai din acest motiv, nu este lipsită de măreție12.
 Această viziune (și construcție) wagneriană13 va începe să se clatine o dată cu evoluția reală a „capitalismului". Departe de a confirma previziunile lui Marx, acesta avea să se stabilizeze, limitând concurența prin politica monopolurilor și cartelurilor. Transformări care au generat o completă reorganizare a imaginarului politic al stângii, și în special al stângii revoluționare. Elementul sinistru al capitalismului a încetat de a mai fi „contradicția", suspendarea acesteia, „falsa" ei depășire devenind noul țap ispășitor al radicalismului de stânga14. În plus, s-a considerat că este specific capitalismului să își proiecteze în afară propriile contradicții, prin cuceriri coloniale sau războaie între națiunile dezvoltate15.

2. Determinarea culturală a economicului

Vorbind despre „obsesia continuă, mai ales în rândurile unora dintre cei răsfățați de soartă, a economicului" criticul neo-conservator Russel Kirk remarca:
A îmbrățișa materialismul și determinismul marxist în numele unei alte abstracțiuni numite „capitalism" înseamnă să te dai legat pe mâna dușmanului. Conservatorii apără, într-adevăr, economia liberă, dar o apără împreună cu o complexă structură socială a ordinii și justiției și libertății, bazată pe înțelegerea omului ca ființă morală„.16
Dincolo de caracterul său partizan (Kirk expune în mod explicit un punct de vedere pe care îl numește conservator) această observație are meritul de a crea o sincopă necesară reflecției, acolo unde de obicei nu există decât inerția ideilor primite de-a gata. Într-adevăr, impresionanta autoritate a teoriei globale a „capitalismului" face ca aceasta să fie folosită în mod curent chiar de autori care pretind că dezvoltă o critică a marilor teorii totalizatoare și că resping „marile narațiuni"17. Un asemenea exemplu este constituit chiar de poziția Lindei Hutcheon, teoreticiana postmodernismului, ale cărei opinii le-am discutat mai sus. Deși își afirmă atașamentul pentru teoria și practica deconstrucției, autoarea nu are nici o ezitare în fața unui bloc semnatic masiv și dens, cum este „capitalismul"18. Iată de ce un conservator precum Kirk se dovedește, fără să vrea, mult mai revoluționar și mai apropiat de imperativul major al deconstrucției...
Am ales să pornim în acest capitol de la identitatea burghezie - capitalism tocmai pentru că, în ciuda extremei sale răspândiri și autorități, o vom ignora și marginaliza în această lucrare. Analiza noastră, după cum afirmam mai înainte, tinde să desprind㠄burgheziile" latente în conceptul general, relativ stabil în marea sa fluctuație și imprecizie semantică, de Burghezie. Pentru a sesiza această diversitate, am hotărât să pornim de la critica teoriei care unifică în modul cel mai autoritar „burghezia" - cea a „sistemului capitalist". Opinia lui Russel Kirk constituie un prim avertisment împotriva absolutizării acestei noțiuni.
În contrasens cu tendința de a restrânge domeniul investigării capitalismului și pieței la ultimele două secole, Fernand Braudel a propus piața ca o realitate fundamentală a oricărui tip de existență socială dar care capătă însemnele financiare și juridice specifice modernității o dată cu epoca pe care, în termeni culturali, o numim a Renașterii19. Această perspectivă istorică este importantă, pentru că ne ajută să înțelegem înrădăcinarea acestui fenomen economic în tipuri de civilizație și mentalitate deosebite de cele ale ciclului ulterior al modernizării, a căror amprentă asupra evoluțiilor ulterioare (cele care includ și prezentul imediat) a fost insuficient studiată. Relația dintre emergența capitalismului și o nouă libertate a gândirii și a imaginației a fost ades subliniată20. Concluzii în privința unei relații mai subtile între cele două planuri s-au tras, însă, numai arareori.
Totuși, această generalizare este exagerată. Mai corect ar fi să spunem că importanța dimensiunii culturale și mentale a fost diminuată în special în abordările de tip marxist ale proceselor de modernizare21. Există, însă, și alte opțiuni teoretice, în care, dintr-o explicație universală a tuturor proceselor istorice, economicul se transformă într-o problemă sau o țesătură de probleme și dileme extrem de greu de rezolvat. Încercarea lui Max Weber de a prezenta istoria economică pornind de la ideea unei ireductibile pluralități generate de integrarea economiei (înțeleasă ca un set de comportamente) în tipare culturale mai largi (în care dimensiunea spirituală și religioasă joacă un rol determinant) a instituit un model clasic de analiză22. Pe de altă parte, antropologia culturală a contribuit de asemenea la crearea unei alternative la determinismul economic marxist, prin includerea economicului într-o nouă definiție a culturii23. Influența profundă a acestor idei este vizibilă astăzi în modul de evoluție al unor discipline legate intim de ideea de piață liberă: marketingul și managementul. Necesitatea de a analiza atât piața, cât și problemele de organizare a administrației și producției în termenii unor „culturi ale consumului" și „culturi organizaționale", ca și apariția unor discipline de graniță, cum ar fi managementul intercultural, reprezintă dovezile unei importante transformări intelectuale24.
Asemenea abordări permit o reprezentare a fenomenului care ține cont de jocul dintre libertate și determinare sau, în orice caz, de diversitatea seriilor de condiționări care modelează faptul istoric. O asmenea viziune este, desigur, menită să schimbe și optica asupra burgheziei. Degrevată de prejudecățile medievale sau moderne care o leagă de stricta exaltare a „pasiunilor" și „materialității", burghezia, indiferent că e definită ca pătură, clasă sau societate a oamenilor liberi, începe să fie înțeleasă și din perspectiva consemnelor sale etice și a ambițiilor sale de emancipare spirituală.
În acest sens, o încercare de autodefinire, despre a cărei profunzime nu mai este cazul să ne îndoim, este chiar Reforma. Legătura profundă pe care Max Weber o stabilește între explorarea noilor teritorii interioare dezvăluite de protestantism și rapida afirmare economică a orășenilor înstăriți din zonele de influență lutherană, calvină sau puritană ne confruntă cu un model al „burgheziei" radical diferit de cele descrise mai sus25. Revoluția pe care Weber a produs-o în descrierea originilor capitalismului, bogată în consecințe asupra modului de a concepe cauzalitatea în științele sociale, a transformat complet și înțelegerea universului mental al pionierilor modernității. Max Weber face din burghezie un subiect legitim al istoriei intelectuale și un focar de inovație culturală. Mai mult decât atât, „burghezia" încetează de a mai denumi doar o „substanță", o categorie socială, ci devine un proces, o experiență spirituală, un proiect26.
Max Weber însuși atrage atenția asupra faptului că fundamentalismul religios explică doar originea, nu și întreaga evoluție a capitalismului și, deci, „experiența burgheză" nu i se poate subsuma în totalitate27. Este însă important pentru cercetarea noastră să reținem ipoteza unui maximalism moral care prezidează nașterea lumii moderne. Între o etică a austerității și extremei exigențe față de sine și o doctrină nu mai puțin fermă a constantei maximizări a profitului se desfășoară bogăția unui întreg univers de gândire și simțire. Nu ar fi deloc rezonabil să presupunem că revoluțiile de sensibilitate produse/înregistrate de literatura pe care ne-am obișnuit să o numim „modernă" sunt fără legătură  cu istoria protestantismului sau pietismului. Cum am putea, de altfel, ignora prezența unor mari poeți ca Milton sau Blake în chiar focarul acestei noi sensibilități religioase propagate în și prin burghezie? Sau coincidența extrem de puțin întâmplătoare a nașterii romantismului în aproximativ același spațiu din care, un secol și jumătate mai devreme, pornise scânteia Reformei?
Atâta timp cât ne plasăm doar în punctul de vedere al acelei modernități care își neagă rădăcinile și care caricaturizează până la grotesc burghezia, un întreg continent intelectual ne rămâne ascuns. Și înțelegerea modernității radicale înseși nu are decât de suferit.
Idealul controlului de sine, al „cuantificării" sufletești, al lucidității împinse la extrem și al patosului rece nu epuizează însă domeniul proiectelor etice și culturale ale burgheziei. După cum arată Jakob Burckhardt, la data declanșării războaielor religioase, lumea tradițional burgheză a orașelor italiene trăia demult într-un etos mai degrabă epicureic, al  înțeleptei cultivări a armoniei tuturor facultăților28. Idealul ascetic era înlocuit sau temperat de o „știință de a trăi", de o valorizare pozitivă a corpului și simțurilor. Toate acestea aflate într-un subtil echilibru cu sentimente religioase autentice și cu un veritabil cult al familiei și al tradițiilor comunitare. În asemenea medii intelectuale, geniul comic părăsește treptat condiția sa subalternă și ancilară. O dată cu Boccaccio, Ariosto, Aretino, Machiavelli, Chaucer, Shakespeare, Ben Johnson, Rabelais sau Cervantes, comedia devine vehicolul unei viziuni despre lume a cărei subtilă complexitate nu mai poate fi contestată de nimeni. Încercarea de a exprima această viziune asupra valorilor și asupra regulilor morale, caracteristică burgheziei Renașterii, în opoziție cu burghezia Reformei, este analizată de istorici italieni moderni ca Francesco de Sanctis și Benedetto Croce29.

3. Imaginarul „pieței"

Dacă susținem că în centrul sistemului capitalist se află noțiunea de „piață", va trebui să ne întrebăm, din perspectiva teoriilor determinismului cultural al economicului, dacă aceast㠄piață" arată la fel în unul și în celălalt dintre orizonturile spirituale pe care le-am prezentat mai sus. Devenit un termen fundamental în vocabularul științelor economice, „piață" a ajuns să capete conotația unei legități naturale. Cu toate acestea, noi ne propunem să îi studiem compoziția, pornind de la premisa că piața este, de fapt, o construcție mentală complexă, în care analiza cantitativă se îmbină cu valorile morale, cu pasiunile și fantasmele individuale sau colective, cu anumite pattern-uri culturale și simbolice. Fiind un concept definit cu relativă precizie în științele sociale, piața este, în același timp, o realitate a conștiinței morale, a canonului cultural, a imaginarului. Să încercăm, așadar, să distingem modurile în care piața, înțeleasă, în sens larg, ca spațiu al schimbului și al afirmării libertății de inițiativă, se reflectă în oglinda mentală a Renașterii și a Reformei.

a.Piața ca destin

Problema fundamentală pe care lucrarea lui Max Weber despre Etica protestantă și spiritul capitalist își propune să o rezolve este aceea a relației aparent paradoxale între o morală a extremei austerități, a privării de confort și plăceri, și un mecanism care presupune evoluția, creșterea economică, prosperitatea. Soluția pe care o propune hermeneutica weberiană este foarte simplă și foarte subtilă în același timp: etica protestantă presupune exerciții spirituale continue de detașare față de pasiuni, care permit o distanță interioară constantă și riguroasă și față de propriul comportament economic30. Dimensiunea economică a vieții se află, în același timp, înăuntrul și în afara sistemului de valori protestant. Cu alte cuvinte, ea poate fi tolerat㠄înăuntru" numai în măsura în care etanșeizarea conștiinței față de „pulsiunea" prosperității și opulenței, resimțită în ciclul profitului, față de diavolul închis în practicile producției, comerțului și finanțelor este complet asigurată31.
Și totuși, activitatea economică nu este integrată vieții interioare a protestantului doar via negationis și doar ca un rău necesar. Fiindcă, practicată cu această completă detașare a minții și a inimii, munca se armonizează perfect cu practicile ascetice. Mai mult decât atât: asimilarea muncii cotidiene cu practica ascetică se află în centrul majorității teologiilor protestante, într-o complicată relație de respingere/continuare a tradițiilor monahale catolice32. Din această perspectivă, economia este dominată nu de ideea comerțului, ci de ideea muncii, iar prosperitatea, bogăția, ceea ce astăzi am numi „creșterea economică", nu reprezintă, în esență, un beneficiu personalizat, ci un mod de a aduce un elogiu măreției Creatorului. Omul devine, deci, un veritabil administrator al bunurilor și proprietăților divine, datoria sa morală fiind aceea de a proteja și a spori Creația, asupra căreia Tatăl Suprem i-a conferit o deplină autoritate.
Munca socială a calvinismului în lumea aceasta este numai munca „in majorem Dei gloriam" de aceea, acest caracter îl poartă și munca profesională în slujba vieții pămîntești a colectivității. /.../ „Iubirea aproapelui" se manifestă - dat fiind că ea nu poate fi decât în slujba glorificării lui Dumnezeu și nu a făpturii umane - în primul rând prin îndeplinirea obiectivelor profesionale date de  lex naturae. Aici ea dobândește un straniu caracter material-impersonal: acela al slujirii unei alcătuiri raționale a cosmosului social care ne înconjoară. Căci alcătuirea și organizarea extraordinar de practice ale acestui cosmos care, potrivit revelației biblice și, tot astfel, potrivit înțelegerii naturale, este evident croit astfel încât să fie „util" speciei umane, fac ca munca în slujba acestei utilități sociale impersonale să apară ca fiind promotoare a gloriei lui Dumnezeu și deci voită de acesta.33
Pe de altă parte, Max Weber atrage atenția asupra împletirii intime dintre practicile confesiunii și practicile contabile ale burgheziei protestante. Ambele sunt așezate sub semnul cuantificării, ceea ce presupune o analiză extrem de lucidă și, teoretic, permanantă a proceselor existenței. Controlul periodic și riguros al încasărilor și cheltuielilor, care ritmează viața mundană, și periodicitatea și precizia confesiunii, care articulează viața spiritului, reprezintă polii unei veritabile estetici (în sens kantian) a existenței burgheze34.
Să încercăm acum să sintetizăm toate aceste observații într-o metaforă fundamentală (și fondatoare) a „pieții" în viziune protestantă. Dacă, în general, aceasta reprezintă spațiul de joc al unor forțe pe care rațiunea și conștiința agentului uman nu le controlează, rezultă că piața reprezintă, în același timp, un spațiu al libertății și al limitării libertății. Piața este un spațiu important de exercitare a libertății de decizie a conștiinței individuale (fiind, totodată, și un spațiu al tentației)35. În același timp, însă, aici se manifestă atât libertatea celuilalt, cât și, ceea ce este și mai important, o libertate superioară libertății umane, care o determină și o limiteaza pe aceasta36.
În această viziune protestantă, piața este, deci, în bună măsură, identificată cu destinul. Un destin înțeles și el în ambele sensuri posibile. Pe de o parte, acel destin care, chiar atunci când ascunde o motivație divină, legată de punerea la încercare a tăriei credinței, se prezintă sub forma unei intruziuni a hazardului. Prin ceea ce are incontrolabil și irațional (în sensul, aici, de „situat dincolo de puterile rațiunii") piața obligă, așadar, conștiința la conținere, la o atitudine stoică. Pe de altă parte - „destinul" care înseamnă modul omului de a își conduce existența către un sens și o formă. Prin ceea ce are ea rațional și previzibil, sau în măsura în care marchează limita solemnă, gravă a raționalității și forței de previziune, piața este legată de acea aspirație către coerența intelectuală și morală ce se află în centrul spiritualității protestante.

b. Piața ca joc

Contribuția esențială la înțelegerea celeilalte culturi burgheze, pe care am numit-o „renascentistă" se datorează nu unui sociolog, ca în primul caz, ci unui filolog și teoretician al literaturii. Meritul de a fi relansat dezbaterea asupra unui tip de cultură și de atitudine existențială marginalizat, în general, atât de istoria generală, cât și de istoriile particulare, ale economiei, societății, ideilor sau literaturii, îi revine lui Mihail Bahtin. În celebra sa carte Rabelais și cultura populară în evul mediu și în Renaștere37, acesta ne atrage atenția asupra unei suprapuneri semantice de o mare sugestivitate dintre două accepțiuni ale „pieței": cea virtuală și cea reală. Dacă pentru conștiința contemporană piața a devenit un concept complet abstract (urmând, am putea spune, o tendință a spiritului protestant de impersonalizare a relațiilor economice), pentru epoca aurorală a modernității, sensul concret și sensul abstract erau intim întrepătrunse. Piața reprezenta, așadar, spațiul prin excelență al schimbului (fie el de bunuri, de idei, de simboluri) în viața comunitară38. Piața este centrală în același timp în ordinea „profană" a vieții cotidiene, și în ordinea „sacră" a sărbătorii. Deși sărbătorile nu sunt toate la fel, piața este și locul în care se desfășoară ceremoniile creștine fundamentale, dar este și locul carnavalului, care întoarce pe dos ierarhia sacră și politică a lumii. Mai mult decât atât, piața reprezintă spațiul de interferență al tuturor acestor ordini, locul în care opusele se ating și se confundă: gravitatea și ludicul, publicul și privatul, sacrul și profanul, sublimul și grotescul, „susul" și „josul", ritualul și parodia ritualului39.
Este practic imposibil să izolezi economicul dintr-un asemenea complex de semnificații, deși acesta rămâne distinct și identificabil. Acest gen de adeziune reciprocă a planurilor unul la celălalt, de întrepătrundere care nu duce la promiscuitate, este posibilă doar într-o cultură bazată pe o îndelungată tradiție. Este vorba despre acea complexitate spontană (în sensul de „naturală") pe care au elogiat-o întotdeauna conservatorii, mare parte dintre liberali și un procent important de anarhiști40. De asemenea, reprezentarea orașului în general și a pieței în special ca un spațiu al interferenței sacrului cu profanul are și ea o tradiție impresionantă, pornind din antichitatea clasică și cunoscând o transformare importantă în epoca de început a creștinismului41. „Piața" este, așadar, legată de un intens sincretism cltural, pe care Bahtin îl analizează mai degrabă cu mijloacele puse la îndemână de etnologia lui Propp, decât cu metodele înaintașilor săi direcți în materie de studii literare, Jakobson, Șklovski sau Tînianov.
Dacă afirmam mai sus că analiza lui Max Weber ne propune ceva analog unei „politici a sinelui" caracteristică pentru burghezia protestantă, faptul este valabil, într-o anumită măsură, și pentru modelul creat de Bahtin pentru a reprezenta cultura renascentistă a pieței. Într-un studiu care anticipează, cu câteva decenii bune, tratarea contemporană a problemei identității de către studiile culturale, Bahtin vorbește despre funcția monologului interior de creare a sentimentului sinelui, în tradiția clasică și, mai ales, creștină, dar și în raționalismul cartezian și pascalian42. În Renaștere se dezvoltă, în opinia culturologului rus, o cu totul altă viziune asupra personalității, care permite pluralizarea vocilor interioare, pătrunderea limbajului celuilalt în limbajul propriului, transformarea conștiinței într-un teatru43. Dacă strategia protestantă consta în păstrarea unei distanțe stricte între conștiință și forțele de dispersie ale pieții, strategia pe care Bahtin o reface, folosindu-se de o literatură romanescă pe care o atribuim, de obicei, gustului și imaginarului burghez, constă în crearea unei analogii între conștiință și „piață", pluralitatea structurală a celei din urmă devine modelul pluralizării celei dintâi. Eul permeabil despre care vorbește Bahtin își trage forța și stabilitatea tocmai din aceste politici ale deschiderii și dintr-o atitudine tradiționalist-sincretică44.
Pe urmele primei noastre încercări de a stabili o metaforă centrală a pieței, așa cum apare în filigranul unei culturi burgheze a Reformei, vom încerca să despindem și o metaforă a pieței caracteristică unei culturi burgheze a Renașterii. Termenul-cheie, în cazul unei culturi carnavalești și meridionale a pieței, pare să fie jocul. Înțeles și el într-o dublă ipostază. Pe de o parte este vorba despre joc ca înclinație a minții spre virtualitate, despre joc ca ficțiune, care își este, într-un anumit fel, propria răsplată. Piața este văzută ca o intercațiune emoțională și simbolică producând în primul rând plăcere, o plăcere a convivialității, care lasă întotdeauna distincția dintre trup și suflet într-o ambiguitate „fertilă"45. Pe de altă parte, este vorba despre joc în înțelesul său de competiție, de întrecere, în care pasiunea și ambiția au un rol esențial, în care câștigarea gloriei reprezintă forma de reconciliere a omului privat cu omul public46.
___________________________
1 „Capitalism" este un concept pe care ne vom abține să-l folosim în mod direct în această lucrare. Desigur, atunci când actorii dramelor sociale care duc la întrepătrunderea literarului cu politicul îl folosesc ei înșiși, este de la sine înțeles că vom încerca să ne situăm și în punctul lor de vedere. Dar, dincolo de situațiile în care adoptarea acestui termen este comandată de legile hermeneutice, acolo unde vom avansa ipoteze sau opinii personale „capitalismul" va lipsi cu desăvârșire. Această opțiune nu reprezintă o simplă reacție viscerală împotriva unui marxism care era până mai ieri ideologia oficială a tuturor țărilor comuniste. Motivația suportă să fie formulată în termeni mult mai neutri. Teoriile marxiste și neo-marxiste despre „capitalism" conduc aproape automat la o anumită interpretare a literaturii ca instituție și fenomen social. Este imposibil atât să avansăm noi puncte de vedere cu privire la relația dintre literar și politic, cât și să evaluăm actualitatea teoriilor sus-menționate însele, dacă nu ne îndepărtăm de sistemul de referință al materialsimului istoric. Evitarea termenului-umbrelă de „capitalism" ține de această nevoie de a deschide noi orizonturi interpretative. Pe de altă parte, se bazează și pe constatarea că, în ciuda impresionantei sale istorii, „capitalsimul" nu a fost niciodată altceva decât un model explicativ. „Capitalismul" este un „nume", nu o „realitate" sau o esență. A ne aminti acest lucru este întotdeauna folositor, într-un context intelectual în care inerțiile trecutului sunt atât de mari încât până și cei mai buni dintre noi le cad adeseori victimă.
2 Cu toate acestea, există o veritabilă tradiție a ințelegerii determinismului economic marxist ca un element preluat din gândirea liberală. Vezi E. Mounier, „Court traité de la mythique de gauche" (1938), reprodus în Mounier, Communisme, anarchie et personalisme, Seuil, Paris, 1966.
3 Teoria contractului este analizată în toate implicațiile sale etice, intelectuale și religioase în Quentin Skinner, The Foundations of Modern Political Thought, Cambridge, Cambridge University Press, 1978.
4 Vezi critica lui Hayek a unei înțelegeri a economicului ca oikos (Friedrich A. Hayek, „Tipuri de ordine în societate", traducere de Adrian-Paul Iliescu, în Adrian-Paul Iliescu și Mihail-Radu Solcan (ed.), Limitele puterii, All, București, 1994).
5 O impresionantă analiză a surselor marxismului, în Adam B. Ulam, The Unfinished Revolution, Westview Press, Boulder, Colorado, 1979, pp. 51-117.
6 Despre atitudinea lui Pareto față de marxism, în H.Stuart Hughes, Consciousness and Society, New York, 1958, p. 156.
7 Despre natura raționalismului marxist, vezi Gerhard Göhler, „Die 'Aufhebung' aufklärerischer Rationalität im Idealismus und Marxismus" în K.W.Hempfer, A.Schwan (ed.), Grundlagen der politischen Kultur des Westens, Walter de Gruyter, Berlin - New York, 1987.
8 Vezi Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, (1942), Harper & Row, New York,  1976, capitolul „Marx the Economist", pp. 9-20.
9 Despre conotația negativă a termenului, vezi Schumpeter, p. 63.
10 Georges Sorel, Réflexions sur la violence (1908), Seuil, Paris, 1990.
11 Vezi Christophe Charle, Naissance des <<intellectuels>> (1880-1900), Éditions de Minuit, Paris, 1990, pp. 99-126.
12 Vezi Sorel, op. cit., p. 100.
13 Ideea unui wagnerianism politic este dezvoltată pe larg în Wagnerianism in European Politics and Culture.
14 Există aici o tradiție care pornește de la Rosa Luxemburg și nu se stinge până la marxiștii „postmoderni" ai zilelor noastre.
15 Ar trebui să aducem aici în discuție conceptul de „imperialism", împărtășit de autori atât de diferiți între ei ca liberalul Ernest Seillère, radicalul Lenin și inclasificabila Hannah Arendt (Arendt consacră volumul al doilea al trilogiei sale Originile totalitarismului nașterii și dezvoltării imperialismului „burghez").
16 Russel Kirk, „The Conservative Movement: Than and Now", The Heritage Lectures, http://www.frc.org/townhall/hall_of_fame/kirk/kirk l.html, p. 6.
17 J.-F. Lyotard însuși, creatorul celebrei formule deconstrucționiste a „marilor narațiuni", nu se sfiește să opereze cu noțiunea de „capitalism", fără a sesiza că se expune astfel forței demistificatoare a propriei sale metode de analiză (vezi J.-F. Lyotard, Condiția postmodernă, traducere de C. Mihali, Babel, București, 1993).
18 În „Introducere" am analizat ideile Lindei Hutcheon despre un postmodernism care acceptă cu stoicism „capitalismul".
19 Fr.Braudel, Timpul lumii, traducere de Adrian Riza, Meridiane, București, 1989.
20 Sincronizarea înfloririi culturilor comerciale și a studiilor umaniste în Italia secolului al XV-lea a fost accentuată de însuși marele întemeietor al studiilor renascentiste, conservatorul Jakob Burckhardt.
21 La Braudel însuși, fundamentul modelului este determinismul economic marxist.
22 Vezi M. Weber, Sociologia religiei. Tipuri de organizări comunitare religioase, traducere de Claudiu Baciu, Teora, București, 1998.
23 Vezi Marvin Harris, The Rise of Anthropological Theory: A History of Theories of Culture, Crowell, New York, 1968.
24 Vezi James O'Toole, Vanguard Management, traducere franceză: le Management d'avantgarde, Les Éditions d'Organisation, Paris, 1988.
25 Citat Max Weber, Etica protestantă și spiritul capitalismului, traducere de Ihor Lemnij, Humanitas, București, 1993.
26 Ibid., p. 25.
27 Ibid., p.39.
28 Jakob Burckhardt, Cultura Renașterii în Italia, traducere de N.Balotă, Editura pentru literatură, București. pp. 164 și urm.
29 Vezi Francesco De Sanctis, Istoria literaturii italiene, traducere de Nina Façon, ELU, București, 1965, pp. 328-329; Benedetto Croce, La Borghesia, Gino La Terza, Bari, 1945.
30 Vezi analiza conceptului de protestant de Beruf, tradus aproximativ prin „vocație", (care, însă, în germană, desemnează atât noțiunea mistică de „chemare", cât și noțiunea de „profesiune"), în Weber, op. cit., pp. 59-70.
31 Weber, p.161.
32 Vorbind despre raționalizarea vieții spirituale și morale la protestanți, Weber observă că aceasta a „conferit evlaviei reformate trăsătura specific ascetică și, de asemenea, a motivat înrudirea ei lăuntrică, precum și opoziția ei specifică față de catolicism". Weber, op. cit., pe,128.
33 Weber, pp.119-120.
34 „Raționalizarea modului de viață în această lume în perspectiva celei de dincolo era efectul concepției despre chemare a protestantismului ascetic. /.../ [Asceza] pășea în viață, trântea ușa mânăstirii în urma sa și începea să penetreze tocmai viața de fiecare zi a lumii cu metodica ei, să transforme această viață într-una rațională în lume și totuși nu din această lume sau pentru această lume".Weber, p. 158.
35 Vezi teoriile agenției umane, la filosofii englezi ai Luminilor, analizate în Derek Parfit, Reasons and Persons, Oxford University Press, 1984.
36 „Mâna divină", care pare o simplă metaforă la Adam Smith, trebuie, de fapt, considerată cu toată seriozitatea, în funcție de o viziune teologică bine articulată. Vezi Charles Taylor, Sources of the Self. The Making of the Modern Identity, Harvard University Press, Cambridge, Massachussets, 1989, capitolul „The Providential Order", pp. 266-284.
37 Mihail Bahtin, Rabelais și cultura populară în evul mediu și în Renaștere, traducere de S. Recevschi, Ed. Univers, 1974.
38 Bahtin, op. cit., capitolul „Limbajul pieții publice în romanul lui Rabelais".
39 Bahtin, pp. 9-18.
40 Vezi reprezentarea tradiției la Edmund Burke, în Reflections on the Revolution in France; vezi compatibilitatea dintre ideea tradiției și aceea a ordinii spontane, în liberalismul clasic și neo-clasic (de la Adam Smith și David Ricardo, la Hayek și Friedman); sau aceeași idee a ordinii spontane a comunității organice tradiționale, în anarhsimul slavofil rus. Și insistența unora dintre filosofii libertarieni (Murray Rothbard, David Buchanan) asupra descentralizării medievale poate fi considerat un exemplu de anarhism „nostalgic".
41 Vezi Teodor Baconsky, despre convertirile spontane ale actorilor care jucau în parodii ale botezului creștin. În T. Baconsky, Râsul patriarhilor, Anastasia, București, 1996, capitolul „De la profan la sacru: sfinții mimi".
42 M.Bahtin, „Biografia și autobiografia", în Probleme de literatură și estetică, traducere de Nicolae Iliescu, Univers, București, pp. 347-364.
43 Bahtin, pp. 568-569.
44 Bahtin, pp. 570-571.
45 Despre dublul sens al „jocului", în Johann Huizinga, Homo ludens, traducere de H.R.Radian, Univers, București, 1977, pp. 33-69.
46 Aici este vorba, de fapt, despre ceea ce Platon numește „omul timotic". Presupunerea lui Francis Fukuyama că acesta nu este reprezentativ pentru civilizația capitalistă (vezi Fukuyama, Sfârșitul istoriei și ultimul om, traducere de Mihaela Eftimiu, Paideia, București, pp. 161-170) se bazează pe o construcție conceptuală care ignoră complet forța recesivității temelor culturale.